ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.24-27

Ключові слова:

культура, комунікація, комунікант, викладач, вивчення.

Анотація

Мета статті: розгляд особливостей формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів у процесі навчання іноземних мов у ЗВО в контексті сучасних підходів. Методи дослідження: опис, аналіз, узагальнення та систематизація поглядів дослідників. Розглянуто поняття комунікації, міжкультурної комунікативної компетенції, визначено спектр напрямів формування міжкультурної комунікативної компетенції в умовах навчання іноземних мов у ЗВО. Представлено теоретичний аналіз уявлень про міжкультурну комунікативну компетенцію у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Міжкультурна комунікативна компетенція ‒ це сформований комплекс знань і вмінь, що дасть змогу особистості, як комуніканту адекватно й ефективно вступати в комунікацію з представниками інших культур. Оволодіння міжкультурною комунікативною компетенцією інтегруватиме особистість в систему світової та національних культур, усуне, попередить конфліктні ситуації та непорозуміння. Той, хто вивчає іноземну мову, повинен не лише вміти правильно формулювати думки іноземною мовою, він повинен також дотримуватися культурних норм, прийнятих у носіїв мови, що вивчається. Потреба в міжкультурній комунікації сьогодні очевидна в багатьох професійних сферах. Оскільки профілі людей, які беруть участь у тій чи іншій діловій взаємодії, стають все більш багатонаціональними та мультикультурними, здатність ефективно спілкуватися через культурні кордони часто очікується від випускників, які прагнуть практикувати в різних професійних середовищах.

Біографія автора

Галина Бондар, кафедра іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Галицька М.М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців. Освітологічний дискурс. 2014. Вип.2. С.23–32.

Пустовойченко Д.В. Формування міжкультурної комунікативної компетенції майбутніх психологів засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Вип.4 (63). С.102–107.

Дмитрук О. Міжкультурна комунікація у сфері вищої освіти. Актуальні питання іноземної філології. 2018. Вип.9. С.71–78.

Кричківська О. Міжкультурна комунікація у системі сучасних підходів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2007. Вип.5. C.88–96.

Тур О.М. Міжкультурна комунікація як складова професійної діяльності майбутнього спеціаліста. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2014. Вип.16. С.201–205.

Приходько Н.Г. Формування міжкультурної комунікації у процесі опанування іноземною мовою. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 5 березня 2016 р.). Київ: КНЕУ, 2016. С.115‒117.

Воронкова Н.Р. Формування міжкультурної компетенції особистості в процесі навчання іноземної мови. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2012. Вип.104, Ч.2. С.443–447.

Постригань А.В. Мова як інструмент міжкультурної комунікації для формування особистості. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 15 березня 2016 р.). Київ: КНЕУ, 2016. С.112–115.

Іць С.В. Професійна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в медіа освітньому контексті. Журналістика. Філологія. Медіа-освіта: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м.Полтава, 2‒3 жовтня 2014 р.). Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. С.75‒79.

References

Halytska, M.M. (2014). Mizhkulturna komunikatsiia ta yii znachennia dlia profesiinoi diialnosti maibutnikh fakhivtsiv [Intercultural communication and its importance for professional activity of future specialists]. Osvitolohichnyi dyskurs, 2, 23–32. (in Ukrainian).

Pustovoichenko, D.V. (2018). Formuvannia mizhkulturnoi komunikatyvnoi kompetentsii maibutnikh psykholohiv zasobamy inozemnoi movy yak odyn z priorytetnykh napriamkiv profesiinoi pidhotovky [Formation of intercultural communicative competence of future psychologists by means of foreign language as one of the priority areas of professional training]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu im.V.O.Sukhomlynskoho. Seriia: Pedahohichni nauky, 4 (63), 102–107. (in Ukrainian).

Dmytruk, O. (2018). Mizhkulturna komunikatsiia u sferi vyshchoi osvity [Intercultural communication in higher education]. Aktualni pytannia inozemnoi filolohii, 9, 71–78. (in Ukrainian).

Krychkivska, O. (2007). Mizhkulturna komunikatsiia u systemi suchasnykh pidkhodiv [Intercultural communication in the system of modern approaches]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V.Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 5, 88–96. (in Ukrainian).

Tur, O.M. (2014). Mizhkulturna komunikatsiia yak skladova profesiinoi diialnosti maibutnoho spetsialista [Intercultural communication as a component of professional activity of future specialist]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. 2014.. 16. 201–205. (in Ukrainian).

Prykhodko, N.H. (2016). Formuvannia mizhkulturnoi komunikatsii u protsesi opanuvannia inozemnoiu movoiu [Formation of intercultural communication in the process of foreign language acquisition]. Stratehii mizhkulturnoi komunikatsii v movnii osviti suchasnoho VNZ ‒ Proceedings of International scientific conference (pp.115‒117). KNEU. (in Ukrainian).

Voronkova, N.R. (2012). Formuvannia mizhkulturnoi kompetentsii osobystosti v protsesi navchannia inozemnoi movy [Formation of intercultural competence of a personality in the process of learning a foreign language]. Naukovi zapysky KDPU. Seriia: Filolohichni nauky (movoznavstvo), 104 (2), 443–447. (in Ukrainian).

Postryhan, A.V. (2016). Mova yak instrument mizhkulturnoi komunikatsii dlia formuvannia osobystosti [Language as an instrument of intercultural communication for personality development]. Stratehii mizhkulturnoi komunikatsii v movnii osviti suchasnoho VNZ VNZ ‒ Proceedings of International scientific conference (pp.112‒115). KNEU. (in Ukrainian).

Its, S.V. (2017). Profesiina kompetentnist maibutnoho vchytelia inozemnoi movy v media osvitnomu konteksti [Professional competence of the future foreign language teacher in the media educational context]. Zhurnalistyka. Filolohiia. Media-osvita ‒ Proceedings of All-Ukrainian scientific conference (pp.75‒79). PNPU imeni V.H.Korolenka. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Бондар, Г. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 24–27. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.24-27

Номер

Розділ

Статті