СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.48-52

Ключові слова:

соціальні послуги, соціальна адаптація, незахищена категорія населення.

Анотація

Сьогодні питання надання соціальних послуг незахищеним категоріям населення набуває особливої уваги, що зумовлено нестабільністю в країні через військовий стан, погіршення умов проживання тощо. Збільшується кількість внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, учасників бойових дій, осіб, які втратили житло чи рідних та потребують особливої підтримки з боку держави й громадськості. Зросла необхідність у наданні особливого виду соціальної послуги як соціальної адаптації. Мета статті: охарактеризувати соціальну адаптацію, як особливий вид послуги та проаналізувати надання даної послуги незахищеним категоріям населення на Черкащині. Методи дослідження: аналіз літературних джерел та нормативно-правової бази для визначення особливостей надання соціальних послуг; аналіз діяльності державних і недержавних організацій Черкащини з визначення рівня та особливостей надання соціальної адаптації незахищеним категоріям населення. Соціальну адаптацію розглядаємо як систему адаптаційних заходів призначених для усунення або зміни обмежень життєдіяльності з метою збереження соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності; розвиток соціальних навичок, здібностей і компетенції через навчання або розробку стратегій адаптації. Встановлено, що надання послуги соціальної адаптації визначається відповідними нормативно-правовими документами. На Черкащині надання послуги соціальної адаптації охоплено значну кількість вразливих груп населення: людей похилого віку, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та їх сімей, осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі тощо. Серед основних заходів у межах соціальної адаптації відзначимо: надання юридичних та психологічних консультацій, допомога в оформленні необхідної документації, допомога у вивченні державної мови, налагодження зв’язків внутрішньо переміщених осіб із іншими членами громади, проведення майстер-класів, гурткова робота з дітьми, тренінги для внутрішньо переміщених осіб.

Біографія автора

Ірина Єнгаличева, кафедра освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Бєлєвцова Я.С. Механізм підвищення якості соціальних послуг на рівні місцевих органів влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «механізми державного управління». Харків, 2011. 20 с.

Блажівський М.І. Поняття адаптації у сучасній науковій літературі. Науковий вісник Львівського національного університету внутрішніх справ: Серія психологічна. 2014. №1. С.233‒242.

Брайченко Т.В., Якухіна Н.О. Соціальна адаптація дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Педагогічний вісник. 2023. № 3 (113). С.97‒100.

Годлевська В., Гречанюк Н. Соціальна адаптація в умовах трансформаційних процесів у суспільстві. Український науковий журнал «Освіта регіону». 2011. № 4. С.68‒73.

Горбунова-Рубан С.О., Вітковська І.М. Система надання соціальних послуг: сучасний стан. «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи». 2020. №9. С.17‒23.

Дубич К.В. Участь громадських організацій в публічному управлінні системою соціальних послуг. Державно-управлінські студії. 2017. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_2_16 (дата звернення: 26.02.2024)

Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 р.

Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» № 3160-VІ від 17.03.2011 р.

Камбур А. Соціальна адаптація особистості: монографія. Чернівці: Золоті литаври, 2012. 252 с.

Матеріали до сесії обласної ради. URL: http://surl.li/bjnjh (дата звернення 24.03.2024).

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг» № 429 від 23.06.2020 р.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації» № 514 від 18.05.2015 р.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження змін до Державного стандарту соціальної адаптації» № 1267 від 07.08.2017 р.

Підтримати тих, хто захищає: проєкти для військових, ветеранів та їхніх родин. URL: http://surl.li/rzqgm (дата звернення 20.03.2024 р.).

Ротар В. Сучасні підходи щодо розуміння змісту категорії «соціальні послуги». Актуальні проблеми державного управління. 2013. Вип.4. С.116–119.

References

Belevtsova, Ya.S. (2011). Mekhanizm pidvyshchennya yakosti sotsialʹnykh posluh na rivni mistsevykh orhaniv vlady [The mechanism of improving the quality of social services at the level of local authorities]. Extended abstract of Candidate dissertation. Kharkiv. (in Ukrainian).

Blazhivskyi, M. (2014). Ponyattya adaptatsiyi u suchasniy naukoviy literaturi [Concept of adaptation in modern scientific literature]. Scientific bulletin of Lviv National University of Internal Affairs: Psychological series, 1, 233‒242. (in Ukrainian).

Braychenko, T.V., & Yakukhina, N.O. (2023). Sotsialʹna adaptatsiya ditey iz rodyn vnutrishnʹo peremishchenykh osib [Social adaptation of children from families of internally displaced persons]. Pedahohichniy visnyk, 3(113), 97‒100. (in Ukrainian).

Godlevska, V., & Grechaniuk, N. (2011). Sotsialʹna adaptatsiya v umovakh transformatsiynykh protsesiv u suspilʹstvi [Social adaptation in the conditions of transformational processes in society]. Education of the Region, 4, 68‒73. (in Ukrainian).

Gorbunova-Ruban, S.O., & Vitkovska, I.M. (2020). Systema nadannya sotsialʹnykh posluh: suchasnyy stan [The system of providing social services: current state]. SOCIOSPACE: an interdisciplinary electronic collection of scientific papers on sociology and social work, 9, 17‒23. (in Ukrainian).

Dubych, K.V. (2017). Uchastʹ hromadsʹkykh orhanizatsiy v publichnomu upravlinni systemoyu sotsialʹnykh posluh [Participation of public organizations in the public management of the system of social services]. Public management studies, 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_2_16 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny «Pro sotsialʹni posluhy» [Law of Ukraine On Social Services]. (2019). No. 2671-VIII of January 17, 2019. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny «Pro sotsialʹnu adaptatsiyu osib, yaki vidbuvayutʹ chy vidbuly pokarannya u vydi obmezhennya voli abo pozbavlennya voli na pevnyy strok» [Law of Ukraine On social adaptation of persons who are serving or have served punishment in the form of restriction of liberty or deprivation of liberty for a certain period]. (2011). No.3160-VI dated March 17, 2011. (in Ukrainian).

Kambur, A. (2012). Sotsialʹna adaptatsiya osobystosti [Social adaptation of personality]. Golden Drums. (in Ukrainian).

Materialy do sesiyi oblasnoyi rady [Materials for the regional council session]. URL: http://surl.li/bjnjh (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva sotsialʹnoyi polityky Ukrayiny Pro zatverdzhennya Klasyfikatora sotsialʹnykh posluh [Order of Ministry of Social Policy of Ukraine On Social Services Classifier Approval]. (2020). №429 dated 06/23/2020. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva sotsialʹnoyi polityky Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Derzhavnoho standartu sotsialʹnoyi adaptatsiyi» [Order of Ministry of Social Policy of Ukraine On the Approval of the State Standard of Social Adaptation]. (2015). No.514 of May 18, 2015. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva sotsialʹnoyi polityky Ukrayiny «Pro zatverdzhennya zmin do Derzhavnoho standartu sotsialʹnoyi adaptatsiyi» [Order of Ministry of Social Policy of Ukraine On Approval of Changes to the State Standard of Social Adaptation]. (2017). No.1267 dated August 7, 2017. (in Ukrainian).

Pidtrymaty tykh, khto zakhyshchaye: proyekty dlya viysʹkovykh, veteraniv ta yikhnikh rodyn [Support those who protect: projects for military, veterans and their families]. URL: http://surl.li/rzqgm (in Ukrainian).

Rotar, V. (2013). Suchasni pidkhody shchodo rozuminnya zmistu katehoriyi «sotsialʹni posluhy» [Modern approaches to understanding the content of the «social services» category]. Actual problems of public administration, 4, 116–119. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Єнгаличева, І. (2024). СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 48–52. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.48-52

Номер

Розділ

Статті