DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.23-27

КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА СТАН ПРОБЛЕМИ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ЗВО АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Lyudmila Burdеina

Анотація


Анотація. Виявлення рівня вихованості студентів дає змогу оцінити ефективність застосування форм та методів педагогічної взаємодії з метою можливості його подальшого корегування; дієвість певних технологій навчання допоможе з’ясувати відхилення у моральному розвитку особистості, визначити недоліки, а також знайти нові шляхи формування цієї якості особистості. Метою дослідження є визначення стану сформованості моральної культури студентської молоді ЗВО аграрного профілю. Основними методами дослідження були анкетування і опитування. Результати даного дослідження свідчать про те, що у студентів перших курсів інституту ще не сформовані уявлення про масштабність міжособистісних зв’язків їхньої майбутньої діяльності, від яких буде залежати основний відсоток успіху у виконуваній ними роботі. Адже тісний зв’язок професійних якостей майбутнього фахівця й моралі випливає безпосередньо із самої суті економічної діяльності.


Ключові слова


вихованість; рівень; критерій; мотив.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Baisha, K.M. (2000). Sotsialno-pedahohichni umovy moralnoho vykhovannia studentiv u pozanavchalnii diialnosti [Social and pedagogical conditions of moral education of students in extracurricular activities] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Kherson State Pedagogucal University, Kherson. [in Ukrainian].

Bondarevskaya, E.V. (2001). Smysl i strategii lichnostno oriyentirovanogo vospitaniya [The essence and strategies of personality oriented education]. Pedagogy, 1, 1825. [in Russian].

Burdeina, L.I. (2005). Formuvannia moralnoi kultury studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv torhovelno-ekonomichnoho profiliu [Formation of moral culture of students of the universities of trade and economics] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Ternopil National Pedagogical University, Ternopil. [in Ukrainian].

Denyshchyk, O.I. (2014). Kryterii ta pokaznyky rivniv sformovanosti moralnoi kultury maibutnikh yurystiv [Criteria and indicators of the levels of moral form of culture of futures lawyers]. Bulletin of the Khmelnitsky Institute of Regional Management and Law, 2, 186−192. [in Ukrainian].

Diulina, V.V. (2002). Sotsialno-pedahohichni umovy formuvannia [Socio-pedagogical conditions for the formation of the moral and ethical culture of future manager in the field of management activity] Unpublished Candidate`s Dissertation). V.Karazina Kharkiv National University, Kharkiv. [in Ukrainian].

Hriaznov, I.O.(2004). Systema moralnoho vykhovannia maibutnikh ofitseriv prykordonnykiv [The system of moral education of future officers of border guard]. Khmelnytskyi: NADPSU. [in Ukrainian].

Kostiv, V.I. (2002). Metodolohichni zasady formuvannia bazovoi kultury osobystosti [Methodological principles of formation the basic culture of the person.]. Bulletin of the Carpathian university. Philosophical and psychological sciences, 3, 3−18. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Байша К.М. Соціально-педагогічні умови морального виховання студентів у позанавчальній діяльності : дис. канд. пед.наук: 13.00.07. Херсон, 2000. 193 с.

Бондаревская Е.В. Смысл и стратегии личностно ориентированого воспитания. Педагогика. 2001. №1. С.18-25.

Бурдейна Л.І. Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю : дис. канд. пед. наук : 13.00.07. Тернопіль, 2005. 198 с.

Грязнов І.О. Система морального виховання майбутніх офіцерів прикордонників : моногр. Хмельницький, 2004. 370 с.

Денищик О.І. Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти). Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. №2. С.186-192.

Діуліна В.В. Соціально-педагогічні умови формування морально-етичної культури майбутнього керівника у сфері управлінської діяльності : дис… канд. пед. наук : 13.00.05. Харків, 2002. 187 с.

Костів В.І. Методологічні засади формування базової культури особистості. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філософські і психологічні науки. 2002. № 3. С.3-18.