НАРАТИВНЕ ІНТЕРВ’Ю, ЯК МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.43-47

Ключові слова:

люди похилого віку, потреби, наративне інтерв’ю, оцінювання, методи соціальної роботи.

Анотація

Метою статті є характеристика наративного інтерв’ю, як методу оцінювання потреб людей похилого віку. Для досягнення поставленої мети нами використано наступні загально наукові методи дослідження: узагальнення використано для визначення сутнісних ознак цього методу, аналіз, який полягає у поєднанні, відтворенні зв’язків окремих елементів, сторін, компонентів складного явища і тим самим у осягненні цілого в його єдності його компонентів. Актуальність статті обумовлена процесом прогресивного старіння населення, тому вимагає від суспільства пошуку нових шляхів соціальної роботи з людьми похилого віку. При визначенні плану надання допомоги конкретному клієнту вирішальним є оцінювання його потреб та наявних і необхідних ресурсів для їх задоволення. Наприклад, у соціальних службах Великобританії розроблено спеціальні бланки, на яких перелічено понад 80 видів потреб і проблем. Оцінювання, дослідження потреб, які відчуває клієнт і спостерігає фахівець соціальної роботи, стає основою індивідуального плану догляду. У статті наведено результати дослідження наративного інтерв’ю із підопічними Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (n =12).

Біографії авторів

Руслана Джуган, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент

Крістіна Новосад, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент

Яна Гірняк

студентка 4 курсу спеціальності 231 «Соціальна робота», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Брунер Дж. Психологія пізнання. За межами безпосередньої інформації URL: http://ni.biz.ua/14/14_3/14_34440_defekti-payanih-soedineniy-i-kontrol-ih-kachestva.html (дата звернення 11.03.2024).

Величко Т. Практикум «Усна історія» – чому вона важлива і як проводити інтерв’ю. URL: https://www.holocaust.kiev.ua/Files/UchRab/T_velichko.pdf (дата звернення 11.03.2024).

Джуган Р.І. Соціальні аспекти реалізації потреб людей похилого віку у сучасному українському суспільстві (на прикладі Закарпатської області) – дис. … канд. соц. наук: 22.00.04. Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів, 2020. 237 с.

Карсканова С.В. Використання наративу, як методу соціально-психологічної діагностики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. 2019. №1. С.30‒35.

Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. Київ: Український Центр духовної культури, 2000. 416 с.

Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб: методичні рекомендації для закладів та установ, що працюють із вразливими групами населення/ Бондаренко Н.Б., Буднік О.В., Дума Л.П. та ін.: Київ, ЛДЛ, 2007. 208 с.

Сопко Р.І. Можливості соціальної роботи в реалізації потреб клієнтів. Актуальні проблеми соціальної роботи: і підготовки фахівців: соціальна робота і здоровий спосіб життя: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 19 вересня 2014 р.). Ужгород: УжНУ, 2014. С.77‒80.

Cooley C.H. The life-study method as applied to rural social research. American Sociological Society. 1929. № 23. Р.248‒254.

Murray H. Explorations in personality: a clinical and experimental study of fifty men of college age. Oxford: Oxford University Press, 1938. 761 р.

Shultz Т. Investment in Human Capital. New York; London: Free Press, 1971. P.64-65.

Thomas W., Znaniecki F. Chlop Polski. W Europie i Ameryce. Tom 1. Organizacja grupy pierwotney. Warszawa: Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1976. 386 s.

References

Bruner, J. Psykholohiia piznannia. Za mezhamy bezposerednoi informatsii [Psychology of cognition. Beyond immediate information]. URL: http://ni.biz.ua/14/14_3/14_34440_defekti-payanih-soedineniy-i-kontrol-ih kachestva.html (in Ukrainian).

Velychko, T. Praktykum «Usna istoriia» – chomu vona vazhlyva i yak provodyty interviu [Workshop «Oral history» ‒ why it is important and how to conduct an interview]. URL: https://www.holocaust.kiev.ua/Files/UchRab/T_velichko.pdf (in Ukrainian).

Dzhuhan, R.I. (2020). Sotsialni aspekty realizatsii potreb liudei pokhyloho viku u suchasnomu ukrainskomu suspilstvi (na prykladi Zakarpatskoi oblasti) [Social aspects of realization of needs of elderly people in the modern Ukrainian society (on an example of the Transcarpathian area)]. Unpublished candidate dissertation. Lviv, I. Franko Lviv National University. (in Ukrainian).

Karskanova, S.V. (2019). Vykorystannia naratyvu, yak metodu sotsialno-psykholohichnoi diahnostyky [The use of narrative as a method of socio-psychological diagnosis]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological Sciences, 1, 30‒35. (in Ukrainian).

Mead, J.G. (2000). Dukh, samist i suspilstvo. Z tochky zoru sotsialnoho bikheviorysta [Spirit, self and society. From the perspective of a social behaviorist]. Ukrainian Center of Spiritual Culture. (in Ukrainian).

Bondarenko, N.B., Budnik, O.V., & Duma, L.P. (2007). Otsiniuvannia potreb kliientiv sotsialnykh sluzhb: metodychni rekomendatsii dlia zakladiv ta ustanov, shcho pratsiuiut iz vrazlyvymy hrupamy naselennia [Assessing the needs of clients of social services: methodological recommendations for institutions and institutions working with vulnerable population groups]. LDL. (in Ukrainian).

Sopko, R.I. (2015) Possibilities of social work in realizing the needs of clients. Topical Issues on Social Work and Specialists Training: Social Work and Healthy Lifestyle ‒ Proceedings of International scientific and practical conference (pp.77‒80). Uzhhorod National University. (in Ukrainian).

Cooley, C.H. (1929). The life-study method as applied to rural social research. American Sociological Society, 23, 248‒254.

Murray, H. (1938). Explorations in personality: a clinical and experimental study of fifty men of college age. Oxford University Press.

Shultz, Т. (1971). Investment in human capital. Free Press.

Thomas, W., & Znaniecki, F. (1976). Chlop Polski. W Europie i Ameryce. Tom 1. Organizacja grupy pierwotney [The Polish Peasant in Europe and America, Vol.1: Monograph of an Immigrant Group]. Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza. (in Polish)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Джуган, Р., Новосад, К., & Гірняк, Я. (2024). НАРАТИВНЕ ІНТЕРВ’Ю, ЯК МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 43–47. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.43-47

Номер

Розділ

Статті