DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.198-203

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Iryna Chaika, Mata Khakimova

Анотація


Анотація. Метою статті є визначення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в недержавних організаціях соціальної сфери України. Методи дослідження включають теоретичний аналіз системи соціальної роботи з людьми похилого віку в недержавних організаціях соціальної сфери, а також анкетування людей похилого віку − клієнтів Міжнародного благодійного фонду «Карітас» (м.Дніпро) з використанням методики оцінки якості соціальних послуг споживачами. Основною метою недержавних організацій, що опікуються літніми людьми в Україні, є покращення якості життя та захист їхніх прав і інтересів. Недержавні організації займаються створенням умов для підтримки достойного способу життя літніх людей, завдяки подоланню як об’єктивних негативних факторів (нестача матеріальних ресурсів, проблеми зі здоров’ям), так і суб’єктивних (відчуття самотності, негативні думки). В таких організаціях надається соціальна допомога, гуманітарна допомога, психологічне консультування, соціальне консультування, правова підтримка. Яскравим прикладом є діяльність Міжнародного благодійного фонду «Карітас», в якому організована високоефективна фахова соціальна робота з людьми похилого віку, про що свідчать результати проведеного анкетування.


Ключові слова


недержавні організації соціальної сфери; особи похилого віку; соціальна робота; соціальна послуга.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Kapska, A.Y. (2004). Sotsialna robota: tekhnolohichnyy aspekt [Social work: technological aspect]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

Kholostova, E.Y. (2003). Sotsyalnaya rabota s pozhylymy lyudmy [Social work with the elderly]. Moscow: «Dashkov i K». [in Russian].

Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrayiny vid 19.06.2003 № 966-IV (On Social Services: Law of Ukraine dated June 19, 2003 No. 966-IV). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (last accessed: 21.03.2019)

Pryymak, Yu.O. (2017). Kryterialna osnova otsinky yakosti sotsialnykh posluh v Ukrayini [Criterion basis for assessing the quality of social services in Ukraine]. Grani, Vol. 20, № 10, 55–60. [ion Ukrainian].

Shakhray, V.M. (2006). Tekhnolohiyi sotsialnoyi roboty [Social work technologies]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

Tyuptya, L.T., & Ivanova, I.B. (2008). Sotsialna robota: teoriya i praktyka [Social work: theory and practice]. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Zaynysheva, Y.H. (Ed.) (2002). Tekhnolohyya sotsyalnoy raboty [Technology of social work]. Moscow: Vlados. [in Russian].

Zvyeryeva, I.D. (2006). Sotsialna robota v Ukrayini [Social work in Ukraine]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Про соціальні послуги: Закон України вiд 19.06.2003 № 966-IV URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення: 21.03.2019).

Звєрєва І.Д. Соціальна робота в Україні. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 464 с.

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 352 с.

Приймак Ю.О. Критеріальна основа оцінки якості соціальних послуг в Україні. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2017. Т. 20. № 10. С.55–60.

Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ, высш. учеб. заведений / Под ред. И.Г.Зайнышева. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 240 с.

Тюптя Л.Т., Iвaнoвa I.Б. Coцiaльнa рoбoтa: тeoрiя i прaктикa: нaвч. пociбн. Київ: Знaння, 2008. 574 c.

Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. Москва: «Дашков и К», 2003.296 с.

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 464 с.