ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ҐРЕНДЖІ-ДОНСЬКОГО МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.88-91

Ключові слова:

В. Ґренджа-Донський, Закарпаття, міжвоєнний період, ХХ століття.

Анотація

Вивчення педагогічних ідей Василя Ґренджі-Донського в міжвоєнний період XX століття має значення у зв’язку з його впливом на розвиток педагогіки та освіти. Розуміння його концепцій допомагає сучасним педагогам та дослідникам зрозуміти важливі аспекти процесу навчання  та виховання. Мета статті полягає у аналізі внеску українського письменника та культурно-освітнього діяча Закарпаття В.Ґренджі-Донського в розвиток дитячої літератури 20–30-х рр. ХХ ст. та з’ясувати її виховний потенціал. У процесі підготовки дослідження використано такі методи: евристично-пошуковий, аналізу і синтезу, контент-аналізу, дискурс-аналізу, біографічний. З’ясовано, що збірки поезій В. Ґренджі-Донського «Квіти з терням» (1923), «Золоті ключі» (1923), «Шляхом терновим» (1924), «Китиця квіток» (1925) та ін. стали першими на Закарпатті творами, написаними літературною українською мовою. Результати дослідження розкривають важливі аспекти педагогічної діяльності Василя Ґренджі-Донського, зокрема його погляди на виховання, методи навчання та виховання, організацію навчального процесу та роль вчителя у формуванні особистості учня. Його поезія, проза і драматичні твори були широко представлені в «народовецьких» дитячих, молодіжних та культурно-освітніх виданнях («Русин». «Наш рідний край», «Пчілка» та ін.). Показано національно-патріотичне звучання поезій митця («Любім над все свій рідний край», «Розділили Україну поміж ворогів», «Шумить», «Верховино, мати» та ін.).

Біографія автора

Оксана Лемак, кафедра педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії

Посилання

Список використаної літератури

Бабій О. Василь Ґренджа-Донський «Квіти з терньом». Літературно-науковий вісник. 1923. Ч.7. С.277–278.

Барчан В.М. Поетична творчість В. Ґренджі-Донського: навчальний посібник. Ужгород: Карпати, 2004. 152 с.

Волошин А. Спомини. URL. http://litopys.org.ua/volosh/volosh02.htm. (дата звернення: 21.12.2023).

Ґренджа-Донський В. Квіти з терньом: поезії. Переднє слово В.Пачовського. Ужгород: Вікторія, 1923. 79 с.

Ґренджа-Донський В. Китиця квіток: діточі вершики. Ужгород: Пчолка, 1925. 48 с.

Ґренджа-Донський В. Маленьке оленя Б. М.: Книгоспілка, 1927. 7 с.

Ґренджа-Донський В. Мої спогади. URL: http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh14.htm. (дата звернення: 22.12.2023).

Ґренджа-Донський В. C. Зібрання творів: В 12 т. / упоряд. З.Ґренджа-Донська. Вашінгтон: Карпатський Союз, 1981. Т. 1. Шляхом терновим. 456 с.

Ґренджа-Донський В. Сиротина: драма на 1 д. Ужгород: Вікторія, 1925. 32 с.

Гренджа-Донський В. Червона скала (Князь Богдан). Епос про Хустський замок з XIII в. на основі народнього переказу. Вид. 2-ге. Перероб. і доп. Ужгород: Вікторія, 1938. 112 с.

Лелекач М.М. Ідейний розвій підкарпатської літератури. Пробоєм. 1934. Ч.2–3. С.11–13; Ч. 4. С.46–48; Ч.5. С.60–61.

Туряниця Ю. Художня своєрідність творів Василя Ґренджі-Донського для дітей. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. 2002. № 6. С.117–124.

References

Babii, O. (1923). Vasyl Grendzha-Donskyi «Kvity z ternom» [Vasyl Grenja-Donsky «Flowers with Thorns»]. Literary and scientific bulletin, 7, 277–278. (in Ukrainian).

Barchan, V.M. (2004). Poetychna tvorchist V.Grendzhi-Donskoho [Poetic creativity of V. Granji-Donsky]. Karpaty. (in Ukrainian).

Voloshyn, A. Spomyny [Memories]. URL. http://litopys.org.ua/volosh/volosh02.htm. (in Ukrainian).

Grendzha-Donskyi, V. (1923). Kvity z ternom: poezii. Perednie slovo V.Pachovskoho [Flowers with Thorns: Poems. Foreword by V.Pachovskyi. Uzhhorod]. Viktoriia. (in Ukrainian).

Grendzha-Donskyi, V. (1925). Kytytsia kvitok: ditochi vershyky [Bouquet of flowers: children's poems]. Pcholka. (in Ukrainian).

Grendzha-Donskyi, V. (1927). Malenke olenia [Little deer]. Knyhospilka. (in Ukrainian).

Grendzha-Donskyi, V. Moi spohady [My memories]. URL: http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh14.htm. (in Ukrainian).

Grendzha-Donskyi, V.C. (1981). Zibrannia tvoriv: V 12 t. / uporiad. Z.Grendzha-Donska [Collection of works in 12 volumes]. Karpatskyi Soiuz. T.1. Shliakhom ternovym. (in Ukrainian).

Grendzha-Donskyi, V. (1925). Syrotyna: drama na 1 d [Orphanage: drama for 1 d]. Viktoriia. (in Ukrainian).

Hrendzha-Donskyi, V. (1938). Chervona skala (Kniaz Bohdan). Epos pro Khustskyi zamok z XIII v. na osnovi narodnoho perekazu [Red Rock (Prince Bohdan). The epic about Khust Castle from the 13th century, based on folk tradition]. Viktoriia. (in Ukrainian).

Lelekach, M.M. (1934). Ideinyi rozvii pidkarpatskoi literatury [Ideological development of Subcarpathian literature. Breakthrough]. Proboiem, 2–3, 11–13; 4, 46–48; 5, 60–61. (in Ukrainian).

Turianytsia, Yu. (2002). Khudozhnia svoieridnist tvoriv Vasylia Grendzhi-Donskoho dlia ditei [The artistic originality of Vasyl Grenji-Donsky's works for children]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Philology, 6, 117–124. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Лемак, О. . (2024). ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ҐРЕНДЖІ-ДОНСЬКОГО МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 88–91. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.88-91

Номер

Розділ

Статті