DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.132-136

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Tamara Polonska

Анотація


Aнотація. Актуальність обраної теми пов’язана з реалізацією компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає зміщення акценту з накопичення обсягу знань на формування практичних умінь і набуття необхідних життєвих компетентностей. Мета статті: з’ясувати сутність поняття «наскрізні змістові лінії» та розкрити особливості їх реалізації у процесі навчання іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу. Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової психолого-педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури, чинних нормативних документів тощо). Автором проаналізовано нові нормативні документи про початкову освіту, визначено сутність наскрізних змістових ліній в освітньому процесі в цілому та курсі іноземної мови початкової школи зокрема. У статті охарактеризовано чотири наскрізні змістові лінії в навчанні іноземних мов учнів 1–4 класів на засадах компетентнісного підходу, співвіднесено їх із запропонованими у програмах темами та обов’язковими результатами навчання. Реалізація змістових ліній спрямована на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.


Ключові слова


компетентнісний підхід; наскрізні змістові лінії; іноземні мови; початкова школа.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.02.2018 r. № 87. [State standard of primary education: the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21 February 2018 No. 87]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (last accessed: 15.09.2018) [in Ukrainian].

Hrynevych, L., et al. (Ed.). (2016). Nova ukrainska shkola: osnovy standartu osvity. [New Ukrainian school: fundamentals of standard in education]. Lviv Studio Wydawnicze VERSUM Lucyna Mynarska. [in Ukrainian].

Lednev, V.S. (1991). Soderzhanie obrazovaniya: sushnost', struktura, perspektivy: nauchnoe izdanie. [Content of education: essence, structure, perspectives]. Moskva: Vysshaya shkola. [in Russian].

Lerner, P.S. (2010). Modeli soderzhatel'nyh linij predmetnyh i obrazovatel'nyh oblastej [Models of content lines of subject and educational spheres]. URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1626&binn_rubrik_pl_articles = 181 (last accessed: 11.03.2019) [in Russian]

Polonska, T.K. (2018). Kompetentnisni rezultaty navchalnykh dosiahnen uchniv molodshoho shkilnoho viku z inozemnoi movy za novym Derzhavnym standartom pochatkovoi osvity. [Competence outcomes of learning achievements for students of primary school age in a foreign language in accordance with the New State Standard of Primary Education]. Pedahohichni obrii., 5-101, 18–24 [in Ukrainian].

Polonska, T.K. (2019). Innovation in the Ukrainian primary school: student learning outcomes requirements for foreign language according to competency-based approach. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 1, 69–76 [in English].

Savchenko, O.Ya. (ed.). (2018). Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. [Typical educational program for institutions of general secondary education]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (last accessed: 15.09.2018) [in Ukrainian].

Shyian, R.M. (Ed.). (2018). Typova osvitnia prohrama pochatkovoi osvity [Typical primary educational program]: URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/ navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (last accessed: 15.09.2018) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Державний стандарт початкової освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (дата звернення: 15.09.2018).

Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы: научное издание. Москва: Высшая школа, 1991. 223 с.

Лернер П.С. Модели содержательных линий предметных и образовательных областей. 15.02.2010 г. URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/ article_full.php?aid=1626&binn_rubrik_pl_articles=181 (дата звернення: 11.03.2019).

Нова українська школа: основи стандарту освіти / ред. кол.: Лілія Гриневич, Віктор Бриндза, Ніна Дементієвська, Роман Шиян (координатор проекту) та ін. Львів: Studio Wydawnicze VERSUM Lucyna Mynarska, 2016. 64 с.

Полонська Т.К. Компетентнісні результати навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку з іноземної мови за новим державним стандартом початкової освіти. Педагогічні обрії. 2018. № 5-101. С. 18–24.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти / під кер. О.Я. Савченко: лист МОН від 20.08.2018 р. № 1/9-503. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення: 15.09.2018).

Типова освітня програма початкової освіти / під кер. Р.М. Шияна: лист МОН від 20.08.2018 р. № 1/9-503. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення: 15.09.2018).

Polonska T.K. Innovation in the Ukrainian primary school: student learning outcomes requirements for foreign language according to competency-based approach. Український педагогічний журнал. 2019. № 1. С. 69–76.