СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.195-199

Ключові слова:

соціальне проєктування, соціальна технологія, соціальний проект, соціальна сфера, методологія проектної діяльності.

Анотація

Сучасна суспільна практика та виробництво в умовах ресурсного дефіциту ставить перед людством завдання затвердження проєктного мислення, для формування якого необхідне чітке розуміння всіх аспектів проєктування як своєрідного методологічного підходу. Це й обумовлює актуальність подібних наукових пошуків. Мета дослідження – вибудувати загальну картину соціального проєктування як соціальної технології, за рахунок аналізу поняття, особливостей, закономірностей, умов та розгляду його методологічних аспектів. Методи дослідження: системний, критичний, порівняльний, структурний методи, аналіз та синтез, метод логічного узагальнення, типологізація, систематизація, інтерпретація та метод аналізу документів. Дослідження змісту соціального проектування як соціальної технології, дало змогу визначити, що соціальне проєктування, засноване на концептуальному аналізі ситуації, створює ідеальну картину бажаного майбутнього, виявляє тенденції розвитку, планує зміни, що, в свою чергу, оптимізує розвиток соціальної сфери та зменшує прояв небажаних суспільних тенденцій. Соціальне проєктування має бути спрямоване на вдосконалення існуючих соціальних явищ, в цілому соціальної інфраструктури сучасного суспільства, рішення проблем соціально незахищених категорій населення, шляхом розробки проєктів та їх реалізації в реальній українській практиці. Також соціальне проєктування можна розглядати в біль широкому сенсі, а саме – як своєрідний методологічний соціально-технологічний підхід до вирішення багатьох суспільних проблем в різних сферах громадського життя.

Біографії авторів

Тетяна Серга, кафедра соціальної роботи, Національний університет «Запорізька політехніка», м.Запоріжжя, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент

Сергій Щербина, кафедра соціальної роботи, Національний університет «Запорізька політехніка», м.Запоріжжя, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Клешня Г.М. Особливості соціального проєктування в культурі постмодерну. Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. 2014. №2. С.129‒133.

Сурмин Ю.П., Туленков И.В. Теория социальных технологий: учеб. пособие. Київ : МАУП, 2004. 608 с.

Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. колегії В.І.Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 744 с.

Бутченко Т.І. Соціальне проєктування: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна робота». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 107 с.

Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / КПІ ім.Ігоря Сікорського; уклад. С.В.Гераськов. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 93с.

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 464 с.

References

Kleshnia, H.M. (2014). Osoblyvosti sotsialnoho proiektuvannia v kulturi postmodernu [Peculiarities of social design in postmodern culture]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia, 2, 129‒133. (in Ukrainian)

Surmin, Yu.P., & Tulenkov, I.V. (2004). Teoriya sotsialnikh tekhnologii [Theory of social technologies]. MAUP.

Shynkaruk, V.I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. Abrys. (in Ukrainian).

Butchenko, T.I. (2020). Sotsialne proiektuvannia: navchalnyi posibnyk dlia zdobuvachiv stupenia vyshchoi osvity bakalavra spetsialnosti «Sotsialna robota» osvitno-profesiinoi prohramy «Sotsialna robota» [Social design: a study guide for higher education bachelor’s degree holders in the «Social Work» specialty of the educational and professional program «Social Work»]. ZNU. (in Ukrainian).

Heraskov, S.V. (Ed.). (2022). Mizhnarodni ta natsionalni sotsialni proiekty ta prohramy: kompleks navchalno-metodychnoho zabezpechennia navchalnoi dystsypliny: navch. posib. dlia zdobuvachiv stupenia mahistra za spetsialnistiu 231 «Sotsialna robota» [International and national social projects and programs: a complex of educational and methodological support of the academic discipline: a study guide for master’s degree holders in the specialty 231 «Social work»]. KPI im.Ihoria Sikorskoho. (in Ukrainian).

Shakhrai, V.M. (2006). Tekhnolohii sotsialnoi roboty [Technologies of social work]. Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Серга, Т. ., & Щербина, С. . (2024). СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 195–199. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.195-199

Номер

Розділ

Статті