ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК УМОВИ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.124-128

Ключові слова:

професійна стресостійкість, ресурси стресостійкості, комплексна програма формування професійної стресостійкості, менеджери, професійний стрес.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі психолого-педагогічної науки – формування професійної стресостійкості менеджерів у вимірах їх конкурентоспроможності. Проаналізовано стан дослідженості у наукових джерелах проблеми професійної стресостійкості менеджерів та обґрунтовано необхідність цілеспрямованого впливу для підвищення рівня професійної стресостійкості майбутніх менеджерів на етапі магістерської підготовки у закладі вищої освіти. Мета дослідження: з’ясувати сутність професійної стресостійкості, розробленні комплексної програми її формування у майбутніх менеджерів, визначенні змісту, напрямів, шляхів її реалізації на етапі магістерської підготовки. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури й освітньої практики, результатів діагностичного дослідження з використанням розробленого опитувальника та опитувальника SACS-стратегії і моделі поведінки подолання (С. Хобфолл) створено комплексну програму формування професійної стресостійкості майбутніх менеджерів й окреслено шляхи її реалізації ва етапі магістерської підготовки у закладі вищої освіти. Означена програма передбачає пошук та активізацію ресурсів стресостійкості, формування конструктивних копінг-стратегій в управлінській діяльності, розвиток асертивності, гармонізацію особистості майбутніх менеджерів. Визначено шляхи реалізації комплексної програми формування професійної стресостійкості майбутніх менеджерів: навчальна діяльність (лекції, практичні заняття, самостійна робота), індивідуальна консультативно-методична робота, участь у роботі тренінгових груп, самостійна та науково-дослідницька робота, участь у волонтерській діяльності/волонтерських освітніх проєктах, неформальна освіта магістрантів. Розкрито роль антистрестренінгу у підвищенні професійної стресостійкості. Окреслено перспективи подальших наукових досліджень, що полягають у розробленні системи формування професійної стресостійкості майбутніх менеджерів у закладі вищої освіти.

Біографії авторів

Галина Мешко, кафедра педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Олександр Мешко, кафедра психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Корольчук В.М. Психологія стресостійкості особистості: дис. … докт. психол. наук: 19.00.01; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2009. 511 с.

Дубчак Г.М. Психологія становлення професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій: дис. … докт. психол. наук: 19.00.07; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2018. 368 с.

Дубчак Г.М. Психологічні основи професійної стресостійкості майбутніх фахівців : монографія. Київ: Талком, 2017. 321 c.

Цибуляк Н.Ю., Боднарчук А.Є. Структура професійної стресостійкості спеціального педагога. Теорія і практика сучасної психології. 2019. №6, Т.2. С.154‒158.

Кудінова М.С. Порівняльний аналіз понять «стресостійкість» та «емоційна стійкість». Теорія і практика сучасної психології. 2016. №1. С.22‒28.

Батченко Л.В., Гончар Л.О. Актуалізація стрес-менеджменту в процесі організаційних змін. Ефективна економіка. 2017. № 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6436.

Василик Н.М. Впровадження та розвиток стрес-менеджменту в організації. Ефективна економіка. 2022. №2. http://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.91.

Гончар М.Ф., Кузьмін О.Є. Стрес-менеджмент у системі управління підприємством. Бізнес Інформ. 2017. №5. С.233‒239.

Смолинець І.Б., Гірняк К.М. Емоційні стреси менеджерів в управлінні: актуалізація та дослідження. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 1 (175). С 52‒57.

Самолюк Н.М., Самолюк Н.Н. Професійні стреси: причини та методи запобігання. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2016. № 1. С.165‒175.

Hobfoll S.E. Social Support: Will you be there when I need you? / In N.Vanzetti, S.Duck (Ed.). A lifetime of relationships. California: Brooks/Cole Publishing Co, 1996. P.12‒22.

Мешко Г., Мешко О., Фіткайло М. Комплексна програма формування професійної стресостійкості майбутніх менеджерів у процесі магістерської підготовки. Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку: тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Лубни, 16-17 листопада 2023 р.). Полтава; Лубни; Миргород: Луганський національний університет ім. Т.Шевченка, 2023. C. 155‒159.

Meshko H., Meshko O., Drobyk N., Mikheienko O. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers. Proceedings of the E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 166. 10023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023.

Цибульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим. Київ: Наукова думка, 2000. 190 с.

References

Korolchuk, V.M. (2009). Psykholohiia stresostiikosti osobystosti [Psychology of personality stress resistance]. Unpublished Doctoral dissertation. Kyiv, G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the NAPS of Ukraine. (in Ukrainian).

Dubchak, H.M. (2018). Psykholohiia stanovlennia profesiinoi stresostiikosti maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [Psychology of professional stress resistance formation of future specialists of socionomic professions]. Unpublished Doctoral dissertation. G.S.Kostiuk Institute of Psychology of NAPSU. (in Ukrainian).

Dubchak, H.M. (2017). Psykholohichni osnovy profesiinoi stresostiikosti maibutnikh fakhivtsiv [Psychological foundations of professional stress resistance of future specialists]. Talkom. (in Ukrainian).

Tsybuliak, N.Yu., & Bodnarchuk, A.Ye. (2019). Struktura profesiinoi stresostiikosti spetsialnoho pedahoha [Structure of occupational stress resistance of a special teacher]. Theory and practice of modern psychology, 6 (2), 154‒157. (in Ukrainian).

Kudinova, M.S. (2016). Porivnialnyi analiz poniat «stresostiikist» ta «emotsiina stiikist» [Comparative analysis «stress tolerance» and «emotional stability» concepts]. Theory and Practice of Modern Psychology, 1, 22‒28. (in Ukrainian).

Batchenko, L.V., & Honchar, L.O. (2017). Aktualizatsiia stres-menedzhmentu v protsesi orhanizatsiinykh zmin [Actuality of stress management in the process of organizational change]. Efektyvna ekonomika, 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6436 (in Ukrainian).

Vasylyk, N.M. (2022). Vprovadzhennia ta rozvytok stres-menedzhmentu v orhanizatsii [Implementation and development of stress management in the organization]. Efektyvna ekonomika, 2. http://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.91 (in Ukrainian).

Honchar. M.F., & Kuzmin, O.Ye. Stres-menedzhment u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The stress management in the enterprise management system]. Biznes Inform, 5, 233‒239. (in Ukrainian).

Smolynets, I.B., & Hirniak, K.M. (2020). Emotsiini stresy menedzheriv v upravlinni: aktualizatsiia ta doslidzhennia [Emotional stress of managers in management: actualization and research]. Problems of the systemic approach in economics, 1 (175), 52‒57.

Samoliuk, N.M., & Samoliuk, N.N. (2016). Profesiini stresy: prychyny ta metody zapobihannia [Professional stress: causes and prevention methods]. Social and labor relation: theory and practice, 1, 164‒175. (in Ukrainian).

Hobfoll, S.E. (1996). Social Support: Will you be there when I need you? In N.Vanzetti & S.Duck (Eds.), A lifetime of relationships (pp.12‒22). Brooks/Cole Publishing Co.

Meshko, H.M., Meshko, O.I., & Fitkailo, M.I. (2023). Kompleksna prohrama formuvannia profesiinoi stresostiikosti maibutnikh menedzheriv u protsesi mahisterskoi pidhotovky [Comprehensive program of formation of professional stress resistance of future managers in the process of master's training]. In Science and education in global and national dimensions: challenges, threats, development prospects – Proceedings of the II International scientific-practical conference (pp. 155-159). Luhansk Taras Shevchenko National University. (in Ukrainian).

Meshko, H., Meshko, O., Drobyk, N., & Mikheienko, O. (2020). Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers. Proceedings of the E3S Web of Conferences, 166, 10023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023.

Tsybulska, T.F. (2000). Zahalna ta prykladna psykholohiia. Yak dopomohty sobi ta inshym [General and applied psychology. How to help yourself and others]. Naukova dumka. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Мешко, Г., & Мешко, О. (2024). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК УМОВИ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 124–128. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.124-128

Номер

Розділ

Статті