DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.13-17

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ПСИХОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Natalia Bondarchuk, Victor Chernov

Анотація


Анотація. Актуальність врахування психодинамічних властивостей у фізичному вихованні школярів пов’язана з тим, що таке врахування дасть змогу оптимізувати педагогічну роботу на заняттях з фізичної культури, впроваджувати у процес фізичного виховання диференційований та індивідуальний підходи. Основною метою статті є надати методичні рекомендації щодо педагогічної роботи з фізичного виховання школярів з урахуванням їхніх психодинамічних властивостей. В ході дослідження використано методи аналізу та узагальнення літературних джерел, соціологічного дослідження, педагогічного спостереження. У статті доведено зв’язки між психічними та психодинамічними властивостями школярів, вплив типу темпераменту на екстравертивність, стійкість, збудженість, експресію, залежність розвитку окремих фізичних якостей (насамперед швидкості, витривалості, сили) від типу темпераменту. Показано, що вирішення конкретних педагогічних завдань на заняттях з фізичної культури повинні бути узгоджені із психодинамічними властивостями учнів. Це дозволить ефективно застосовувати диференційований підхід при формуванні учнівських груп (команд) за різними типами темпераменту, що сприятиме також успішному комплексному розвитку різних фізичних якостей школярів. Аргументовано необхідність корекції проявів психодинамічних властивостей школярів у процесі їх фізичного виховання.


Ключові слова


психодинамічні властивості; нервова система; темперамент; школярі; фізичне виховання; фізичні якості; диференційований підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bykov, E.V., Mekeshkin, E.A., Kazakova, O.A., Chipyshev, A.V., & Ryazancev, A.V. (2009). Razvitie psihodinamicheskih funkcij u uchashchihsya mladshih klassov s razlichnym urovnem umstvennyh nagruzok [The development of psychodynamic functions in elementary school students with different levels of mental stress]. South Ural State University Bulletin. Series 15: Education, health, physical culture, 21, 39 (172), 19−23 [in Russian].

Dubrovina, I.V., Andreeva, A.D., Danilova, E.E., & Vohmyanina, T.V. (1998). Psihokorrekcionnaya i razvivayushchaya rabota s det’mi [Psychocorrectional and developmental work with children]. Moskow: Akademiya. [in Russian].

Kan, Yu.B. (2014). Doslidzhennia rivnia fizychnoi pidhotovlenosti uchniv z riznymy psykhodynamichnymy vlastyvostiamy. [The study of physical fitness of students with different properties psychodynamic]. Scientific journal of National Pedagogical M. Dragomanov University. Series 15: Scientific-pedagogical problems of physical culture, 3 K (44), 298−303 [in Ukrainian].

Obozov, N.N. (1998). Tipy lichnosti, temperament i harakter [Personality types, temperament and character]. Sankt-Peterburg: Soyuz. [in Russian].

Oliinyk, V., & Behas I. (2017). Korektsiia temperamentu uchniv molodshoho shkilnoho viku u protsesi rozviazuvannia nymy tekstovykh zadach (na prykladi flehmatychnoho typu temperamentu). [Correction of temperament for pupils of junior school age in the process of solving text problems (on the example of phlegmatic temperament)]. Actual problems of psychology: Collection of scientific papers of G.Kostyuk Institute of Psychology of the NAPS of Ukraine. Vol. XI: Psychology of personality. Psychological help of the person, 16, 134−137. [in Ukrainian].

Prokofieva, M.Yu. (2012). Urakhuvannia temperamentu v realizatsii dyferentsiiovanoho pidkhodu pry navchanni molodshykh shkoliariv [Accounting for temperament in implementing diferentiated approach for teaching elementaryschool]. Postgraduate Herald, 6, 79−85. [in Ukrainian].

Yurov, I.A. (2012). Psihodinamicheskie korrelyaty sportivnoj uspeshnosti. [Psychodynamic correlates of sporting success]. Journal of Sports Science, 3, 22−26. [in Russian].

Yurov, I.A. (2013). Vzaimosvyaz’ fizicheskih kachestv i psihologicheskih svojstv sportsmenov. [The relationship of physical qualities and psychological properties of athletes]. Journal of Sports Science, 3, 23−28 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Быков Е.В., Мекешкин Е.А., Казакова О.А., Чипышев А.В., Рязанцев А.В. Развитие психодинамических функций у учащихся младших классов с различным уровнем умственных нагрузок. Вестник ЮУрГУСерия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2009. Вып. 21. № 39 (172). С. 19-23.

Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Вохмянина Т.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. Москва: Издательский центр «Академия», 1998. 160 с.

Кан Ю.Б. Дослідження рівня фізичної підготовленості учнів з різними психодинамічними властивостями. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / За ред. Г.М.Арзютова. Вип. 3 К (44). Київ: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2014. С.298−303.

Обозов Н.Н. Типы личности, темперамент и характер. Санкт-Петербург: Союз, 1998. 246 с.

Олійник В., Бегас І. Корекція темпераменту учнів молодшого шкільного віку у процесі розв’язування ними текстових задач (на прикладі флегматичного типу темпераменту). Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. Костюка НАПН України. Т. XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. 2017. Вип. 16. С.134-137.

Прокоф’єва М.Ю. Урахування темпераменту в реалізації диференційованого підходу при навчанні молодших школярів. Вісник післядипломної освіти. 2012. Вип. 6. С.79−85.

Юров И.А. Взаимосвязь физических качеств и психологических свойств спортсменов. Вестник спортивной науки. 2013. № 3. С. 23-28.

Юров И.А. Психодинамические корреляты спортивной успешности. Вестник спортивной науки. 2012. № 3. С. 22-26.