DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.179-184

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІУМІ

Anna Tovkanets

Анотація


Анотація. В статті розглядається проблема духовно-морального виховання як умови успішної самореалізації особистості в соціумі. Методи дослідження: системного аналізу; моніторинг зацікавленості питаннями культури як показника рівня духовно-морального розвитку учнів молодшого шкільного; метод проекції; узагальнення. Визначено концептуальні підходи до організації освітнього процесу в контексті духовно-морального виховання учнів. Подано результати моніторингу щодо зацікавленості учнями питаннями культури країни, культури людини. Зроблено висновок, що в умовах загальноосвітньої школи варто більше уваги звертати на формування потреб здійснювати вчинки, які були б людськими етичними умовами життя іншої людини, а не тільки створювати речові, матеріальні умови для неї та спонукати до здійснення духовно-моральних вчинків стосовно іншої людини, формувати внутрішні умови духовно-моральної поведінки, що забезпечить успішну самореалізацію особистості в соціумі.


Ключові слова


духовно-моральне виховання; загальноосвітня школа; формування світоглядних позицій; учні молодшого шкільного віку.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bekh, I.D. (2012). Osobystist u prostori dukhovnoho rozvytku [Personality in the space of spiritual development]. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U., & Malovanyi, Yu.I. (2001). Humanizatsiia i humanitaryzatsiia osvity. [Humanization and humanization of education]. Shliakh osvity. 3. 2–8. [in Ukrainian].

Dudina, E.A. (2014). Missiya, videnie i tsennosti sovremennoy shkolyi [The mission, vision and values of modern school]. Molodoy uchenyiy, 19, 528-530. [in Ukrainian].

Malinin, V.A., Muhina, T.G., Sorokoumova, S.N., & Lebedeva, O.V. (2016). Duhovno-nravstvennoe razvitie lichnosti na osnove gumanisticheskih tsеnnostey [Spiritual and moral development of personality based on humanistic values] Initsiativyi XXI veka, 1, 66-72.

Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: Osnovy khrystyianskoi etyky. (2010) 1–11 klasy [Curriculum for General Education Institutions: The Basics of Christian Ethics. Grades 1-11.]. Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016–2020 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy №580/2015 [About the Strategy of National Patriotic Education of Children and Youth for 2016-2020: Presidential Decree №580 / 2015] URL: https:// www.president.gov.ua/ documents/5802015-19494 (last accessed: 19.02.2019).

Sedova-Hotaling, E., DLI, Monterey, C.A., Soboleva, V.. (2016). Transformative learning: from theory 20 to practice. Cross‐Cultural Studies: Education and Science, III, November, 20-26.

Sidanich, I.L., & Kyslashko, O.P. (2012). Dukhovno-moralne vykhovannia ditei v istorii pedahohiky ta vitchyznianoi shkoly [Spiritual and moral upbringing of children in the history of pedagogy and the national school]. Kyiv: Dorado-Druk. [in Ukrainian].

Tovkanets, H.V. (2017 a) Naukovi pidkhody do formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnoho vchytelia [Scientific approaches to the formation of the pedagogical culture of the future teacher.]. Bulletin of Mukachevo State University. Series: Pedagogy and Psychology, 1(5), 87−92. [in Ukrainian].

Tovkanets H. V. (2017b) Cuchasni traiektorii rozvytku pedahohichnoi osvity [Modern trajectories of pedagogical education Modern trajectories of pedagogical education]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (42), 241–245. [in Ukrainian].

Ushynskyi, K.D. (1954). Pratsia v yii psykhichnomu ta vykhovnomu znachenni [Work in her mental and educational sense]. In 6 volumes. Vol. 1. (pp.50−64). Kyiv. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. К.: Академвидав, 2012. 256 с.

Гончаренко С.У. Мальований Ю.І. Гуманізація і гуманітаризація освіти. Шлях освіти. №3. 2001. С. 2–8.

Дудина Е.А. Миссия, видение и ценности современной школы. Молодой ученый. 2014. №19. С. 528-530.

Малинин В.А., Мухина Т.Г., Сорокоумова С.Н., Лебедева О.В. Духовно-нравственное развитие личности на основе гуманистических ценностей Инициативы XXI века. 2016. №1. С.66-72.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Основи християнської етики. 1–11 класи. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. 160 с.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки: Указ Президента України №580/2015 URL: https:// www.president.gov.ua/ documents/5802015-19494 (дата звернення: 19.02.2019).

Сіданіч І. Л., Кислашко О. П. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи: монографія. К.: Дорадо-Друк, 2012. 496 с.

Товканець Г.В. (a) Наукові підходи до формування педагогічної культури майбутнього вчителя. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. Випуск 1 (5). С. 87 - 92.

Товканець Г.В. (b) Cучасні траєкторії розвитку педагогічної освіти / Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 2 (42). С. 241 – 245.

Ушинський К.Д. Праця в її психічному та виховному значенні. Твори: В 6-ти т. К., 1954. Т.1., с. 50–64.

Sedova-Hotaling E., DLI, Monterey CA, Soboleva V. Transformative learning: from theory 20 to practice. Cross‐Cultural Studies: Education and Science. 2016. III, November. Р.20-26.