DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.165-168

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ

Larysa Semenets, Rehina Vasylieva

Анотація


Анотація. Виконання традиційних завдань щодо формування базових професійних компетенцій студентів неможливе без ефективного розвитку їхніх компетенцій із безпеки життєдіяльності. Насправді розв’язання таких завдань необхідно поєднувати зі всебічною професійною соціалізацією студентів, формуванням наукового світогляду. Метою представленої роботи є висвітлення змістових аспектів компетенцій студентів закладів вищої освіти з безпеки життєдіяльності. Для її досягнення застосовано методи змістово-теоретичного й структурно-системного аналізу (при висвітленні базових понять), узагальнення й систематизації (у висновках до роботи). У статті зроблено змістово-теоретичний аналіз понять «компетенція», «компетентність», досліджено їх структурні компоненти, а також установлено системотвірні зв’язки. Послуговуючись логікою сходження від загального (абстрактного) до конкретного (часткового), розкрито зміст компетенцій студентів закладів вищої освіти з безпеки життєдіяльності. Виокремлено змістові характеристики компетенцій студентів із безпеки життєдіяльності за видами їхньої діяльності, потому окреслено відповідні базові компетенції, які необхідно формувати в процесі фахової підготовки. За результатами змістового теоретичного узагальнення зроблено висновок про те, що феноменологічні характеристики компетенцій студентів із безпеки життєдіяльності тісно пов’язані з індивідуально-психологічними вимірами та якостями особистості.


Ключові слова


зміст компетенцій; компетентність; студенти закладів вищої освіти; безпека життєдіяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Chuguy, L. V. (2010). Aksiolohichni zasady formuvannia zmistu bezpeky zhyttiediialnosti yak preventyvnyi proekt zberezhennia profesiinoho zdorovia maibutnikh ahrariiv [Axiological principles of formation the content of safety as a preventive project saving the professional health by future agrarians.]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 1 (3), 463-471. [in Ukrainian].

Golovan`, M. S. (2011). Kompetenciya ta kompetentnist`: porivnyal`ny`j analiz ponyat` [Competence and competence: comparative analysis of concepts]. Pedagogichni nauky`: teoriya, istoriya, innovacijni texnologiyi, 8, 224-233. [in Ukrainian].

Kletsenko, L. V. (2015). Osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh spetsialistiv pry vyvchenni «bezpeky zhyttiediialnosti» [Features of formation of professional competence of future specialists in the study of «safety of life». ScienceRise: Pedagogical education, 9 (5). [in Ukrainian].

Kobylianskyi, O. V., Dembitska, S. V., Kobylianska, I. M. (2014). Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [Theoretical principles of forming competences for life safety in students of economic specialties]. Vinnytsia : VNTU. [in Ukrainian].

Kozhenevskiy, L. F. (2007). Sekyuritologiya kak nauchnaya distsiplina [Securitology as a scientific discipline]. Kiyiv-Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].

Mazniev, O. V. (2006). Pedahohichna kompetentnist vykladacha VNZ v umovakh kredytno-modudnoi systemy navchannia [Pedagogical competence of a teacher of higher educational institutions in conditions of credit-modular system of training]. Dydaktyka matematyky: problemy i doslidzhennia, 25. [in Ukrainian].

Polishchuk, O.V., Repinskyi, S. V., Slabkyi, A. V. (2016). Formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti v studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of competences for life safety in students of higher educational institutions]. Pedahohika bezpeky [Security pedagogy], 1. [in Ukrainian].

Semenets, S. P. (2018). Tryvymirni struktury zovnishnoho ta vnutrishnoho proiaviv kompetentnosti [Three-dimensional structures of external and internal manifestations of competence]. Scientific Bulletin of uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (43), 250-254. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Головань М. С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2011. № 8. С. 224-233.

Клеценко Л. В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів при вивченні «безпеки життєдіяльності». «ScienceRise». Педагогічна освіта», 2015. № 9 (5). C. 52-55.

Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : [монографія]. Вінниця : ВНТУ, 2014. 264 с.

Коженевский Л. Ф. Секюритология как научная дисциплина. Київ–Дніпропетровськ, 2007. С. 401-412.

Мазнєв О. В. Педагогічна компетентність викладача ВНЗ в умовах кредитно-модудьної системи навчання. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових робіт. Донецьк : Фірма ТЕАН, 2006. Вип. 25. С. 185.

Поліщук О. В., Репінський С. В. , Слабкий А. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка безпеки, 2016. № 1. С. 72-80.

Семенець С. П.  Тривимірні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота», 2018. Випуск 2 (43). С. 250-254.

Чугуй Л. В. Аксіологічні засади формування змісту безпеки життєдіяльності як превентивний проект збереження професійного здоров’я майбутніх аграріїв. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2010. № 1 (3). С. 463-471.