ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У НАВЧАННІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.204-210

Ключові слова:

інноваційні підходи, змішане навчання, перевернуте навчання, білінгвальне навчання, шкільна математика.

Анотація

Освіта України зазнає значної трансформації. Педагогіка сучасного етапу розвитку української освіти відзначається її інноваційністю. Починаючи з 2020 року у зв’язку з непередбачуваними викликами навчальні заклади широко практикують дистанційне та змішане навчання і автоматично стали в певній мірі використовувати перевернуте навчання і елементи білінгвального. Адже, багато учнів і вчителів опинилися за кордоном і таке навчання допомагає інтегруватися у глобальний світ. Уже в ранньому віці у дитини формується інноваційне мислення, що виражається у сприйнятливості та створенні нового. Мислення учня на шкільних уроках розвивається вчителем, зокрема у найбільшій мірі вчителем математики. Адже, при вивченні математики школяр вчиться аналізувати, систематизувати і узагальнювати, виділяти суттєве, знаходити закономірності, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, міркувати за аналогією, мислити алгоритмічно і логічно, конструктивно і абстрактно, робити висновки. Тому важливою професійною якістю педагога є його готовність до інноваційної діяльності, яка сприяє формуванню і розвитку в учня інтелектуально-творчого потенціалу, що буде вкрай потрібний йому у подальшому дорослому житті. Мета статті: висвітлення особливостей впровадження перевернутого та білінгвального навчання як затребуваних інноваційних технологій та опис авторського бачення їх реалізації при вивченні окремих тем шкільного курсу математики. Методи дослідження: аналіз літератури, узагальнення. Зроблено висновок, що при викладанні математичних дисциплін використання інноваційних підходів та запровадження елементів дво(три)мовності є запорукою успішної реалізації Концепції «Нова українська школа», яка проголошує становлення учня як успішної особистості у соціумі. Зроблено опис реалізації деяких інноваційних технологій при вивченні окремих тем шкільного курсу математики.

Біографії авторів

Мирослав Cтойка, кафедра математики та інформатики, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м.Берегове, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Юлія Петечук, кафедра математики та інформатики, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м.Берегове, Україна

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Список використаної літератури

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Бібік Н.М. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Освітні технології: навч.-метод. посібник для здобувачів освіти освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» / уклад.: Пономарьова Г.Ф., Бєляєв С.Б., Бабакіна О.О., Литвин В.А. Харків: Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 2023. 266 с.

Bonk C.J., Graham C.R. The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiff er, 2006. 624 p.

Теорія та практика змішаного навчання: монографія / Кухаренко В.М. та ін. Харків: Міськдрук, 2016. 284 с.

Орос В.М., Петечук Ю.В. Педагогіка співробітництва при вивченні шкільної математики. Науковий вісник Ужгородського yніверситету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2023. Вип.1 (52). С.129–132.

References

Bibik, N.M. (Ed.). (2018). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: teacher’s guide]. Litera LTD. [in Ukrainian].

Ponomarova, H.F., Bieliaiev, S.B., Babakina, O.O., & Lytvyn, V.A. (2023). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. Communal institution "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council. [in Ukrainian].

Bonk, C.J., & Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs. Jossey-Bass/Pfeiff er.

Kukharenko V.M. et al. (2016). Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia [Theory and practice of blended learning]. Miskdruk. [in Ukrainian].

Oros, V.M., & Petechuk, Yu.V. (2023). Pedahohika spivrobitnytstva pry vyvchenni shkilnoi matematyky [Pedagogy of cooperation in studying school mathematics]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (52), 129 – 132. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Cтойка М., & Петечук, Ю. . (2024). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У НАВЧАННІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 204–210. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.204-210

Номер

Розділ

Статті