СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.133-136

Ключові слова:

компетентнісний підхід, компетентність, фасилітаційна компетентність, структура фасилітаційної компетентності соціального працівника.

Анотація

Актуальність статті об’єктивно детермінована викликами сьогодення, пов’язаними з повномасштабною війною, що розширила діапазон функціоналу соціальних працівників й зумовила підвищення вимог до якості їх професійної підготовки в університеті у напрямі формування фасилітаційної компетентності. Мета статті: висвітлення сутності та структури фасилітаційної компетентності соціального працівника. Методи дослідження: дефініційний аналіз ґрунтовних понять дослідження, аналіз, синтез, порівняння, систематизація й узагальнення наукових джерел. Висвітлено феномен фасилітації у межах реалізації компетентнісного підходу. Обґрунтовано і визначено феномен фасилітаційної компетентності майбутнього соціального працівника як інтегрований професійно-особистісний конструкт, що синтезує фасилітаційну спрямованість, сукупність фасилітаційних знань та умінь, особистісних якостей, які забезпечують ефективну реалізацію професійних функцій соціального працівника, пов’язаних з його фасилітаційною діяльністю. З’ясовано структуру фасилітаційної компетентності соціального працівника, що містить мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-гносеологічний, праксіологічний компоненти.

Біографія автора

Артур Молдованов, кафедра соціальної роботи, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, ДЗ «Луганський національний університет імені тараса Шевченка», м.Лубни, Україна

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Rogers С. Freedom to learn for the 80’s. Columbus – Toronto – London – Sydney: Ch. E. Merrill Publ. Company, A Bell & Howell Company, 1983. 312 p.

Фокша О.М. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у професійній підготовці: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2019. 239 с.

Желанова В.В. Фасилітаційна компетентність майбутнього педагога: сутність та структура. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип.31. Том 1. С.87–91.

Молдованов А. Дефініційний аналіз феномену «фасилітація». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2023. №1 (355). С.180–186.

Желанова В.В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія та технологія. Луганськ: ЛНУ ім.Т.Шевченка, 2013. 505 с.

Галіцан О.А., Койчева Т.І., Курлянд З.Н. Фасилітаційна компетентність викладача вищої школи як суб’єкта педагогічної діяльності. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. 2019. №4 (129). С.84‒89.

Професійний стандарт «Соціальний працівник (допоміжний персонал)»: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 18.06.2020 р., № 1149. URL: file:///C:/Users/home/Downloads/1149%20(1).pdf.

Шевченко К.О. Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія: Психологічні науки. 2014. Вип.2.13. С.258‒263.

Шевченко К.О. Рівень розвитку компонентів фасилітативної компетентності педагогів сільіьких та міських шкіл. Вісник НТУУ КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2015. № 3. С.92‒103.

References

Rogers, С. (1983). Freedom to learn for the 80’s. Ch.E.Merrill Publ. Company, A Bell & Howell Company.

Foksha, O.M. (2019). Pedahohichni umovy formuvannia fasylitatsiinoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv humanitarnykh spetsialnostei u profesiinii pidhotovtsi [Pedagogical Conditions of Formation of Future Humanities Teachers' Facilitation Competence in Professional Training]. Unpublished Candidate dissertation. Odesa. (in Ukrainian)

Zhelanova, V.V. (2021). Fasylitatsiina kompetentnist maibutnoho pedahoha: sutnist ta struktura [Facilitation competence of the future teacher: essence and structure]. Innovative pedagogy, 31, 87‒91. (in Ukrainian).

Moldovanov, A. (2023). Definitsiinyi analiz fenomenu «fasylitatsiia» [Definitional analysis of the phenomenon of "facilitation"]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical sciences, 1 (355), 180-186. Retrieved from http://hdl.handle.net/123456789/9777 (in Ukrainian)

Zhelanova, V.V. (2013). Kontekstne navchannia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia ta tekhnolohiia [Contextual training of future primary school teachers: theory and technology]. Luhansk Taras Shevchenko National University. (in Ukrainian).

Halitsan, O.A., Koicheva, T.I., & Kurliand, Z.N. (2019). Fasylitatsiina kompetentnist vykladacha vyshchoi shkoly yak sub’iekta pedahohichnoi diialnosti [Facilitation Competence of Higher Education Teacher as a Subject of Pedagogical Activity]. Scientific Bulletin of K.D.Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University, 4 (129), 84‒89. (in Ukrainian).

Profesiinyi standart «Sotsialnyi pratsivnyk (dopomizhnyi personal)»: Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 18.06.2020 roku №1149 [Professional standard «Social worker (support staff)». Order of Ministry for Economy, Trade and Agriculture Development, 18.06.2020, No1149]. URL: file:///C:/Users/home/Downloads/1149%20(1).pdf. (in Ukrainain)

Shevchenko, K.O. (2014). Pedahohichna fasylitatsiia u konteksti profesiinoi kompetentnosti vchytelia [Pedagogical facilitation in the context of teacher's professional competence]. Scientific Bulletin of V.O.Sukhomlynskyi Mykolaiv National University. Series: Psychological sciences, 2 (13), 258‒263. (in Ukrainian).

Shevchenko, K.O. (2015). Riven rozvytku komponentiv fasylitatyvnoi kompetentnosti pedahohiv silikykh ta miskykh shkil [The level of development of components of facilitative competence of teachers of rural and urban schools]. Bulletin of KPI. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 3, 92‒103. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Молдованов, А. . (2024). СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 133–136. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.133-136

Номер

Розділ

Статті