DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.146-150

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ ДО РОБОТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Oksana Pryshlyak

Анотація


Анотація. Мета статті: обґрунтування системи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Використані методи дослідження: проблемно-цільовий аналіз наукової літератури. У статті: здійснено аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій у контексті необхідності формування їх здатності до професійної діяльності у полікультурному середовищі; схарактеризовано специфіку діяльності фахівців соціономічних професій; окреслено провідні функції, які реалізують в процесі професійної діяльності фахівці соціономічних професій (освітньо-виховну; моніторингу соціальних і міжособистісних проблем осіб/груп/громади; експертизи соціальних і міжособистісних проблем; соціальної підтримки окремих осіб і соціальних груп; соціального захисту окремих осіб/груп/громади; сприяння у гармонізації та гуманізації суспільних і міжособистісних відносин). Виокермлено та схарактеризовано загальні професійні уміння фахівців соціономічних професій (аналітичні, проективні, прогностичні, комунікативні, організаторські). Схарактеризовано систему формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Розкрито основні компоненти системи (концептуально-цільовий, структурно-змістовий, технологічно-процесуальний і моніторингово-коригувальний); схарактеризовано їх змістове наповнення.


Ключові слова


фахівці соціономічних професій; особливості діяльності фахівців соціономічних професій; міжкультурна компетентність; система формування міжкультурної компетентності.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Alred, G., Byram, M. (2010). Becoming an Intercultural Mediator: A Longitudinal Study of Residence Abroad. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 23(5). 339−352.

Banks, J.A. (2006). Multicultural Education: Foundations, Curriculum and Teaching. Washington: University of Washington.

Bila O.O. (2014). Teoriia i metodyka pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnoi sfery do proektuvannia profesiinoi diialnosti [Theory and methodology of preparing future specialists of the socionomic sphere for the design of professional activities]. Unpublished Doctoral Dissertation. Mykhayla Kotsyubynskoho State pedagogical University, Vinnytsia. [in Ukrainian].

Branitska, T.R. (2018). Konfliktolohichna kultura fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii: tekhnolohiia formuvannia [Conflictological culture of specialists in socio-occupational professions: technology of formation]. Vinnytsia: Nilan Ltd. [in Ukrainian].

Burkova, L.V. (2011). Teoretyko-metodolohichni zasady zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii u pidhotovtsi fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii u vyshchoyi shkoly [Theoretical and methodological principles of application of innovative technologies in preparation of specialists of socio-occupational professions in high school]. Unpublished Doctoral Dissertation. Insitute of Pedagogics of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian].

Deardorff, D.K. (2006). Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization. The Journal of Studies in International Education, 10 (3), 241−266ю

Dokuchaieva, V.V. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady proektuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh system [Theoretical and methodological principles of designing innovative pedagogical systems]. Unpublished Doctoral Dissertation. Luhansk T.Shevschenko National University, Luhansk. [in Ukrainian].

Karabus, N.D. (2017). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do staloho rozvytku sotsialnykh hrup [Theoretical and methodological principles of training future social educators for the sustainable development of social groups]. Unpublished Doctoral Dissertation. H.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv. [in Ukrainian].

Korneshchuk V.V. (2010). Teoriia i praktyka formuvannia profesiinoi nadiinosti maibutnikh spetsialistiv sotsonomichnoi sfery diialnosti [Theory and practice of forming the professional reliability of future specialists in the socionomic sphere of activity]. Extended abstract of Doctoral thesis. Southern Ukrainian National Pedagogical University named after K.D.Ushinsky, Odesa. [in Ukrainian].

Polishchuk, V.A. (2006). Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv v umovakh neperervnoi osvity [Theory and methodology of vocational training of social pedagogues in the conditions of continuous education]. Unpublished Doctoral Dissertation. V.Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil. [in Ukrainian].

Sleeter, C. (1995). Multicultural Education Critical Pedagogy and the Politics of Difference. Albany: SUNY Press. [in English].

Slozanska, H.I. (2018). Sotsialna robota v terytorialnii hromadi: teorii, modeli ta metody [Social work in a territorial community: theories, models and methods]. Ternopil: Osadtsa Yu.V. [in Ukrainian].

Tiuptia, O.V. (1999). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti do sotsionomichnoi profesiinoi diialnosti [Formation of psychological readiness for sociological professional activity]. Extended abstract of Candidats thesis. Kyiv T.Shevschenko National University, Kyiv. [in Ukrainian].

Vainola, R.Kh. (2009). Pedahohichni zasady osobystisnoho rozvytku maibutnoho sotsialnoho pedahoha v protsesi profesiinoi pidhotovky [Pedagogical bases of personal development of the future social pedagogue in the process of professional training]. Unpublished Doctoral Dissertation. M.Drahomanov National Pedagogical University Kyiv. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Біла О.О. Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2014. 560 с.

Браніцька Т.Р. Конфліктологічна культура фахівців соціономічних професій: технологія формування: монографія. Вінниця: Нілан ЛТД, 2018. 460 с.

Буркова Л. В. Теоретико-методологічні засади застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців соціономічних професій у вищій школі: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2011. 584 с.

Вайнола Р.Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04. Нац пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2009. 44 с.

Докучаєва В. В. Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем: дис... д-ра пед. наук: 13.00.01. Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2007. 481 с.

Карабусь Н.Д. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: дис... д-ра пед. наук: 13.00.04. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2017. 549 с.

Корнещук В.В. Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соцономічної сфери діяльності: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2010. 44 с.

Поліщук В.А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Тернопіль, 2006. 454 с.

Слозанська Г. І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи: монографія; за наук. ред. д-ра пед.наук, проф. В.А.Поліщук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018, 382 с.

Тюптя О. В. Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності: автор. дис…канд.псих.наук: 19.00.01. Київ, 1999. 21с.

Alred G., Byram M. Becoming an Intercultural Mediator: A Longitudinal Study of Residence Abroad. Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2010. Vol.23. No.5. 339-352.

Banks J.A. Multicultural EducationFoundationsCurriculum and Teaching. Washington: University of Washington. 2006. 384 p.

Deardorff D.K. Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization. The Journal of Studies in International Education. 2006. Vol. 10, No.3, 241-266.

Sleeter C. Multicultural Education Critical Pedagogy and the Politics of Difference. Albany: SUNY Press, 1995. 465 p.