DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.102-105

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Tetyana Lohvynenko

Анотація


Анотація. У статті досліджується проблема науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери. Встановлено, що науково-дослідницька діяльність актуалізується низкою взаємопов’язаних чинників: соціально-економічних (загострення традиційних для суспільства соціальних проблем та виникнення нових, постійне вдосконалення нормативно-правової бази), організаційно-управлінських (розвиток системи соціального захисту населення, технологізація соціальної роботи), педагогічних (впровадження дослідницької складової в системі професійної освіти). Метою статті є виявлення особливостей науково-дослідницької діяльності як чинника підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Методи дослідження: аналіз, синтез, конкретизація, узагальнення (застосовувались для вивчення теоретичних концепцій, поняттєво-термінологічного апарату, формулювання авторських узагальнюючих висновків). Обґрунтовано, що у вітчизняній освітній практиці науково-дослідницька підготовка реалізується на основі системного, культурологічного, особистісно-діяльнісного, аксіологічного, контекстного підходів. Найбільш поширеними формами навчання є: лекція, семінар, консультація, лабораторні і практичні заняття, підготовка курсової і дипломної роботи, практика, конференція, конкурс наукових робіт, олімпіада, самостійна робота.


Ключові слова


фахівці соціальної сфери; науково-дослідницька діяльність; професійна підготовка; наукові підходи; форми і методи науково-дослідницької підготовки.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Chernonkov Y. (2012). Naukovo-doslіdna robota maybutnіh uchitelіv іnozemnih mov u protsesі іndivіdualіzatsії їhnoї profesіynoї pіdgotovki. [Scientific research work of future teachers of foreign languages in the process of individualization of their professional preparation]. Proceedings. Series: Philological Sciences, 104 (2). 431–436. [in Ukrainian].

Golub, T. P. (2011). Interaktsiia zmistu naukovo-doslidnytskoi roboty studentiv i yakosti vyshchoi tekhnichnoi osvity [Interaction of the content of scientific research work of students and the quality of higher technical education.]. Science and Education, 6б 51–54. [in Ukrainian].

Kraevskiy, V.V. (2002). Soderjanie obrazovaniya – potrebnosti, kontseptsiya, standartizatsiya. [Education content – needs, concept, standardization]. In L.P. Kezina, V.D. Shadrikova (Ed.). What should be the educational standard: Theoretical approaches to the development of the standard of general education. (94–124). Moscow: Pravo. [in Russian].

Zagvyazinskiy, V.I., & Zakirova, A.F. (2002). Ideya, zamyisel, gipoteza pedagogicheskogo issledovaniya. [Idea, concept, hypothesis of pedagogical research]. Pedagogy, 2, 7–11. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Черньонков Я. Науково-дослідна робота майбутніх учителів іноземних мов у процесі індивідуалізації їхньої професійної підготовки. Наукові записки. Серія: філологічні науки. 2012. Вип. 104 (2). С. 431–436.

Голуб Т. П. Інтеракція змісту науково-дослідницької роботи студентів і якості вищої технічної освіти. Наука і освіта. 2011. Вип. 6. С. 51–54.

Краевский В.В. Содержание образования – потребности, концепция, стандартизация. Каким должен быть образовательный стандарт: Теоретические подходы к разработке стандарта общего образования / ред. Л.П. Кезиной. В.Д. Шадрикова. Москва: Право, 2002. С. 94–124.

Загвязинский В.И., Закирова А.Ф. Идея, замысел, гипотеза педагогического исследования. Педагогика. 2002. Вып. 2. С.7–11.