РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Yuliya Bondar факультет педагогіки і психології, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, м.Тернопіль, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4184-5424

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.18-21

Ключові слова:

творчі вміння, молодші школярі з особливими освітніми потребами, інтерактивні технології, соціалізація, початкова школа.

Анотація

За результатами вивчення наукових праць визначено, що саме використання інтерактивних технологій в освітньому процесі сприятиме всебічному розвитку молодших школярів, розкриттю потенційних можливостей кожної дитини з особливими освітніми потребами. Метою наукової роботи є висвітлення особливостей розвитку творчих умінь молодших школярів з особливими освітніми потребами із використанням інтерактивних технологій. Методами дослідження визначено теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, задля розкриття теоретичних основ означеної проблеми дослідження. Зокрема, автором розкрито зміст поняття «творчі вміння», виокремлено вміння, які належать до творчих: нестандартно мислити, бачити проблему і знаходити шляхи її вирішення, генерувати нестандартні ідеї, аналізувати інформацію тощо. Особливу увагу зосереджено на процесі соціалізації особистості, завдяки якому реалізуються творчі вміння. Наголошено на його першочерговій необхідності для дітей з особливими освітніми потребами. Запропоновано інтерактивні технології для оптимізації навчального процесу в початковій школі для дітей із особливими освітніми потребами: кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Зосереджено увагу на необхідності врахування особливостей реабілітації та навчання для реалізації можливостей дитини з особливими освітніми потребами. Результати дослідження свідчать, що активне впровадження інтерактивних технологій в освітній процес стимулює потребу учнів в реалізації внутрішнього потенціалу та сприяє розвитку творчих умінь, які є важливими для успішної соціалізації в соціумі.

Біографія автора

Yuliya Bondar, факультет педагогіки і психології, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, м.Тернопіль

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Галущенко В.І. Застосування інтерактивних технологій у корекційно-виховній роботі з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовлення. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. 2017. № 3 (58). С. 83–88.

Комар О.А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. пед. наук: 13.00.04. Черкаси, 2011. 43 с.

Концепція Нової української школи від 27 жовтня 2016 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 16.09.2020).

Корольчук-Лях Ю.І. Застосування інтерактивних технологій на уроках хімії для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання в Новій українській школі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне навчання в Новій українській школі» (м. Теребовля, 26–27 березня 2018 р.). Київ: Інтерсервіс, 2018. С. 135–138.

Кравець Н.П. Творчий розвиток учнів з особливими освітніми потребами як один із шляхів їх соціалізації // За ред. Дробязко С.І. Topical issues of social pedagogy. Barbados: Caricom, 2017. С.79–99.

Купрас В.В. Ефективність використання інтерактивних технологій у навчанні дітей з порушеннями зору. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. 2015. Вип. 11–12. С. 67–81.

Масич В.В. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих умінь майбутніх педагогів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 45 (98). С. 179–186.

Нечипоренко К.П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 2015. 22 с.

Онофрійчук Л.М. Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2009. 20 с.

Сиротич Н.Б. Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-мовленнєвої діяльності: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00.08. Одеса, 2017. 27 с.

Сисоєва С.О. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізації. Наукові праці: зб. наук. пр. Миколаїв: Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад. Миколаїв. Т. 7. 2000. С.13–19.

Шуть М.М. Формування творчих умінь молодших школярів засобами музичних ігор у навчальному процесі: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00.09. Харків, 2010. 22 с.

References

Halushchenko, V.I. (2017). Zastosuvannia interaktyvnykh tekhnolohii u korektsiino-vykhovnii roboti z ditmy doshkilnoho viku z porushenniamy movlennia [Application of interactive technologies in correctional and educational work with preschool children with speech disorders]. Scientific Herald of Nikolaev National University named after V.O.Sukhomlinsky, 3 (58), 83–88. [in Ukrainian].

Komar, O.A. (2011). Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia interaktyvnoi tekhnolohii [Theoretical and methodical bases of preparation of future primary school teachers for application of interactive technology] (Abstract of unpublished doctoral dissertation). B.Khmenlnytsky National University. [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly vid 27 zhovtnia 2016 r. [The concept of the New Ukrainian School of October 27, 2016]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Korolchuk-Liakh, Yu.I. (2018, March). Zastosuvannia interaktyvnykh tekhnolohii na urokakh khimii dlia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Application of interactive technologies in chemistry lessons for children with special educational needs]. In Inkliuzyvne navchannia v Novii ukrainskii shkoli [Inclusive education in the New Ukrainian School]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Inclusive education in the New Ukrainian School» (pp. 135–138). Interservice. [in Ukrainian].

Kravets, N.P. (2017). Tvorchyi rozvytok uchniv z osoblyvymy osvitnimy potrebamy yak odyn iz shliakhiv yikh sotsializatsii [Creative development of students with special educational needs as one of the ways of their socialization]. In Drobyazko, S.I. (ed.). Topical issues of social pedagogy (pp.79–99). Caricom. [in Ukrainian].

Kupras, V.V. (2015). Efektyvnist vykorystannia interaktyvnykh tekhnolohii u navchanni ditei z porushenniamy zoru [The effectiveness of the use of interactive technologies in the education of children with visual impairments]. Socio-psychological problems of typhlopedagogy, 11–12, 67–81. [in Ukrainian].

Masych, V.V. (2015). Psykholoho-pedahohichni aspekty rozvytku tvorchykh umin maibutnikh pedahohiv [Psychological and pedagogical aspects of the development of creative skills of future teachers]. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, 45 (98), 179–186. [in Ukrainian].

Nechyporenko, K.P. (2015). Rozvytok intelektualno-tvorchykh umin uchniv u pochatkovykh shkolakh Ukrainy druhoi polovyny ХХ – pochatku ХХI stolittia [Development of intellectual and creative skills of students in primary schools of Ukraine in the second half of the XX – early XXI century] (Abstract of unpublished candidate dissertation). B.Hrinchenko Kyiv University. [in Ukrainian].

Onofriichuk, L.M. (2009). Formuvannia tvorchykh umin pidlitkiv zasobamy muzychnoho teatru lialok [Formation of creative skills of teenagers by means of musical puppet theater] (Abstract of unpublished candidate dissertation). M.Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Syrotych, N.B. (2017). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do formuvannia tvorchykh umin u starshykh doshkilnykiv zasobamy teatralno-movlennievoi diialnosti [Preparation of future educators for the formation of creative skills in senior preschoolers by means of theatrical and speech activities] (Abstract of unpublished candidate dissertation). K.Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O. (2000). Problema formuvannia osobystosti zdatnoi do tvorchoi samorealizatsii [The problem of forming a personality capable of creative self-realization]. Scientific works, 7, 13–19. [in Ukrainian].

Shut, M.M. (2010). Formuvannia tvorchykh umin molodshykh shkoliariv zasobamy muzychnykh ihor u navchalnomu protsesi [Formation of creative skills of junior schoolchildren by means of musical games in the educational process] (Abstract of unpublished candidate dissertation). H.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Bondar, Y. (2020). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 18–21. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.18-21

Номер

Розділ

Статті