ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.78-82

Ключові слова:

спрямованість особистості, професійна спрямованість, фахівці соціономічної сфери, готовність, формування, професійна діяльність.

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблеми формування професійної спрямованості майбутніх фахівців соціономічної сфери. Мета дослідження: розкрити сутність спрямованості особистості та особливості формування професійної спрямованості у фахівців соціономічних професій. Методи дослідження: теоретичні (вивчення наукової літератури, аналіз, систематизація, порівняння, узагальнення отриманої інформації). Встановлено, що в найбільш загальному значенні під спрямованістю особистості розуміють сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність особистості й визначають її вибірковість і активність. Спрямованість особистості характеризується її переконаннями, ідеалами, інтересами, схильностями, у яких виражається світогляд людини. У своїй структурі види спрямованості містять потреби, установки, відносини. Якщо мова йде про спрямованість особистості при виконанні конкретної діяльності, то використовується поняття «професійна спрямованість». Будучи важливою стороною загальної спрямованості особистості, професійна спрямованість представляє сукупність потреб, установок, інтересів, схильностей, ідеалів, переконань і визначає вибір життєвих цілей. Формувати професійну спрямованість у майбутніх фахівців – це означає зміцнювати в них позитивне ставлення до майбутньої професії, інтерес, схильності і здібності до неї, прагнення вдосконалювати свою кваліфікацію після закінчення навчального закладу, розвивати ідеали, погляди, переконання, престиж професії у власних очах майбутнього фахівця. Готовність майбутнього фахівця соціономічної сфери до професійної діяльності визначається: психологічною готовністю, науково-професійною, практичною, психофізіологічною, фізичною.

Біографії авторів

Ірина Козубовська, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Ростислав Козубовський, кафедра соціології і соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Оксана Смук, кафедра психології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М.Степанов. Київ: Академвидав, 2006. 424 с.

Мась Н.М. Дослідження факторів формування професійної компетентності майбутніх психологів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009. Вип.22. С.49‒54.

Данилова Г.М. Формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього психолога. Автореф. дис. канд. псих. Наук: 19.00.07. К., 2004. 19 с.

Кравченко О.П. Ставлення як критерій особистісного вибору. Актуальні проблеми психології. 2006. Т.1. Ч.18. С.105‒109.

Ліщук А.В. Вплив ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення старшокласників. Психологія: реальність і перспективи. 2015. Вип.4. С.37‒42.

References

Stepanov, O.M. (Ed.). (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia]. Akademvydav. (in Ukrainian)

Mas, N.M. (2009). Doslidzhennia faktoriv formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh psykholohiv [Study of the factors of formation of professional competence of future psychologists]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 22, 49‒54. (in Ukrainian)

Danylova, H.M. (2004). Formuvannia humanistychnoi spriamovanosti osobystosti maibutnoho psykholoha [Formation of the humanistic orientation of the personality of the future psychologist]. Extended abstract of candidate dissertation. Kyiv. (in Ukrainian)

Kravchenko, O.P. (2006). Stavlennia yak kryterii osobystisnoho vyboru [Attitude as a criterion of personal choice]. Aktualni problemy psykholohii, 1 (18), 105‒109. (in Ukrainian)

Lishchuk, A.V. (2015). Vplyv tsinnisnykh oriientatsii na profesiine samovyznachennia starshoklasnykiv [The influence of value orientations on the professional self-determination of high school students]. Psykholohiia: realnist i perspektyvy, 4, 37‒42. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Козубовська, І. ., Козубовський, Р. ., & Смук, О. . (2024). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 78–82. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.78-82

Номер

Розділ

Статті