DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.98-101

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОРА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ

Halyna Leshchuk

Анотація


Анотація. У статті розкрито сутність соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість у процесі соціалізації. Методами дослідження є: аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, метод синтезу й узагальнення. Проаналізовано підходи різних науковців (А. Жарков, Н. Кочубей, М. Ярошенко та інших) до розуміння поняття «соціокультурна діяльність». Зазначено, що соціокультурну діяльність можна розглядати як систему форм, засобів і методів, що регулюють процеси соціального становлення людини, а також як самостійну підсистему суспільних систем соціальної підготовки, соціального виховання та освіти. Охарактеризовано базові принципи соціокультурної діяльності. Розкрито змістові особливості соціокультурної діяльності за напрямами. Зроблено висновок, що соціокультурна діяльність, за своєю сутністю, є виховною діяльністю, носить людинотворчий характер, оскільки зорієнтована на людину, на розкриття закладеного в ній духовного та творчого потенціалу, виступає важливим фактором соціально-виховного впливу на особистість.


Ключові слова


соціокультурна діяльність; соціальне виховання; соціалізація; виховний потенціал соціокультурної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Babenko, N.B. (2008). Vplyv sotsialno-kulturnoi sfery na sotsializatsiiu osobystosti [The impact of socio-cultural sphere on the socialization of the individual]. Kultura i suchasnist, 1, 141–147. [in Ukrainian].

Kochubei, N.V. (2015). Sotsiokulturna diialnist [Social−cultural activity]. Sumy: Universytetska knyha. [in Ukrainian].

Oparyn, H.A. (2016). Pedahohyka sotsyalno-kulturnoi deiatelnosty v sfere dosuha [Pedagogy of social and cultural activities in the field of leisure]. Nauchno-metodycheskyi elektronnyi zhurnal «Kontsept», 15, 1076–1080. [in Russian].

Semashko, O.M. (Ed.) (2000, 2002) Sotsiolohiia kultury [Sociology of culture]. Kyiv: Karavela, Lviv: Novyi svit. [in Ukrainian].

Shcherbyna-Iakovleva, O. (2017). Poniattia sotsiokulturnoi diialnosti: filosofski ta kulturolohichni vymiry [Understand the sociocultural and cultural nature: phylosofs and cultural studies]. Svitohliad. Filosofiia. Relihiia, 12, 71–78. [in Ukrainian].

Spirina, T. (2005). Sotsiokulturna diialnist, yak zasib formuvannia zhyttievykh tsinnostei molodi u vilnyi vid navchannia chas [Socio-cultural activity, which was formed for the young people of young people in high school]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Pedahohika, 11, 138–145. [in Ukrainian].

Vyhotskyj, L.S. (1983). Problemy razvitija psikhiki [Problems of the development of the psyche]. Moskva: Pedahohyka. [in Russian].

Yaroshenko, N.N. (2007). Ystoryia y metodolohyia teorii sotsyalno-kulturnoi deiatelnosti. Moskva: MHUKY. [in Russian].

Zharkov, A.D. (2013). Cotsyalno-kulturnaia deiatelnost v vospytanyy sovremennoi molodezhy [Social and cultural activities in the education of modern youth]. Vestnik Moskovskoho hosudarstvennoho unyversyteta kultury i iskusstv, 2 (52), 108–111. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бабенко Н.Б. Вплив соціально-культурної сфери на соціалізацію особистості. Культура і сучасність. 2008. № 1. С.141–147.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. 3. Проблемы развития психики / Под ред. А.М. Матюшкина. Москва: Педагогика, 1983. 368 с.

Жарков А.Д. Cоциально-культурная деятельность в воспитании современной молодежи. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 2 (52). C.108–111.

Кочубей Н.В. Соціокультурна діяльність: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2015. 122 с.

Опарин Г.А. Педагогика социально-культурной деятельности в сфере досуга. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. С. 1076–1080.

Соціологія культури: навч. посібник / О.М. Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий та ін.; за ред. О.М. Семашка, В.В. Пічі. Київ: Каравела, Львів: Новий світ, 2000, 2002. 334 с.

Спіріна Т.Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2005. Вип. 11. С. 138–145.

Щербина-Яковлева О. Поняття соціокультурної діяльності: філософські та культурологічні виміри. Світогляд Філософія. Релігія. 2017. Вип. 12. С. 71–78.

Ярошенко Н.Н. История и методология теории социально-культурной деятельности: учебник. Москва: МГУКИ, 2007. 360 с.