DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.209-213

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА КУЛЬТУРУ ТА ОСВІТУ

Tetiana Shmeliova

Анотація


Анотація. У статті проведено аналіз різноманітних і суперечливих підходів до розуміння сутності суспільно-політичного, економічного та культурного явища глобалізації. Методи дослідження: теоретичні (аналіз польської та української наукової літератури з досліджуваної проблеми); емпіричні (порівняльний аналіз, узагальнення). Запропоновано дефініції поняття «глобалізація» українських та польських науковців. Проаналізовано термін «глокалізація», з позицій якого структуровано підходи до розуміння глобалізації в аспекті її впливу на культуру. З’ясовано наслідки безпосереднього та опосередкованого впливу глобалізації на культуру та освіту, що зумовили зміну їх ролі та завдань в сучасному світі. Досліджено процес поступового виникнення в умовах глобалізації нової освітньої реальності – «освіти без кордонів», світового освітнього простору. Обґрунтовано важливе, з позицій глобалізації, завдання педагогіки, яке полягає у вихованні здатності особистості до діалогу культур.


Ключові слова


глобалізація; глокалізація; культура; світові культурні потоки; мультикультуралізм; освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Andreichuk, N.V. (2010). Fenomen hlobalyzatsyy y problema kulturnoho raznoobrazyia sotsyuma [The Phenomenon of Globalization and the Problem of Cultural Diversity of Society]. Bulletin of I. Kant Baltic Federal University. Series: Humanities and Social Sciences. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-globalizatsii-i-problema-kulturnogo-raznoobraziya-sotsiuma (last accessed: 31.03.2019). [in Russian].

Appadurai, A. (2000). Grassroots Globalization and the Research Imagination. Public Culture, 12 (1), 1−19. URL: https://doi.org/10.1215/08992363-12-1-1 (last accessed: 1.04.2019).

Bek, U. (2001). Chto takoe hlobalyzatsyia? Oshybky hlobalyzma – otvetы na hlobalyzatsyiu [What is Globalization? The Mistakes of Globalism are the Answers to Globalization.]. Moskva: Prohress-Tradytsyia [in Russian].

Chernyshova, Ye.R.; Huzii, N.V.; Liakhotskyi, V.P. & et al. (2014). Terminolohichnyi slovnyk z osnov pidhotovky naukovykh ta naukovo-pedahohichnykh kadriv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity (2014) [Terminological Dictionary on the Basics of Preparation of Scientific and Scientific-Pedagogical Staff of Postgraduate Pedagogical Education]. Kyiv: DVNZ «Universytet menedzhmentu osvity». [in Ukrainian].

Gnitecki, J. (2001). Globalistyka [Globalistics]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego [in Polish].

Karwowski, K. (2006). Jedność w różnorodności [Unity in diversity]. Edukacja i Dialog, 4, 38. [in Polish].

Malynovskyi, A.S. (2013). Kulturnaia hlobalyzatsyia (hlokalyzatsyia). Lokalnoe y trannatsyonalnoe [Cultural Globalization (Glocalization). Local and Transnational]. Vestnyk THU (NSPU Bulletin). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/globalizatsiya-i-kultura (last accessed: 31.03.2019). [in Russian].

Popkov, V.A. (2009). Hlobalyzatsyia y kultura [Globalization and Culture]. Vestnyk THU, 12 (80). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/globalizatsiya-i-kultura (last accessed: 31.03.2019). [in Russian].

Sbruieva, A.A. (1999). Porivnialna pedahohika [Comparative Pedagogy]. Sumy: Redaktsiino-vydavnychyi viddil SDPU. [in Ukrainian].

Pachociński, R. (2006). Oświata i praca w erze globalizacji [Education and work in the era of globalization]. Wydawnictwo: IBE [in Polish].

Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. Retrieved from https://philpapers.org/rec/ROBGST-2 (last accessed: 1.04.2019).

Szymańska, B. Pedagogika i edukacja wobec wyzwań współczesnego świata. Retrieved from http://profesor.pl/ publikacja, 7062, Artykuly, Pedagogika-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnego-swiata (last accessed: 14.04.2019). [in Polish].

Wielecki, K. (1996). Młodzież i edukacja po wielkiej zmianie [Youth and education after a great change]. Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa obywatelskiego. Poznań – Toruń. [in Polish].

Zinchenko, V.V. (2015). Sotsiosystemna hlobalizatsiia vyshchoi osvity: tendentsii, naslidky, perspektyvy [Socio-system Globalization of Higher Education: Trends, Implications, Perspectives]. Osvitolohichnyi dyskurs, 3(11). Retrieved from http://oaji.net/articles/2016/2923-1456477146.pdf (last accessed: 03.04.2019). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Андрейчук Н. В. Феномен глобализации и проблема культурного разнообразия социума. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-globalizatsii-i-problema-kulturnogo-raznoobraziya-sotsiuma (дата звернення: 31.03.2019).

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.

Зінченко В. В. Соціосистемна глобалізація вищої освіти: тенденції, наслідки, перспективи. Освітологічний дискурс, 2015, № 3 (11). ISSN Online: 2312-5829. URL: http://oaji.net/articles/2016/2923-1456477146.pdf (дата звернення: 03.04.2019).

Малиновский А. С. Культурная глобализация (глокализация). Локальное и траннациональное. Вестник ТГУ (NSPU Bulletin). № 1 (129), 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/globalizatsiya-i-kultura (дата звернення: 31.03.2019).

Попков В. А. (2009). Глобализация и культура. Вестник ТГУ, выпуск 12 (80), 2009. ISSN 1810-0201. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/globalizatsiya-i-kultura (дата звернення: 31.03.2019).

Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 1999. 300 с.

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]. Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.

Appadurai A. Grassroots Globalization and the Research Imagination. Public Culture (2000). 12 (1): 1-19. URL: https://doi.org/10.1215/08992363-12-1-1 (дата звернення: 01.04.2019).

Gnitecki J. Globalistyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 2001. s.294.

Karwowski K. Jedność w różnorodności. „Edukacja i Dialog”. 2006, 4. S. 38.

Pachociński R. Oświata i praca w erze globalizacji. Wydawnictwo: IBE. 2006, s.226.

Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. 1992. URL: https://philpapers.org/rec/ROBGST-2 (Last accessed: 1.04.2019).

Szymańska B. Pedagogika i edukacja wobec wyzwań współczesnego świata. URL: http://profesor.pl/publikacja,7062,Artykuly,Pedagogika-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnego-swiata (дата звернення: 14.04.2019).

Wielecki K. Młodzież i edukacja po wielkiej zmianie. Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa obywatelskiego. Poznań – Toruń. 1996. s.117.