ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ЛОЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.184-188

Ключові слова:

психологія лояльності, науково-педагогічні працівники, цифрова трансформація, трансдисциплінарність.

Анотація

У статті йдеться про актуалізацію необхідності переосмислення існуючих інформаційно-освітніх середовищ, які під впливом цифрової трансформації отримують певну розбудову в постмодерному трансдисциплінарному просторі сьогодення. Зазначено на соціально-турбулентних обставинах, спричинених надзвичайно небезпечним станом існування закладів освіти України в умовах воєнного стану, що провокує проблему балансування соціально-психологічної організації лояльності науково-педагогічних працівників. Мета статті: наведення певних аналітичних роздумів щодо визначення теоретико-методологічних засад психології лояльності науково-педагогічних працівників у контексті впливу глобальної цифрової трансформації та обставин форсмажору. Методи дослідження: кластерний аналіз, контент-аналіз та інші емпіричні методи, у тому числі структурно-семантичне моделювання, що дає змогу отримати проміжні результати аналітичного пошуку: узагальнення та систематизацію. понятійно-категоріального апарату та визначення більш релевантних дефініцій. Розкрито такі поняття, як: «лояльність», «лояльність науково-педагогічних працівників», «соціально-психологічна організація лояльності».

Біографія автора

Марина Ростока, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м.Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39, ст. 380). URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 30.03.2024).

Грубі Т. В. Лояльність персоналу як складова відданості організації. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: матеріали 7-ої міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2015 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. С. 217–220.

Креденцер О. В. Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2018. № 1(12). С. 89–98.

Лояльність. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Лояльність (дата звернення: 30.03.2024).

Педагогічні і науково-педагогічні працівники вишів. Вікіпедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Педагогічні_і_науково-педагогічні_працівники_вишів (дата звернення: 30.03.2024).

Ростока М. Л., Черевичний Г. С. (2020) Фінський досвід лояльності як адаптивний контекст розвитку системи інноваційної освіти. Освітні інновації: виклики 2020: збірник наукових есе учасників стажування «Особливості фінської системи освіти» (Фінляндія, Гуйтіннен, 25.05–12.06 2020). С.32–38. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722184/ (дата звернення: 30.03.2024).

References

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Vidomosti Verkhovnoi Rady [Law of Ukraine On Education. Verkhovna Rada]. 2017. № 38–39, st. 380). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian)

Hrubi, T.V. (2015). Loialnist personalu yak skladova viddanosti orhanizatsii [. Personnel loyalty as a component of organizational commitment]. Aktualni problemy psykholohii osobystosti ta mizhosobystisnykh vzaiemyn ‒ Proceedings of international conference (pp.217‒220). Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University. (in Ukrainain)

Kredentser, O.V. (2018). Psykholohichna pidhotovka personalu osvitnikh orhanizatsii do rozvytku orhanizatsiinoi kultury v umovakh sotsialnoi napruzhenosti [Psychological preparation of personnel of educational organizations for the development of organizational culture in conditions of social tension]. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, 1 (12), 89–98. (in Ukrainain)

Loialnist. Vikipediia [Loyalty. Wikipedia]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Лояльність. (in Ukrainain)

Pedahohichni i naukovo-pedahohichni pratsivnyky vyshiv. Vikipediia [Pedagogical and scientific-pedagogical employees of higher education institutions. Wikipedia]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Педагогічні_і_науково-педагогічні_працівники_вишів. (in Ukrainain)

Rostoka, M.L., & Cherevychnyi, G.S. (2020). Finskyi dosvid loialnosti yak adaptyvnyi kontekst rozvytku systemy innovatsiinoi osvity [The Finnish experience of loyalty as an adaptive context for the development of the innovative education system]. Osvitni innovatsii: vyklyky 2020 ‒ Proceedings of internship (pp. 32–38). URL: https://lib.iitta.gov.ua/722184. (in Ukrainain)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Ростока, М. . (2024). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ЛОЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 184–188. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.184-188

Номер

Розділ

Статті