МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.211-215

Ключові слова:

методи стимулювання і мотивації, педагогічний персонал, науково-педагогічний персонал, заклад освіти, інноваційна діяльність.

Анотація

Мета статті: дослідження методів стимулювання і мотивації інноваційної діяльності педагогічного (науково-педагогічного) персоналу закладів освіти. Методи дослідження: системно-структурного аналізу наукової літератури та проблемно-цільовий метод, які дали змогу показати розвиток педагогічної думки з досліджуваної проблеми; аналіз і синтез застосовано для виявлення особливостей методів стимулювання до інноваційної діяльності педагогів в умовах закладу освіти; прогностичний – для визначення перспектив застосування сучасних методів мотивації педагогічного персоналу; узагальнення – для формулювання висновків. Обґрунтовано особливості застосування методів стимулювання і мотивації інноваційної діяльності педагогічного (науково-педагогічного) персоналу закладу освіти. Виявлено методи матеріального стимулювання і мотивації інноваційної діяльності: метод управління за цілями; метод партисипативного управління; метод збагачення змісту педагогічної і освітньої діяльності; зосередження зусиль працівників на робочих завданнях; метод зв’язку ефективності роботи педагогічного (науково-педагогічного) персоналу із винагородою тощо.

Біографія автора

Оксана Товканець, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Калініна Л. М., Онаць О. М. Базовий стандарт професійної діяльності керівника Нової української школи. Керівник Нової української школи: світоглядні орієнтири: збірник наукових праць / ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. Київ: вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С.52–60.

Мартинець Л.А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу: [навч. посібн.]. Вінниця: б.в., 2018. 196 с.

Ничкало Н.Г. Ідеї канадського досвіду професійної освіти в українській перспективі. Професійно-технічна освіта. 2007. С.810.

Олійник В.В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТО: монографія. Київ: Міленіум, 2003. 594 с.

Прокопенко А.І. Наукові основи управління в системі освіти: монографія. Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. 2005. 304 с.

Рогова Т.В. Персоналізований підхід в управлінні педагогічним колективом школи: монографія. Харків: Нове слово, 2006. 299 с.

Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами: моделі та механізми: монографія /Л.Калініна, В.Мелешко, І.Осадчий, Л.Паращенко, М.Топузов. За наук. ред. Л.Калініної. Київ: Педагогічна думка, 2018. 224 с.

Управління закладом освіти: підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / С.Г.Немченко, В.В.Крижко, О.С.Боднар, В.В.Радул, О.М.Старокожко, Ю.І.Кондратенко. 2-е вид. перероб. і допов. Бердянськ: БДПУ, 2022. 506 c.

Чижевський Б.Г. Методологічні засади демократичного управління закладом освіти. Освітня аналітика України. 2021. № 1 (12). С.520.

References

Kalinina, L.M., & Onats, O. M. (2017). Bazovyi standart profesiinoi diialnosti kerivnyka novoi ukrainskoi shkoly [The basic standard of professional activity of the head of the New Ukrainian School]. In V.Andrushchenko (Ed.), Kerivnyk novoi ukrainskoi shkoly: svitohliadni oriientyry (pp.52‒60). M.Drahomanov NPU. (in Ukrainian).

Martynets, L.A. (2018). Upravlinska diialnist kerivnyka navchalnoho zakladu [Administrative activities of educational institution heade]. B.v. (in Ukrainian).

Nychkalo, N.H. (2010). Idei kanadskoho dosvidu profesiinoi osvity v ukrainskii perspektyvi [Ideas of the Canadian experience of professional education in the Ukrainian perspective]. Profesiino-tekhnichna osvita, 810. (in Ukrainian).

Oliinyk, V.V. (2003). Naukovi osnovy upravlinnia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv PTO [Scientific bases of management of professional development of vocational training teachers]. Milenium. (in Ukrainian).

Prokopenko, A.I. (2005). Naukovi osnovy upravlinnia v systemi osvity [Scientific foundations of management in the education system]. H.Skovoroda Kharkin NPU. (in Ukrainian).

Rohova, T. V. (2006). Personalizovanyi pidkhid v upravlinni pedahohichnym kolektyvom shkoly [A personalized approach in managing the teaching staff of the school]. Nove slovo. (in Ukrainian).

Kalinina, L. (Ed.). (2018). Upravlinnia zahalnoosvitnimy navchalnymy zakladamy yak aktyvnymy systemamy: modeli ta mekhanizmy [Management of general education institutions as active systems: models and mechanisms]. Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Nemchenko, S.H., Kryzhko, V.V., Bodnar, O.S., Radul, V.V., Starokozhko, O.M., & Kondratenko, Yu.I. (2022). Upravlinnia zakladom osvity [Management of an educational institution]. BDPU. (in Ukrainian).

Chyzhevskyi, B.H. (2021). Metodolohichni zasady demokratychnoho upravlinnia zakladom osvity [Methodological principles of educational institution democratic management]. Osvitnia analityka Ukrainy, 1 (12), 520. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Товканець, О. . (2024). МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 211–215. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.211-215

Номер

Розділ

Статті