DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.75-79

ПІДҐРУНТЯ СУТНІСНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Tetiana Koknova

Анотація


Анотація. Компетентнісний підхід зараз вбачається одним із напрямів модернізації професійної освіти як в Україні так і закордоном. У лінгвометодиці вищої школи поняття професійної компетентності, у контексті професійної компетентності майбутнього викладача іноземної мови, використовується не часто. Мета статті −− розглянути підґрунтя сутнісного походження лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у її зв’язку з професійною компетентністю. Методи дослідження відносяться до теоретичних методів педагогічного дослідження і охоплюють аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, індукцію та дедукцію, абстрагування й конкретизацію, що допомагають теоретично опрацювати наукові факти з проблеми дослідження. В ході дослідження автор пропонує розподілити педагогічні компетентності на ключові/фахові, базові та предметні. Педагогічна компетентність викладача розглядається як здатність особистості вирішувати професійні проблеми/задачі, що виникають у ситуаціях професійної педагогічної діяльності за рахунок вмілого використання знань, досвіду та цінностей. Питання формування професійної компетентності майбутнього викладача іноземної мов зараз знаходиться на початковій стадії розробки і може бути розглянуто як синтез різних галузей знання із акцентом на практикоорієнтованість. Лінгвометодична компетентність у структурі професійної компетентності викладача іноземних мов має стати базовою. Перспективи подальшого дослідження спрямовані на розробку питання розвитку методики вищої школи, яка ще повинна закріпитися як з позиції свого окремого статусу у методичному дискурсі, так і стосовно необхідності виокремлення її у окрему дисципліну ЗВО.


Ключові слова


професійна компетентність; майбутні викладачі іноземних мов; педагогічна компетентність; лінгвометодична компетентність; професійна освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Barkasi, V.V. (2004). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti v maybutnikh vchyteliv inozemnykh mov [Development of professional competence in prospective teachers of foreign languages]. Unpublished Doctoral Dissertation. South Ukrainian national pedagogical university named after K. D. Ushynsky, Odessa [in Ukrainian].

Ivashniova, S.V. (2010). Organizatsiino-pedagogichni zasady vdoskonalennia metodychnoi kompetentnosti vchyteliv inozemnoi movy pochatkovoi shkoly [Organizational-and-pedagogical principles of improvement of methodical competence of foreign language teachers of primary school]. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Educational Management of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Guzii, N.V. (2004). Pedagogichnyi profesionalizm: istoryko-metodologichni ta teoretychni aspekty [Pedagogical professionalism: historical-and-methodological and theoretical aspects]. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University [in Ukrainian].

Drach, I.I. (2013). Zmist ta struktura kliuchovykh kompetentnostei maibutnioho vykladacha vyshchoi shkoly [Contents and structure of key kompetences of a prospective high school teacher]. The sources of pedagogical skills, 11, 124−130 [in Ukrainian].

Drach, I.I. (2012). Osnovni pidkhody do vyznachennia profesiynoi kompetentnosti pedagoga [Basic approaches to defining the professional competence of the teacher]. Modern information technologies andinnovation methodologies of education inprofessional training: methodology, theory, experience, problems, 32, 9−14. [in Ukrainian].

Khoruzha, L.L. (2003). Etychna kompetentnist maibutnioho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i praktyka [Ethical competence of prospective primary school teacher: theory and practice]. Kyiv: The Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Khutorskoy, A.V., & Khutorskaya, L.N. (2008) Kompetentnost’ kak didakticheskoye poniatiye: soderzhaniye, struktura i modeli konstruirovaniya [Competence as a didactic concept: contents, structure and designing models]. In A. A. Orlov (Ed.), Proyektirovaniye i organizatsiya samostoyatel'noy raboty studentov v kontekste kompetentnostnogo podkhoda: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov (Issue 1, pp.117−137). Tula: Publishing house of Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University [in Russian].

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity. (2017, June 1) [Methodic recommendations as to working out the standards of higher education]. Kyiv: Ministry of Education and Science of Ukraine [in Ukrainian].

Mitina, L.M. (2004). Psykhologiya truda i professional’nogo razvitiya uchitelia: uchebnoye posobiye dlia studentov vysshykh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy [Psychology of labor and professional development of a teacher: manual for students of higher pedagogical educational institutions. Moscow: Akademia. [in Russian].

Tyshakova, L.T. (2005). Formuvannia tekhnologichnoi kompetentnosti maibutnioho vchytelia inozemnoi movy [Forming Technological Competence in Future Teachers of English]. Unpublished Doctoral Dissertation. Taras Shevchenko National University, Luhansk [in Ukrainian].

Shyshko, A.V. (2008). Formuvannia pedagogichnoi kompetentnosti maibutnioho vykladacha inozemnoi movy u protsesi magisterskoi pidhotovky [ Development of pedagogical competensce of prospective foregn language teacher in the course of Master’s training]. Unpublished Doctoral Dissertation. Kirovohrad State Pedagogical University named by Volodymyr Vynnychenko, Kirovohrad [in Ukrainian].

Zhebrovsky, B.M. (Ed.). (2000). Profesiina etyka vchytelia: chas i vymohy [Professional ethics of a teacher: time and demands]. Kyiv: Naukovyi svit. [in Ukrainian].

Zimniaya, I.A. (2004). Kliuchevyie kompetentnosti kak rezultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii. Avtorkaya versiya [Key competences as result-and-target basis of competence-based approach in education. Author’s version]. Moscow: Research center of the problems of qualified specialist training. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Баркасі В.В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. Одеса, 2004. 252 с.

Івашньова С.В. Організаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. Київ, 2010. 20 с.

Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: монографія. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 243 с.

Драч І. Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи. Витоки педагогічної майстерності. Полтава, 2013, Вип. 11, С. 124-130.

Драч І.І. Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. Вип. 32. С.9−14.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 1 черв. 2017 р. Київ: Міністерство освіти і науки України. 2017. 32 с.

Митина Л. М.Психология труда и профессионального развития учителя: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Академия, 2004. 320 с.

Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – Київ: Науковий світ, 2000. 62 с.

Тишакова Л.Т. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2005. 20 с.

Шишко А.В. Формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі магістерської підготовки: автореф. дис. … канд. пед.наук: 13.00.04 / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 2008. 20 с.

Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія. Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2003. 319 с.

Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода: межвузовский сб. науч. тр. / под ред. А.А.Орлова. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. унта им. Л.Н.Толстого, 2008. Вып. 1. С.117−137.