СИСТЕМА РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.150-153

Ключові слова:

фахова передвища освіта, ділова кореспонденція, види службових листів за функціональними ознаками, етикет ділового листування.

Анотація

Актуальною проблемою сучасної професійної освіти є формування умінь і навичок здобувачів фахової передвищої освіти працювати з різними видами писемних зразків ділового мовлення, зокрема ділової кореспонденції. Мета статті: опис системи роботи з вивчення ділової кореспонденції задля формування умінь і навичок здобувачів фахової передвищої освіти оформлювати службові листи різного функціонального призначення. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури, теоретичне узагальнення. Запропоновано систему завдань, скерованих на засвоєння особливостей службових листів різного функціонального призначення, вдосконалення культури ділового листування. Окреслені завдання допоможуть здобувачам фахової передвищої освіти навчитись доречно вживати лексеми в різних типах листів; точно й лаконічно висловлювати думку в офіційній формі за допомогою мовних конструкцій офіційно-ділового стилю; розвинути навички редагування ділової кореспонденції; засвоїти типові мовні звороти, що використовуються в службових листах; використовувати узвичаєні фрази мовленнєвого етикету; правильно оформлювати звертання, що включають посаду, ім’я та по батькові адресата листа.

Біографія автора

Олена Пасічна, Циклова комісія філологічних та природничих дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету», м. Кривий Ріг, Україна

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Лещук Г. В., Сорока О. В. Формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичних коледжів засобами іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2023. Вип. 1 (52). С. 94–97.

Гуменюк І. М. Організація експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання української мови за професійним спрямуванням. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2022. Вип. 1 (50). С.65–68.

Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. Вид. 3-тє, виправ. і доповнен. Київ: Алерта, 2013. 696 с.

Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. Київ: Професіонал, 2005. 496 с.

References

Leshchuk, H.V., & Soroka, O.V. (2023). Formuvannia profesiino-movlennievoi kompetentnosti studentiv medychnykh koledzhiv zasobamy inozemnoi movy [Formation of professional-linguistic competence of students in medical colleges through the use of a foreign language]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (52), 94–97. (in Ukrainian).

Humeniuk, I.M. (2022). Orhanizatsiia eksperymentalnoi perevirky efektyvnosti metodychnoi systemy navchannia ukrainskoi movy za profesiinym spriamuvanniam [Organization of experimental verification of effectiveness of methodical system of teaching the Ukrainian language for professional purposes]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (50), 65–68. (in Ukrainian).

Shevchuk, S.V., & Klymenko, I.V. (2013). Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam [Ukrainian language for professional purposes]. Alerta. (in Ukrainian).

Mykhailiuk, V.O. (2005). Ukrainska mova profesiinoho spilkuvannia [Ukrainian language for professional communication]. Profesional. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Пасічна, О. . (2024). СИСТЕМА РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 150–153. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.150-153

Номер

Розділ

Статті