DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.84-87

ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ В СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Tetyana Kravchyna

Анотація


Анотація. Робота присвячена актуальній проблемі вивчення професійної рефлексії як необхідному психолого-педагогічному механізму професійного самоудосконалення і самоактуалізації соціального педагога, що виявляється в здатності фахівця займати аналітичну позицію по відношенню до себе і професійної діяльності, одним з критеріїв сформованості якої є готовність до здійснення цієї діяльності. Методи дослідження: теоретичних аналіз джерел з проблеми професійної рефлексії в структурі інноваційної діяльності соціальних педагогів. Здійснено характеристику моделі структури професйної рефлексії, визначаються основні її складові і доцільність їх застосування у професійній діяльності. Доведено, що у структурі інноваційної діяльності рефлексія набуває системоутворюючого характеру, стаючи особистісною основою професіоналізму фахівця. Основу роботи склали теоретичні методи: аналіз і вивчення психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; аналіз інноваційних освітніх рішень вищої школи.


Ключові слова


рефлексія; розвиток; психолого-педагогічне дослідження; професійна діяльність; педагог.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Gavrish, І. (2013) Іnnovacіjnі osvіtnі proekti – kroki do svіtovih standartіv osvіti (naukovo-pedagogіchnij proekt «Іntelekt Ukrainy») [Innovative educational projects − steps to world standards of education (scientific and pedagogical project «Intellect of Ukraine»). Rіdna shkola, 10, 3−8. [in Ukrainian].

Galkina, N.V. (1990). Psihologicheskij mehanizm reshenija zadach na ocenku i samoocenku [Psychological mechanisms of solving tasks for evaluation and self-evaluation]. Psihologija tvorchestva, 149-158. [in Russian].

Demjanenko, N. (2012). Іnnovacіjnі pіdhodi do pіdgotovki pedagogіchnih kadrіv [Innovative approaches to training pedagogical personnel ]. Pedagogіchnі nauky, 54, 46−54. [in Ukrainian].

Hutorskoj, A.V. (2000) Razvitie odarennosti shkolnikov: Metodika produktivnogo obuchenija [Development of gifted students: Methodology of productive learning]. Moscow: Vlados. [in Russian].

Kashapov, M.M. (2000). Psihologija pedagogicheskogo myshlenija [Psychology of pedagogical thinking]. SPb: Aletejja. [in Russian].

Majboroda, V. (2016) Pedagogіchna spadshhina ta gromadsko-prosvіtnitska dіjalnіst V.V.Rjumіna [Pedagogical heritage and public educational activity of V.V.Ryumin]. Pedagogіchnij diskurs, 21, 90−94 [in Ukrainian].

Nejmer, Ju.L. (Ed.) (2003). Psihologicheskij slovar [Psychological dictionary]. Rostov-na-Donu: Feniks. [in Russian].

Ovcharova, R.V. (1996). Spravochnaja kniga shkolnogo psihologa [Reference book of the school psychologist]. Moscow: Prosveshhenye. [in Russian].

Pidluzhna, I.A. Refleksija jak systemnyj faktor neperervnoi osvity. [Reflection as a systemic factor of continuous education]. URL: http://www.osvitaua.com/2015/02/ 15775/?v=3943d8795e03 (last accessed: 01.04.2019).

Saveleva, M.G. (2005) Razvitie refleksivnyh sposobnostej uchashhihsja v obuchenii i vospitanii [Development of reflexive abilities of students in teaching and education]. Izhevsk: UdGU. [in Russian].

Vlasova, O.I. (2005). Pedagogichna psykhologiya [Pedagogical Psychology]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Zhukova, O.V. (2010) Gotovnist majbutnogo fahivcja ta vikladacha do innovacijnoi navchalnoi' dijalnosti [Readiness of the future specialist and teacher to the innovative educational activity]. Herald of Lviv University. Series: Pedagogy, 26, 29−33. [in Ukrainian].

Zabrodskyj, M.M. (2000). Pedagogichna psykhologiya [Pedagogical Psychology]. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Cписок використаної літератури

Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. К.: Либідь, 2005.

Гавриш І. Інноваційні освітні проекти – кроки до світових стандартів освіти (науково-педагогічний проект «Інтелект України»). Рідна школа. 2013. № 10. С. 3−8.

Галкина Н.В. Психологический механизм решения задач на оценку и самооценку. Психология творчества. М.: Наука. 1990.  С.149−158.

Дем'яненко Н. Інноваційні підходи до підготовки педагогічних кадрів. Педагогічні науки. 2012. Вип. 54. С.46−54.

Жукова О.В. Готовність майбутнього фахівця та викладача до інноваційної навчальної діяльності. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2010. Випуск 26. С.29−33

Забродський М.М. Педагогічна психологія: курс лекцій. К.: МАУП, 2000. 189 с.

Кашапов М.М. Психология педагогического мышления: Монография. СПб.: Алетейя. 2000. 459с.

Майборода В.  Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна. Педагогічний дискурс. 2016. Вип. 21. С. 90−94.

Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога.-2-е изд., дораб. М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996. 352 с.

Підлужна І.А. Рефлексія як системний фактор неперервної освіти. URL: http://www.osvitaua.com/2015/02/15775/?v=3943d8795e03 (дата звернення: 01.04.2019).

Психологический словарь: под общей ред. Ю.Л.Неймера. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 640 c.

Савельева М.Г. Развитие рефлексивных способностей учащихся в обучении и воспитании: науч.-метод. пособ. Ижевск: Изд-во УдГУ, 2005. 89 с.

Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения. М.: Владос, 2000. 320 с.