ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Olesya Huzynets Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м.Мукачево, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3954-7399

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.31-34

Ключові слова:

толерантність, духовно-релігійне виховання, молодь, терпимість.

Анотація

Забезпечити ефективність радикальних реформ в освіті, пов’язаних із перспективами розвитку країни, неможливо без урахування світоглядних і ціннісних орієнтацій особистості, її творчої саморегуляції, професійної підготовки, загальної духовної культури, втілення зразків толерантної поведінки та здійснення високоморальних вчинків молодого покоління. Зазначене визначає актуальність досліджуваної проблеми. Метою дослідження є з’ясувати та проаналізувати сутність і визначити особливості толерантності, як результату духовно-релігійного виховання. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналіз вітчизняної й зарубіжної філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури з проблеми (для узагальнення теоретичних засад та з’ясування сутності толерантності, як результату духовно-релігійного виховання студентської молоді; аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення (для обґрунтування організаційно-педагогічних умов духовно-релігійного виховання молоді). На духовний розвиток сучасної молодої людини, систему її моральних настанов і цінностей істотно впливають релігія та церква. Тому важлива релігійна толерантність – морально-етична цінність, світоглядна й психологічна якість особистості, що полягає в усвідомленні, сприйнятті, розумінні та повазі різних релігійних вірувань, у визнанні й практичному утвердженні права кожної людини мати релігійні або вільнодумні переконання. Для формування толерантних міжособистісних стосунків у навчально-виховній роботі використовуються тренінги, рольові ігри, індивідуальні бесіди й консультації, написання ессе на тему народних звичаїв, релігійних обрядів, родинних традицій.

Біографія автора

Olesya Huzynets, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м.Мукачево

викладач

Посилання

Список використаної літератури

Білоус Т.М. Виховання толерантності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання. Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2004. 20 с.

Богомолова Н.М. Формування рис громадянськості старшокласників в умовах полікультурного регіону: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Київ, 2019. 24 с.

Волошина О.В. Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання. Херсонський державний університет. Херсон, 2007. 22 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К: Либідь, 1997. 376 с.

Горянська А.М. Психологічні особливості розвитку толерантності майбутніх вчителів: автореф. дис. канд. пед. наук: 19.00.07 − педагогічна та вікова психологія. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2013. 24 с.

Декларація принципів толерантності прийнята на 28 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 25.10 − 16.11 1995 р. Париж. Віче. №11. 2002. С.12−13.

Койкова Е.І. Виховання толерантності у молодших школярів на уроках музики в умовах полікультурного простору: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук спец. 13.00.07 − теорія і методика виховання. Східноукраїнський національний ун-т ім.В. Даля. Луганськ, 2008. 22 с.

Ставицький Г.А. Розвиток віротерпимості та толерантності молоді засобами релігійної просвіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2014. Вип. 43 (67). C.406−413.

Тимчик О.А. Релігієзнавство в професійній підготовці студентів педагогічного коледжу: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2002. 24 с.

Фромм Э. Революция надежды. СПБ.: Ювента, 1999. 520 с.

References

Bilous, T.M. (2004). Vykhovannya tolerantnosti v studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalʹnykh zakladiv u protsesi vyvchennya inozemnoyi movy [Educating tolerance in students of higher pedagogical educational institutions in the process of learning a foreign language] (Extended abstract of candidate dissertation). Institute of Problems on Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Bohomolova, N.M. (2019). Formuvannya rys hromadyansʹkosti starshoklasnykiv v umovakh polikulʹturnoho rehionu [Formation of citizenship traits of high school students in a multicultural region] (Extended abstract of candidate dissertation). Institute of Problems on Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Voloshyna, O.V. (2007). Pedahohichni umovy vykhovannya tolerantnosti u pidlitkiv starshoho viku v pozaklasniy roboti [Pedagogical conditions of tolerance education in senior adolescents in extracurricular activities] (Extended abstract of candidate dissertation). Kherson State University. [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Lybidʹ. [in Ukrainian].

Horyansʹka, A.M. (2013). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku tolerantnosti maybutnikh vchyteliv [Psychological features of the development of tolerance of future teachers] (Extended abstract of candidate dissertation). M.P.Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Deklaratsiya pryntsypiv tolerantnosti pryynyata v Paryzhi na dvadtsyatʹ vosʹmiy sesiyi Heneralʹnoyi konferentsiyi YUNESKO 25 zhovtnya − 6 lystopada 1995 r. [The Declaration of Principles of Tolerance adopted in Paris at the 28th session of the General Conference of UNESCO on 25 October − 16 November 1995. (2002). Viche, 11, 12−13. [in Ukrainian].

Koykova, E.I. (2008). Vykhovannya tolerantnosti u molodshykh shkolyariv na urokakh muzyky v umovakh polikulʹturnoho prostoru [Educating tolerance in junior schoolchildren at music lessons in a multicultural environment] (Extended abstract of candidate dissertation). V.Dahl East Ukrainian National University. [in Ukrainian].

Stavytsʹkyy, H.A. (2014). Rozvytok viroterpymosti ta tolerantnosti molodi zasobamy relihiynoyi prosvity [Development of religious tolerance and tolerance of young people by menas of religious education]. Scientific journal of the M.P.Drahomanov National Pedagogical University. Series 12: Psychological Sciences, 43 (67), 406−413. [in Ukrainian].

Tymchyk, O.A. (2002). Relihiyeznavstvo v profesiyniy pidhotovtsi studentiv pedahohichnoho koledzhu [Religious studies in the professional training of students of a pedagogical college] (Extended abstract of candidate dissertation). Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Fromm, É. (1999). Revolyutsyya nadezhdy [The revolution of hope]. Yuventa. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Huzynets, O. (2020). ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 31–34. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.31-34

Номер

Розділ

Статті