ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТУ І ГЕЙМІФІКАЦІЇ У СПОРТИВНОМУ ТРЕНУВАННІ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.220-224

Ключові слова:

спортивна підготовка, ігрові технології, едьютейнмент, гейміфікація.

Анотація

Сучасний розвиток спорту характеризується інтенсивним впровадженням нових засобів, методів і форм організації тренувального процесу. Застосування інноваційних технологій в спортивній підготовці дає можливість значно підвищити її ефективність. Це має особливе значення на початкових етапах занять спортом, коли успішний початок спортивної підготовки створює хорошу перспективу для розвитку фізичного, технічного, тактичного і мотиваційного потенціалів спортсмена. Метою дослідження є обґрунтування класифікації ігрових технологій едьютейнменту і гейміфікації та доцільності їх використання у спортивному тренуванні на початкових етапах підготовки юних спортсменів. В досліджені використані методи аналізу та узагальнення наукової інформації, експертної оцінки, педагогічного спостереження, кластерного аналізу, порівняльного експерименту; анонімного анкетування. Дослідженнями встановлено достовірне покращення показників загальної фізичної підготовленості після використання ігрових технологій едьютейнменту і гейміфікації у спортивному тренуванні на початкових етапах підготовки юних спортсменів. Виявлено значну зацікавленість спортсменів новими ігровими технологіями.

Біографії авторів

Валерій Товт, кафедра фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Вікторія Сусла, кафедра фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Дьяконова О.О., Букатов В.М. З історії дидактики: едьютейнмент у освіті дорослих та інтерактивні технології навчання у сучасній школі. European Social Science Journal. 2014. № 11-1 (50). С.279‒288.

Качан О.А., Кудрявець Д.С., Вольвак М.О. Методичний путівник Нової української школи: фізична культура: збірник методичних матеріалів / за заг. ред. Качана О.А. Краматорськ: Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2021. С.18‒29.

Кривда І. Рухливі ігри з інтелектуальними навантаженнями. Початкова школа. 2000. №8. С.57‒58.

Питомець О.П. Рухливі ігри: навч.-метод. посібник. Київ: Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, 2007. 110 с.

Теорія і методика фізичного виховання в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю Середня освіта (Фізична культура): навч. посіб./ укладач В.А.Товт, І.І. Маріонда. Ужгород: ТОВ «Бест-прінт», 2022. С.100‒102.

References

Diakonova, O.O., & Bukatov, V.M. (2014). Z istorii dydaktyky: ediuteinment u osviti doroslykh ta interaktyvni tekhnolohii navchannia u suchasnii shkoli [From the history of didactics: edutainment in adult education and interactive learning technologies in modern schools]. European Social Science Journal, 11-1 (50), 270‒288. (in Ukrainian).

Kachan, O.A., Kudriavets, D.S., & Volvak, M.O. Metodychnyi putivnyk Novoi ukrainskoi shkoly: fizychna kultura: zbirnyk metodychnykh materialiv [Methodical guide of the New Ukrainian school: physical culture: a collection of methodical materials]. Information and publishing department. (in Ukrainian).

Kryvda, I. (2002). Rukhlyvi ihry z intelektualnymy navantazhenniamy [Movement games with intellectual activities]. Elementary School, 8, 57‒58. (in Ukrainian).

Pytomets, O.P. (2007). Rukhlyvi ihry [Movement games]. National Pedagogical University named after M.P.Drahomanov. (in Ukrainian).

Tovt, V.A., & Marionda, I.I. (Eds.). (2022). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia v systemi pidhotovky bakalavriv za spetsialnistiu Serednia osvita (Fizychna kultura) [Theory and methodology of physical education in the system of training bachelors in the specialty Secondary education (physical culture)]. Best-print. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Товт, В., & Сусла, В. (2024). ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТУ І ГЕЙМІФІКАЦІЇ У СПОРТИВНОМУ ТРЕНУВАННІ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 220–224. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.220-224

Номер

Розділ

Статті