ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.178-183

Ключові слова:

віртуалізація освітнього середовища, Moodle, хмарні технології, сервіси Google.

Анотація

Розглянуто віртуалізацію освітнього середовища як ключовий засіб сучасної освіти, акцентуючи увагу на інтеграції цифрових технологій для створення більш гнучких, масштабованих, доступних та індивідуалізованих навчальних освітніх процесів. Мета статті: проаналізувати як віртуалізація впливає на методики навчання, взаємодію між вчителями та учнями, та загалом на якість освітнього процесу. Методи дослідження: аналітико-синтетичні,  контент-аналіз, аналіз авторського досвіду в галузі ІТ-технологій. Розкрито зміст понять «освітнє середовище», «віртуалізація освітнього середовища», «хмарні технології» та «платформи віртуального навчання». Зроблено висновки про необхідність віртуалізації освітнього середовища. Проаналізовано платформу Moodle та її інтеграції з хмарними платформами та сервісами Google, які сприяють розвитку колаборативного навчання та самостійності здобувачів освіти. Наголошено на потенціалі віртуалізації освіти для створення інклюзивного, адаптивного та гнучкого освітнього середовища, здатного задовольнити виклики сучасного інформаційного суспільства.

Біографії авторів

Галина Розлуцька, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, профессор

Володимир Назаров, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірант

Вікторія Іваськевич, кафедра стоматології післядипломної освіти, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор філософії (PhD), доцент

Посилання

Список використаної літератури

Андрєєва А.А. Дистанційне тестування: український дискурс. Virtus. 2019. Вип.74. С.74‒78.

Гощинський А.В. Інноваційний розвиток мережевих організацій віртуального типу (на прикладі інформаційно-комунікаційного сектора економіки): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. Львів, 2010. 20 с.

Кремень В.Г., Биков В.Ю. Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2014. Вип.37. С.3‒15.

Лемешко Ю.С. Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22. Київ, 2010. 20 с.

Пахомов О.В., Бондаренко О.В. Поняття «віртуальне інформаційно-освітнє середовище» у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі. Інформаційно комунікаційні технології в освіті. 2019. Вип.16, Т.2. С.167‒171.

Петриця А.Н. Співвідношеня віртуального та реального у навчальному експерименті у процесі вивчення фізики в основній школі: автореф. дис. … канд. педагог. наук: 13.00.02. Кіровоград, 2010. 23 с.

Сисоєва С.Г. Основи педагогічної творчості. Київ: Міленіум, 2006. 344 с.

Скуратівська М.О., Попадюк С.С. Віртуальне освітнє середовище в системі іншомовної підготовки сучасного закладу вищої освіти. Педагогічні науки. 2019. Вип.87. С.198‒203.

Kaddouri M., Chniet I., Mimoun El Khir A. LMS Moodle in the University Context: Appropriation Challenges and Usage Analysis. Technological Tools for Innovative Teaching. IGI Global. 2024. P.142‒158.

References

Andrieieva, A.A. (2019). Dystantsiine testuvannia: ukrainskyi dyskurs [Remote testing: Ukrainian discourse]. Virtus, 74, 74-78. (in Ukrainian).

Hoshchynskyi, A.V. (2010). Innovatsiinyi rozvytok merezhevykh orhanizatsii virtualnoho typu (na prykladi informatsiino-komunikatsiinoho sektora ekonomiky) [Innovative development of virtual-type network organizations (on the example of the information and communication sector of the economy)]. Extended abstract of Candidate dissertation. NAN Ukrainy. (in Ukrainian).

Kremen, V.H., & Bykov, V.Yu. (2014). Innovatsiini zavdannia suchasnoho etapu informatyzatsii osvity [Innovative tasks of the current stage of education informatization]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, 37, 3‒15. (in Ukrainian).

Lemeshko, Yu.S. (2010). Synerhetychna model upravlinnia proektamy orhanizatsii systemy znan virtualnoho universytetu [Synergetic model of project management for the organization of knowledge system in a virtual university]. Extended abstract of Candidate dissertation. Natsionalnyi transp. un-t. (in Ukrainian).

Pakhomov, O.V., & Bondarenko ,O.V. (2019). Poniattia «virtualne informatsiino-osvitnie seredovyshche» u suchasnii vitchyznianii ta zarubizhnii literature [The concept of «virtual information and educational environment» in modern domestic and foreign literature]. Informatsiinokomunikatsiini tekhnolohii v osviti, 16 (2), 167‒171. (in Ukrainian).

Petrytsia, A.N. (2010). Spivvidnoshennia virtualnoho ta realnoho u navchalnomu eksperymenti u protsesi vyvchennia fizyky v osnovnii shkoli [The correlation of virtual and real in the educational experiment in the process of studying physics in primary school]. Extended abstract of Candidate dissertation. KDPU im. V.Vynnychenka]. (in Ukrainian).

Sysoieva, S.H. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti [Fundamentals of pedagogical creativity. Milenium. (in Ukrainian).

Skurativska, M.O., & Popadiuk, S.S. (2019). Virtualne osvitnie seredovyshche v systemi inshomovnoi pidhotovky suchasnoho zakladu vyshchoi osvity [The virtual educational environment in the system of foreign language training of a modern higher education institution]. Pedahohichni nauky, 87, 198‒203. (in Ukrainian).

Kaddouri, M., Chniet, I., & Mimoun, El Khir A. (2024). LMS Moodle in the University Context: Appropriation Challenges and Usage Analysis. Technological Tools for Innovative Teaching. IGI Global, 142‒158.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Розлуцька, Г. ., Назаров, В. ., & Іваськевич, В. . (2024). ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 178–183. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.178-183

Номер

Розділ

Статті