DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.59-62

ВОЛОНТЕРСТВО У ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Olena Dobrovitska

Анотація


Анотація. Багатоаспектне вивчення проблем формування толерантності, терпимого взаємовідношення між людьми, розуміння сутності поняття та складових феномену толерантної взаємодії стало достатньою науковою підставою для визначення й розробки педагогічної умови за якої поліпшиться ефективність професійної підготовки соціальних працівників, що виступає актуальним питанням сьогодення. Метою статті є теоретичне обґрунтування та розробка педагогічної умови для покращення стану готовності фахівців до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. На основі ґрунтовного і змістовного аналізу наукових джерел, Інтернет-ресурсів і педагогічного досвіду визначено педагогічну умову та напрямки її реалізації. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в інклюзивному середовищі буде ефективною за умови розробки та впровадження педагогічної умови, що базується на волонтерстві, залученні студентів до безпосередньої участі у масових заходах, акціях, флешмобах, та якщо при ЗВО відбуватиметься волонтерська робота і функціонуватиме волонтерський загін соціального напрямку, основна діяльність якого буде спрямована на роботу з людьми з інвалідністю. У зв’язку з реалізацією педагогічної умови, організація волонтерської діяльності у закладі освіти дозволить сформувати у студентів: розвиток комунікативних знань, вмінь і навичок щодо роботи з людьми з інвалідністю; більш глибокі знання з соціальних-педагогічних і психологічних проблем, що виникають у людей з інвалідністю; самоствердження в результаті надання супроводу і допомоги людям, які її потребують; готовність до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі.


Ключові слова


толерантна взаємодія; майбутній соціальний працівник; волонтерство; інклюзивне середовище; педагогічна умова.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Azarova, E.S. (2008). Psykholohycheskye determynanty y éfekty dobrovolcheskoy aktyvnosty [Psychological determinants and effects of volunteering activity] (Extended Abstract of Unpublished Candidate`s Dissertation). Retrieved from http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/ dissertaciya-psihologicheskie-determinantsy-i-effekty-dobrovolcheskoy-deyatelnosti (last accessed: 27.03.2019). [in Russian].

Bezpalko, O., & et al., (2001). Volonterstvo: poradnyk dlya orhanizatora volonterskoho rukhu [Volunteering: guide for volunteer movement organizer]. Kyiv: VHTS «Volonter». [in Ukrainian].

Kremen, V.. (ed.). (2008). Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Kalenychenko, R.A. (2008). Volonterstvo v sotsialniy roboti [Volunteering in social work]. Kyiv: KyMU. [in Ukrainian].

Kusaykina, N.D., & Tsybulnyk, Yu.S. (2009). Suchasnyy tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy: 100000 sliv [Modern Dictionary of Ukrainian: 100 000 words]. Kharkiv: Shkola. [in Ukrainian].

Larionova, N., Kratinova, V., & Karaman O. (2007). Istoryko-fenomenolohichnyy analiz volonterstva [Historical-phenomenological analysis of volunteering]. Sotsialna pedahohika: teoriya ta praktyka, 3, 99–105. [in Ukrainian].

Pro volontersku diyalnistʹ : zakon Ukrayiny vid 19.04.2011 r. № 3236-VI. [About Volunteer Activity: Law of Ukraine dated April 19, 2011 No. 3236-VI]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (last accessed 27.03.2019 ).

Popovycha, M.V. (2006). Universalnyy slovnyk-entsyklopediya [Universal dictionary-encyclopedia]. (4th ed.). Kyiv: TEKA. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Азарова Е. С. Психологические детерминанты и эфекты  добровольческой активности: автореф. канд. психол. наук: 19.00.01. Хабаровск, 2008. URL: http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-01/dissertaciya-psihologicheskie-determinanty-i-effekty-dobrovolcheskoy-deyatelnosti (дата звернення 27.03.2019 р.)

Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху / О. Безпалько та ін.; уклад.: Т.Лях. Київ: ВГЦ «Волонтер», 2001. 176 с.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В.Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Калениченко Р. А. Волонтерство в соціальній роботі: навч. посіб. Київ: КиМУ, 2008. 86 с.

Ларіонова Н., Кратінова В., Караман О. Історико-феноменологічний аналіз волонтерства. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2007. №3. С. 99–105.

Про волонтерську діяльність : закон України від 19.04.2011 р. № 3236-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (дата звернення 27.03.2019 р.)

Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів / укл. Н. Д. Кусайкіна, Ю.С.Цибульник; за заг. ред.В.В.Дубічинського. Харків: «Школа», 2009. 1008 с.

Універсальний словник-енциклопедія / за заг. ред. М. В. Поповича. Вид. 4-те, виправл., доп. Київ : Вид-во «ТЕКА», 2006. 1551 с.