СІМЕЙНЕ НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ФАКТОР ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и)

  • Anna Bolotna кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3738-0169

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.13-17

Ключові слова:

сім’я, неповнолітні злочинність, соціалізація, сімейне неблагополуччя, профілактика сімейного неблагополуччя.

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена тим, що виховання дітей у сім’ї – складний процес, що охоплює вплив всієї атмосфери і мікроклімату сім’ї на формування дитини. Вказано, що недоліки сімейного виховання, що посідають провідне місце в системі факторів, впливають на злочинну поведінку підлітка. Мета статті – здійснити теоретичний аналіз сімейного неблагополуччя як фактору злочинності неповнолітніх. У статті розглянуто причини соціальної дезадаптації дитини, пов’язані із сім’єю; охарактеризовано наслідки негативного спливу сім’ї на становлення особистості; описано вплив сімейного неблагополуччя на злочинну поведінку неповнолітніх у взаємодії з іншими чинниками зовнішнього середовища; з’ясовано об’єктивні та суб’єктивні обставини, що сприяють неправильному моральному формуванню особистості в сім’ї; виявлено, що сім’ї, що сприяють формуванню особистості неповнолітнього злочинця, поділяються на сім’ї з негативною морально-правовою характеристикою батьків та сім’ї з обмеженими виховними можливостями дорослих. Було використано методи теоретичного дослідження, зокрема аналіз соціально-педагогічної, педагогічної та психологічної літератури з метою висвітлення різних аспектів впливу несприятливого сімейного оточення на розвиток злочинної поведінки неповнолітніх. За результатами дослідження було виявлено, що вкрай важливим є раннє виявлення дітей, які схильні до правопорушень, та раннє втручання з метою профілактики та недопущення ситуацій, коли вони вступають в конфлікт з законом, підсилюючи виховну компетентність їхніх батьків, зменшуючи фактори, які спричинюють вразливість такої сім`ї, та допомагаючи вийти із складної життєвої ситуації.

Біографія автора

Anna Bolotna, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Dulia A., Liakh, T., Veretenko Т. The Problems and Needs of the Families of Antiterrorist Operation Participants: Results of In-depth Interviews. The New Education Review. 2019. №55 (1). PP.220–230. DOI: http://dx.doi.org/10.15804/tner.2019.55.1.18

Lekholetova M., Liakh T., Zaveryko N. Problems of parents caring for children with disabilities. Proceedings of the International Scientifical Conference «Society, Integration, Education». 2020. Vol. 4. PP.268–278. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4945

Liakh T., Spirina Т., Alieksieienko Т. Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS. Proceedings of the International Scientifical Conference «Society, Integration, Education». 2020. Vol. 4. PP.279–289. http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4944

Джужа О. М., Іванов Ю.Ф. Кримінологія: навчальний посібник. К.: Паливода А.В., 2008. 288 с.

Кучерявенко Л. В. Сімейне неблагополуччя як чинник формування девіантної поведінки підлітків / Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості: Наукові доповіді та повідомлення Міжнародної науково-практичної конференції. Вип. 1 / Редкол. А. С. Лобанова (наук. ред.) та ін. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. С.76−81.

Лях Т., Спіріна Т., Рогожинська В. Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 27. Т. 3. C.224–228. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/27.203727

Павлик О. М. Вплив сім’ї на порушення поведінки у підлітків. Матеріали науково-практичної конференції «Невротичні розлади та порушення поведінки у дітей та підлітків». Харків, 2001. С.74–75.

Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми / А. В. Аносова та ін.; за ред.: Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. Ч. 2. 352 с.

Ткачова О. В., Вітліна М. О. Чинники, що впливають на злочинність неповнолітніх. Молодий вчений. 2018. № 11(2). С. 929–932.

Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: навч. посібник / Максимова Н. Ю. та ін.; за ред. С. І. Яковенка. Київ: КЮІ КНУВС, 2005. 200 с.

References

Dulia A., Liakh T., & Veretenko, Т. (2019). The Problems and Needs of the Families of Antiterrorist Operation Participants: Results of In-depth Interviews. The New Education Review, 55 (1), 220–230. DOI: http://dx.doi.org/10.15804/tner.2019.55.1.18

Lekholetova M., Liakh T., & Zaveryko N. (2020, May 22). Problems of parents caring for children with disabilities. Society, integration, education. In Proceedings of the International Scientifical Conference − Society. Integration. Education. Vol. 4. (pp.268−278). Rezekne Academy of Technologies. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4945

Liakh T., Spirina Т., & Alieksieienko Т. (2020). Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS. In Proceedings of the International Scientifical Conference − Society, Integration, Education. Vol. 4. (pp.279–289). Rezekne Academy of Technologies. http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4944

Dzhuzha, O.M., & Ivanov, Yu.F. (2008). Kryminolohiya [Criminology]. Palyvoda A.V. [in Ukrainian].

Kucheryavenko, L.V. (2006). Simeyne neblahopoluchchya yak chynnyk formuvannya deviantnoyi povedinky pidlitkiv [Family unhappiness as a factor in the formation of deviant behavior of adolescents]. In Lobanova, A.S. (Ed.) Scientific reports and reports of the International scientific-practical conference − Hromadyansʹke suspilʹstvo ta problemy stanovlennya osobystosti (pp.76−81). Vydavnychyy dim. [in Ukrainian].

Liakh, T., Spirina, T., & Rohozhynsʹka, V. (2020). Pryntsypy mizhdystsyplinarnoyi vzayemodiyi u sotsialʹniy roboti [Principles of interdisciplinary interaction in social work]. Aktualʹni pytannya humanitarnykh nauk, 23 (3), 224–228 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/27.203727 [in Ukrainian].

Pavlyk, O.M. (2001). Vplyv simʺyi na porushennya povedinky u pidlitkiv [The influence of family on behavioral disorders in adolescent]. In Proceedings of the scientific-practical conferenceNeurotic disorders and behavioral disorders in children and adolescents (pp.74−75). Kharkiv. [in Ukrainian].

Zhuravelʹ, T.V., & Kyyanytsia, Z.P. (2017). Sotsialʹna robota z vrazlyvymy simʺyamy ta ditʹmy. Ch. 2. [Social work with vulnerable families and children. Part 2.]. OBNOVA KOMPANI. [in Ukrainian].

Tkachova, O.V., & Vitlina, M.O. (2018). Chynnyky, shcho vplyvayutʹ na zlochynnistʹ nepovnolitnikh [Factors influencing juvenile delinquency]. Molodyy vchenyy, 11 (2), 929–932. [in Ukrainian].

Yakovenko, S.I. (2005). Zlochynnistʹ nepovnolitnikh: prychyny, naslidky ta shlyakhy zapobihannya [Juvenile delinquency: causes, consequences and ways to prevent]. KYUI KNUVS. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Bolotna, A. (2020). СІМЕЙНЕ НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ФАКТОР ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 13–17. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.13-17

Номер

Розділ

Статті