АКАДЕМІЧНЕ МЕНТОРСТВО У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.63-66

Ключові слова:

ментор, менті, студентоцентризм, компетентності ментора, соціокультурна адаптація.

Анотація

Формування освітнього середовища у закладах вищої освіти (ЗВО) України відбувається за принципом студентоцентризму, що передбачає особистісний підхід як до освітнього процесу, так і до соціокультурної адаптації та розвитку студентів. Впровадження менторських програм у ЗВО дає можливість індивідуалізувати освітній процес згідно потреб кожного студента, зокрема, одночасно, об’єднавши усіх студентів у спільних прагненнях та потребах. Мета дослідження: поглиблення наукової розвідки особливостей академічного менторства у ЗВО України. Застосовані методи дослідження: феноменологічний ‒ для дослідження академічного менторства завдяки аналізу соціальної практики; герменевтичний ‒ для тлумачення специфічної термінології; компаративний – для порівняння менторської діяльності за різних умов і щодо категорій студентів; когнітивний – у процесі пізнання явища менторства в сучасному освітньому просторі. Ментор – досвідчений і надійний наставник чи консультант, який може бути працівником ЗВО, або інших організацій чи підприємств та який, отримуючи заробітну плату і виконуючи свої посадові обов’язки, надає консультації студентам, психологічну та організаційну підтримку, координує студентські проєкти у визначених напрямках (IT, економіка тощо), сприяє розвитку загальних компетентностей з метою забезпечення комфортного навчального середовища, та підвищення рівня академічної успішності. Академічне менторство у ЗВО ефективно реалізується в Центрах менторства через залучення до співпраці науково-педагогічних працівників, стейкхолдерів та фахівців з досвідом практичної діяльності. Така практика допоможе уникнути ризиків неправомірної соціальної адаптації студентів.

Біографія автора

Оксана Іваницька, кафедра іноземних мов, Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна

кандидат педагогічних наук

Посилання

Список використаної літератури

Що таке менторство та як це працює в Українській Академії Лідерства? Українська Академія Лідерства. 2017. URL: https://medium.com/@ual_life/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0

Міжнародна Академія професійного коучингу. Ментор. 2020. URL: https://www.coaching-academy.online/mentor/

Великий тлумачний словник сучасної мови. Ментор. 2023. https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80

Жижко Т.А. Специфіка університету ХХІ століття. Філософські науки. 2010. Вип.35. С.155–163.

Сидорук І.І. Роль менторства у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2019. Вип.2 (18). С.283–289.

Котєнєва І.С., Карлова Н.М. Сучасні ролі викладача закладу вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип.1 (339). С.338–347.

Сущенко А.В., Кравченко В.М., Кузьменко Ю.А., Андрєєва К.О. Професійна підготовка майбутніх педагогів закладів вищої освіти на засадах менторства як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. Вип.79. Т.2. С.124–129.

Програма тьюторства та менторства (T&M) у вищих навчальних закладах в рамках проекту PROMENT. Національний університет «Львівська політехніка». 2023. URL: https://lpnu.ua/proment/ochikuvani-rezultaty

EUA. Improving quality, enhancing creativity: change processes in European Higher Education Institutions. Final report of the Quality Assurance for the higher education change agenda (QAHECA) project. 2009. 43 p.

References

Shcho take mentorstvo ta yak tse pratsiuie v Ukrainskii Akademii Liderstva? Ukrainska Akademiia Liderstva [What is mentoring and how does it work at the Ukrainian Leadership Academy? Ukrainian Academy of Leadership]. (2017). URL: https://medium.com/@ual_life/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0 (in Ukrainian).

Mizhnarodna Akademiia profesiinoho kouchynhu. Mentor. [International Academy of Professional Coaching. Mentor]. (2020). URL: https://www.coaching-academy.online/mentor (in Ukrainian).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi movy. Mentor [A large explanatory dictionary of the modern language Mentor]. (2023). URL: https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80 (in Ukrainian).

Zhyzhko, T.A. (2010). Spetsyfika universytetu ХХІ stolittia [The specifics of the university of the 21st century]. Filosofski nauky, 35, 155–163. (in Ukrainian).

Sydoruk, I.I. (2019). Rol mentorstva u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [The role of mentoring in the professional training of future social workers]. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 2 (18), 283–289. (in Ukrainian).

Kotienieva, I.S., & Karlova, N.M. (2021). Suchasni roli vykladacha zakladu vyshchoi osvity [Modern roles of a teacher at a higher education institution]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky, 1 (339), 338–347. (in Ukrainian).

Sushchenko, A.V., Kravchenko, V.M., Kuzmenko, Yu.A., & Andrieieva, K.O. (2021). Profesiina pidhotovka maibutnikh pedahohiv zakladiv vyshchoi osvity na zasadakh mentorstva yak pedahohichna problema [Professional training of future teachers of higher education institutions on the basis of mentoring as a pedagogical problem]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 79 (2), 124–129. (in Ukrainian).

EUA. Improving quality, enhancing creativity: change processes in European Higher Education Institutions. (2009). Final report of the Quality Assurance for the higher education change agenda (QAHECA) project.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Іваницька, О. . (2024). АКАДЕМІЧНЕ МЕНТОРСТВО У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 63–66. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.63-66

Номер

Розділ

Статті