DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.169-173

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ

Sergiy Semenets, Olena Chugunova

Анотація


Анотація. У статті зроблено теоретичний аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури в контексті специфіки реалізації задачного підходу в навчанні старшокласників алгебри і початків аналізу. Наразі недостатньо вивченою залишається проблема розвитку математичних здібностей як індивідуально-психологічних утворень особистості та водночас основи розвитку відповідної компетентності. Дотепер мало дослідженими залишаються питання методично виваженого застосування задачного підходу до розвитку математичних здібностей старшокласників. Метою представленого дослідження є висвітлення наукових засад реалізації задачного підходу до розвитку математичних здібностей старшокласників, окреслення теоретичних аспектів його впровадження в процесі вивчення ними алгебри і початків аналізу. Було використано методи теоретичного аналізу (проблеми задачного підходу до розвитку математичних здібностей старшокласників), структурно-системного аналізу (для побудови задачної системи та встановленні кореляційних зв’язків між компонентами), структурно-дидактичного аналізу (змісту алгебри і початків аналізу в контексті порушеної проблеми), змістово-теоретичного узагальнення (у формулюванні висновків). За результатами проведеного дослідження виділено такі типи задач: математичні, задачі в структурі навчально-математичної діяльності, компетентнісні задачі з математики. Обґрунтовано, що саме така задачна система активізує навчально-математичну діяльність старшокласників, забезпечує розвиток у них системотвірного, кодувально-формалізованого, когнітивно-узагальнювального та мнемічно-узагальнювального компонентів математичних здібностей.


Ключові слова


задачний підхід; навчально-математична діяльність; математичні здібності старшокласників; навчання алгебри і початків аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Dubova, M.V., & Maslova S.V. (2011). Tselevoi y soderzhatelnыi aspekt poniatyia «kompetentnostnaia zadacha» [Targeted and informative aspect of the concept of «competence task»]. Vestnyk Volzhskoho unyversyteta ym. V. N. Tatyshcheva. 8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tselevoy-i-soderzhatelnyyaspekt-ponyatiya-kompetentnostnaya-zadacha (last accessed: 16.10.2018). [in Russian].

Lovianova, I.V., & Sliusarenko, M.A. (2010). Zadachnyi pidkhid do vyvchennia rivnian matematychnoi fizyky yak zasib pidvyshchennia yakosti znan studentiv [Target approach to the study of equations of mathematical physics as a means to improve the quality of knowledge of students]. Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky. Volume 2: Teoriia ta metodyka navchannia fizyky. Kryviy Rih: NMetAU Publishing Department [in Ukrainian].

Morze, N.V., & Kuzminska, O.H. (2008). Kompetentnisni zadachi z informatyky [Competency tasks in computer science]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Seriia 2. Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia: zbirnyk naukovykh prats, 6 (13). URL: http://www.ii.npu.edu. ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf (last accessed: 20.10.2018). [in Ukrainian].

Semenets, S.P. (2015). Metodolohiia i teoriia rozvyvalnoho navchannia matematyky: monohrafiia [Methodology and theory of developmental mathematics education]. Zhytomyr: O.O.Yevenok [in Ukrainian].

Sliepkan, Z.I. (2006). Metodyka navchannia matematyky [Methodology of teaching mathematics]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Tarasenkova, N.A., Lovianova, I.V. (2015). Zadachnyi pidkhid do profesiino spriamovanoho navchannia matematyky u profilnii shkoli [Target approach to professionally directed mathematics education in profile school]. URL: https://drive.google.com/file/d/0B37CUSP7hGglOEVsOHBRY0owRmc/view [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Дубова М. В., Маслова С. В. Целевой и содержательный аспект понятия «компетентностная задача». Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева2011. № 8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tselevoy-i-soderzhatelnyyaspekt-ponyatiya-kompetentnostnaya-zadacha (дата звернення: 16.10.2018).

Лов’янова І. В., Слюсаренко М. А.  Задачний підхід до вивчення рівнянь математичної фізики як засіб підвищення якості знань студентів. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць: в 3 т. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2010. Т.2: Теорія та методика навчання фізики. 392 с.

Морзе Н. В., Кузьмінська О. Г. Компетентнісні задачі з інформатики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць. Редрада. №6(13). 2008. URL: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf. (дата звернення: 20.10.2018).

Семенець С. П. Методологія і теорія розвивального навчання математики: монографія. Житомир:  О.О.Євенок, 2015. 236 с.

Слєпкань З. І. Методика навчання математики: підручник. Київ: Вища школа, 2006. 582 с.

Тарасенкова Н. А., Лов’янова І. В. Задачний підхід до професійно спрямованого навчання математики у профільній школі. Проблеми математичної освіти. (ПМО-2015). 2015 URL: https://drive.google.com/file/d/0B37CUSP7hGglOEVsOHBRY0owRmc/view (дата звернення: 17.10.2018).