ФОРМУВАННЯ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.200-203

Ключові слова:

здобувачі вищої освіти, інфомедійна грамотність, медіаосвіта.

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування інфомедійної грамотності майбутніх фахівців, що зумовлено динамічним прогресом інформаційних і медійних технологій, вільним доступом до великого масиву різної інформації, необхідністю критично мислити, аналізувати та створювати медіапродукти. Мета статті: аналіз сутності поняття інфомедійної грамотності здобувачів вищої освіти. Методи дослідження: теоретичні (аналіз науково-педагогічних джерел, нормативно-правової бази), синтез, узагальнення отриманих результатів. Здійснено огляд чинної нормативно-правої вітчизняної бази щодо регулювання діяльності медіа та інформаційної сфери в Україні. Розглянуто Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні, зокрема питання імплементації медіаосвіти в освітній процес вишів тощо. Проаналізовано підходи вітчизняних науковців щодо визначення сутності поняття «інфомедійна грамотність». Представлено авторську позицію сутності поняття «інфомедійна грамотність здобувачів вищої освіти», як складне особистісне утворення, що синтезує комплексні знання, вміння, навички, що необхідні людині для здійснення пошуку різного типу інформації, критичного аналізу та осмислення цієї інформації, створення та розповсюдження інформаційних і медійних продуктів відповідно професійних та особистісних потреб.

Біографії авторів

Тетяна Cобченко, кафедра освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, м.Харків, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Сергій Кириленко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди м.Харків, Україна

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Водолазська Т.В., Курмишева Н.І., Устименко Т.А. Інфомедійна грамотність: імплементація в освіті дорослих: навч.-метод. посіб.; упор. Т.А.Устименко. Полтава: ПОІППО ім.М.В.Остроградського, 2021. 108 с.

Головченко Г. Медіаосвітня діяльність в Україні: аналіз нормативно-правового забезпечення. Освітологічний дискурс. 2020. Вип.3. С.9–36.

Закон України «Про медіа» (ред. 11.02.2024). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text (дата звернення 12. 02.2024).

Ішутіна О.Є., Чернікова Ю.О. Інфомедійна грамотність здбувачів початкової освіти: зміст і структура поняття. Вісник науки і освіти. 2023. Вип.5 (11). С.540‒550.

Ковнещинська О.Е. Розвиток медіаосвіти і медіакультурив умовах інформаційного суспільства. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Вип.54 (4). С.32–41.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л.А.Найдьонової, М.М.Слюсаревського. Київ: б.в., 2016. 16с.

Курмишева Н. Інфомедійна грамотність у педагогічній суб’єкт-суб’єктній взаємодії. 2020. URL: https://medialiteracy.org.ua/infomedijna-gramotnist-u-pedagogichnij-sub-yekt-sub-yektnij-vzayemodiyi (дата звернення 28.12.2023).

Матвійчук О.Є. Ресурси освітянських бібліотек України з інфомедійної грамотності. Інфомедійна грамотність-невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти. 2020. С.242‒248.

Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошниченко Ю. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд. 2-ге вид., стер. Київ: АУП, ЦВП. 2012. 58 с.

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф.Іванов, О.В.Волошенюк; за науковою редакцією В.В.Різуна. Київ: Центр вільної преси, 2012. 352 с.

Ткачов А.С., Ткачова Н.О., Собченко Т.М. Формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів засобами педагогічних дисциплін. Освіта та педагогічна наука. 2022. Вип.2 (180). С.70‒82.

Sobchenko T, Kyrylenko S. Some issues of overcoming uducational losses of higher education students in Ukraine. Learning & teaching: after war and during peace: materials of II International Scientific & Practical Conference (Kharkiv, 10 November, 2023). Kharkiv: H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2023. Р.154.

References

Vodolazska, T.V., Kurmysheva, N.I., & Ustymenko, T.A. (2021). Infomediina hramotnist: implementatsiia v osviti doroslykh [Information literacy: implementation in adult education]. POIPPO im.M.V.Ostrohradskoho. (in Ukrainian).

Holovchenko, H. (2020). Mediaosvitnia diialnist v Ukraini: analiz normatyvno-pravovoho zabezpechennia [Media education in Ukraine: analysis of regulatory and legal support]. Educational discourse, 3, 19–36. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro media» (red. 11.02.2024) [The Law of Ukraine «On Media»]ю URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text (in Ukrainian).

Ishutina, O., & Chernikova, Yu. (2023). Infomediina hramotnist zdbuvachiv pochatkovoi osvity: zmist i struktura poniattia [Infomedia literacy of primary education students: content and structure of the concept]. Bulletin of Science and Education, 5 (11), 540‒550. (in Ukrainian).

Kovneshchynska, O.E. (2016). Rozvytok mediaosvity i mediakulturyv umovakh informatsiinoho suspilstva [Development of media education and media culture in the information society]. Information technologies and learning tools. 54 (4), 32–41. (in Ukrainian).

Naydenova L., & Slyusarevsky M. (Eds.). (2016). Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini [The concept of implementing media education in Ukraine]. B.v. (in Ukrainian).

Kurmysheva, N. (2020). Infomediina hramotnist u pedahohichnii subiektsubiektnii vzaiemodii [Integration of information and media literacy into the space of lanquage education]. URL: https://medialiteracy.org.ua/infomedijna-gramotnist-u-pedagogichnij-sub-yekt-sub-yektnij-vzayemodiyi (in Ukrainian).

Matviichuk, O. (2020). Resursy osvitianskykh bibliotek Ukrainy z infomediinoi hramotnosti [Resources of educational libraries of Ukraine on infomediate literacy]. Infomedia literacy is an integral part of the educational process of a higher education institution, 242‒248. (in Ukrainian).

Ivanov, V., Voloshenyuk, O., Kulchynska, L., Ivanova, T., & Miroshnychenko, Y. (2012). Mediaosvita ta mediahramotnist [Media education and media literacy: a brief overview]. AUP, CVP. (in Ukrainian).

Ivanov, V.F., Volosheniuk, O.V. & Rizun, V.V. (Eds.). (2012). Mediaosvita ta mediahramotnist [Media education and media literacy]. Free Press Center. (in Ukrainian).

Tkachova, N.O., Tkachov, A.S., & Sоbchenko, T.M. (2022). Formuvannia infomediinoi hramotnosti maibutnikh uchyteliv zasobamy pedahohichnykh dystsyplin [Formation of media and information literacy of future teachers by means of pedagogical disciplines]. Education and Pedagogical Sciences, 2 (180), 70–81. (in Ukrainian).

Sobchenko, T., & Kyrylenko, S. (2023). Some issues of overcoming uducational losses of higher education students in Ukraine. Learning & teaching: after war and during peace ‒ Proceedings of II International Scientific & Practical Conference (pp.154). Kharkiv National Pedagogical University. http://doi.org/10.5281/zenodo.10085340 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Cобченко Т. ., & Кириленко, С. . (2024). ФОРМУВАННЯ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 200–203. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.200-203

Номер

Розділ

Статті