ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК НАПРЯМ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Antonina Gura кафедра біології, екології та методики їх навчання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, м.Кременець, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8004-4606

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.35-38

Ключові слова:

дистанційна освіта, інформаційно-комунікаційні технології, майбутні вчителі, природничі спеціальності, професійна діяльність.

Анотація

Розробка різноманітних підходів до підвищення якості підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей під час дистанційного навчання набуває особливого значення. Актуальність дослідження полягає в обов’язковості освоєння технологій дистанційної співпраці для всіх учасників освітнього процесу. Мета статті – вивчити основні аспекти дистанційної освіти як напряму інформатичної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей до застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній діяльності. Основними методами дослідження є аналіз науково-методичної літератури, ресурсів мережі Інтернет; спостереження. При виключно дистанційному навчанні взаємини між студентом і викладачем мають свої особливості, бо абсолютно відсторонюються традиційні аудиторні заняття. Під час дистанційного навчання важливим є зворотній зв’язок, щоб адекватно сприймати інформацію, що потребує виваженого діалогу без перешкод. Для організації дистанційного навчання з природничих спеціальностей найчастіше використовуються такі програмні продукти, як Moodle, де треба створити курс, наповнивши його освітньою інформацією, а також Messenger і Viber, що допомагають у повідомленні важливих моментів і дозволяють пересилати документи. Наше дослідження дозволило зробити наступні висновки: навчання он-лайн сприяє становленню особистісно-орієнтованої системи освіти, її демократизації, безперервності; можна виділити основні переваги дистанційної освіти – актуальність, інтерактивність, гнучкість, зручність і креативність; а головна ознака, що характеризує готовність фахівця до такої професійної діяльності полягає в умінні самостійно та творчо працювати за допомогою засобів ІКТ.

Біографія автора

Antonina Gura, кафедра біології, екології та методики їх навчання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, м.Кременець

аспірантка, асистент кафедри

Посилання

Список використаної літератури

Блажук О. А. Удосконалення процесу підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з інформаційно-телекомунікаційних технологій до використання засобів телекомунікації в органах та підрозділах охорони кордону. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : РІПО, 2010. Вип. 5. С.99−103.

Бурковська Л. Д., Бідасюк Н. В. Дистанційне навчання в системі освіти. Міжпроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів : зб. наук. праць : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. Хмельницький : ТУП, 2003. С.117−118.

Верховна Рада України. (2014). Закон № 1556-VII. Про вищу освіту. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (дата звернення: 02.02.2019).

Воронкін О. С. Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років ХХ ст.). Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. № 39 (1). С.17−45

Державна національна програма : Освіта України ХХІ-го століття. Київ: Компас, 1992. 30 с.

Іванов Ю., Ольховська О., Ольховський Д. Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Інформатизація вищого навчального закладу. 2017. № 879. С.58−62.

Коваль Т. І. Особливості використання дистанційних технологій навчання у вищій школі. Теоретичні питання освіти і виховання : зб. наук. пр. КНЛУ. Київ. 2010. № 42. С.198−202.

Козубовська І. В., Сагарда В. В., Пічкар О. П. Дистанційне навчання в системі освіти : навчальний посібник. М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. 2-ге вид., перероб., допов. Ужгород : УжНУ, 2002. 364 с.

Коменский Я. А. Великая дидактика. Избранные педагогические сочинения / под ред. А. А. Красновского. М.: Учпедгиз, 1955. 207 с.

Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання : умови застосування : дистанційний курс : навч. посібник. / [за ред. В. М. Кухаренка]. 3-е вид. Харків : НТУ «ХПІ», 2002. 320 с.

Кухаренко В., Рибалко О., Твердохлебова Н. Роль викладача в системі дистанційного навчання. Новий колегіум. 2004. №5-6. С.86−88.

Логвіненко В. Г. Самостійна робота студентів у середовищі дистанційного навчання Moodle. Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта : сб. науч тр. Междунар. конф. Днепропетровск: НГУ, 2015. С. 348−355.

Малінко О. Дистанційна освіта : організаційна структура, психолого-педагогічні основи, фінансування і управління. Дир. школи, ліцею, гімназії. 2002. № 6. С.38−45.

Положення про дистанційне навчання. Наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013. № 466 від 30 квітня 2013 р. за № 703/23235.

Роберт И. В. Распределенное изучение информационных и коммуникационных технологий в общеобразовательных предметах. Информатика и образование. 2001. №5. С.12−16.

Романишина О. Я., Островська Н. Д., Маланюк М. Б. Використання сервісів Google у підготовці майбутніх фахівців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання : досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. З нагоди святкування 30-річчя кафедри інформатики та методики її навчання. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. С. 239−241.

References

Blazhuk, O.A. (2010). Udoskonalennia protsesu pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv z informatsiino-telekomunikatsiinykh tekhnolohii do vykorystannia zasobiv telekomunikatsii v orhanakh ta pidrozdilakh okhorony kordonu [Improving the process of training future border guards in information and telecommunications technologies for the use of telecommunications in border guards and units]. Pedahohichnyi almanakh, 5, 99−103. [in Ukrainian].

Burkovska, L.D., & Bidasiuk, N.V. (2003). Dystantsiine navchannia v systemi osvity. [Distance learning in the education system]. In Proceedings of International scientific-practical conference − Mizhprotsesorni prystroi ta systemy v avtomatyzatsii vyrobnychykh protsesiv (pp.117−118). TUP. [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakon Pro vyshchu osvitu № 1556-VII [Law of Ukraine On Higher Education № 1556-VII.]. (2014). http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (2014). [in Ukrainian].

Voronkin, O.S. (2014). Rozvytok komp’iuternykh tekhnolohii pidtrymky navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy (druha polovyna 50-kh – pochatok 90-kh rokiv KhKh st.) [Development of computer technologies to support the education of students of higher educational institutions of Ukraine (the second half of the 50's − early 90's of the twentieth century)]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 39 (1). 17−45. [in Ukrainian].

Derzhavna natsionalna prohrama: Osvita Ukrainy KhKhI-ho stolittia. [State National Program: Education of Ukraine of the XXI century]. (1992). Kompas. [in Ukrainian].

Ivanov, Yu., Olkhovska, O., & Olkhovskyi, D. (2017). Osoblyvosti rozvytku dystantsiinykh tekhnolohii u VNZ [Features of development of remote technologies in high school]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Series: Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu, 879, 58−62. [in Ukrainian].

Koval, T.I. (2010). Osoblyvosti vykorystannia dystantsiinykh tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Features of the use of distance learning technologies in higher education]. Teoretychni pytannia osvity i vykhovannia, 42, 198−202. [in Ukrainian].

Kozubovska, I.V., Saharda, V.V., & Pichkar, O.P. (2002). Dystantsiine navchannia v systemi osvity [Distance learning in the education system]. 2nd ed. Publishing House of Uzhhorod National University. [in Ukrainian].

Komenskyi, Ya.A. (1955). Velykaia dydaktyka. Yzbrannыe pedahohycheskye sochynenyia. [Great didactics. Selected pedagogical works]. Uchpedhyz. [in Ukrainian].

Kukharenko, V.M. (2002). Dystantsiine navchannia: umovy zastosuvannia: dystantsiinyi kurs [Distance learning: conditions of application: distance course]. 3-e vyd. NTU «KhPI». [in Ukrainian].

Kukharenko, V., Rybalko, O., & Tverdokhlebova, N. (2004). Rol vykladacha v systemi dystantsiinoho navchannia [The role of a teacher in the distance learning system]. Novyi kolehium, 5-6, 86−88. [in Ukrainian].

Lohvinenko, V.H. (2015). Samostiina robota studentiv u seredovyshchi dystantsiinoho navchannia Moodle [Independent work of students in the distance learning environment Moodle]. In Proceedings of International conference Sovremennyye innovatsionnyye tekhnologii podgotovki inzhenernykh kadrov dlya gornoy promyshlennosti i transporta (pp.348−355). NGU. [in Ukrainian].

Malinko, O. (2002). Dystantsiina osvita: orhanizatsiina struktura, psykholoho-pedahohichni osnovy, finansuvannia i upravlinnia [Distance education: organizational structure, psychological and pedagogical foundations, financing and management]. Dyr. shkoly, litseiu, himnazii, 6, 38−45. [in Ukrainian].

Polozhennya pro dystantsiyne navchannya. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny 25.04.2013. № 466 vid 30 kvitnya 2013 r. za № 703/23235 [Regulations on distance learning. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 25.04.2013. № 466 dated by 30 april 2013 № 703/23235]. [in Ukrainian].

Robert, Y.V. (2001). Raspredelennoe yzuchenye ynformatsyonnykh y kommunykatsyonnykh tekhnolohyi v obshcheobrazovatelnykh predmetakh [Distributed study of information and communication technologies in general education subjects]. Ynformatyka y obrazovanye, 5, 12−16. [in Ukrainian].

Romanyshyna, O.Ya., Ostrovska, N.D., & Malaniuk, M.B. (2018). Vykorystannia servisiv Google u pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv [Using Google services in the training of future professionals]. In Proceedings of II International. scientific-practical conference − Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia : dosvid, tendentsii, perspektyvy (pp.239−241). Publishing House of V.Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Gura, A. (2020). ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК НАПРЯМ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 35–38. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.35-38

Номер

Розділ

Статті