CУЧАСНІ РЕАЛІЇ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Roksoliana Zozulyak-Sluchyk кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6066-590X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.39-42

Ключові слова:

професійно-етична компетентність, фахівець соціальної сфери, соціальний працівник, заклад вищої освіти, професійна етика.

Анотація

В основу сучасної освітньої політики покладена якість вищої освіти. Адже саме вона сприяє вирішенню комплексу завдань, спрямованих на формування особистості компетентного фахівця, орієнтованого на навчання впродовж життя, постійне особистісне і професійне самовдосконалення. Сучасний фахівець соціальної сфери має не тільки досконало володіти арсеналом необхідних умінь, знань та навичок, але й володіти сформованими етичними цінностями задля попередження й лікування соціальних хвороб людей різного віку. Формування професійно-етичної компетентності виступає підґрунтям фахової підготовки в закладах вищої освіти. Мета статті: дослідження стану сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в освітньому процесі закладів вищої освіти. Застосовано такі методи дослідження: опитувально-діагностувальні методи для виявлення стану сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Отримані результати дозволяють стверджувати, що сучасна система підготовки фахівців соціальної сфери на сучасному етапі доволі повільно переорієнтовується з репродуктивного навчання на компетентнісно орієнтовану інноваційну освіту. Результати дослідження зумовлюють наступні висновки: формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної сфери відбувається несистемно, і в цьому вбачається проблема із формування змісту основних складових професійно-етичної компетентності; більшість майбутніх фахівців соціальної сфери мають потребу в конкретній і дієвій допомозі з формування основних категорій моралі, що становлять фундамент професійно-етичної компетентності; частіше всього викладачі зосереджують увагу на засвоєнні студентами змісту навчальних дисциплін, а не на формуванні професійно-етичних умінь, особистісно-моральних і професійно важливих якостей.

Біографія автора

Roksoliana Zozulyak-Sluchyk, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Зозуляк-Случик Р. В. Формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах: монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 460 с.

Зязюн І.А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи [текст] / Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія. К.; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. С.10–18.

Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота»: навч.-метод. посіб. Київ : Слово, 2011. 248 с.

Султанова Н.В. Педагогічні умови формування етичної компетентності майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05. Слов’янськ, 2013. 20 с.

Тесленко В. Формування спеціальної етичної компетентності соціальних та педагогічних працівників для здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями. Соціальна педагогіка: теорія і практика. 2005. № 3. С.78–85.

References

Zozulyak-Sluchyk, R.V. (2019). Formuvannia profesiinoi etyky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v universytetakh [Formation of professional ethics of future social workers in universities]. NAIR. [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (2005) Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy [Philosophy of progress and prediction of the educational system]. In Ziaziun, I.A. (Ed.). Pedahohichna maisternist: problemy, poshuky, perspektyvy (pp.10−18). RVV HDPU. [in Ukrainian].

Karpenko, O.G. (2011). Vstup do spetsialnosti «Sotsialna robota» [Introduction to the specialty «Social Work»]. Slovo. [in Ukrainian].

Sultanova, N.V. (2013). Pedahohichni umovy formuvannia etychnoi kompetentnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Pedagogical conditions of formation of ethical competence of future social pedagogues] (Extended abstract of candidate dissertation). Slavic Pedagogical University. [in Ukrainian].

Teslenko, V. (2005). Formuvannia spetsialnoi etychnoi kompetentnosti sotsialnykh ta pedahohichnykh pratsivnykiv dlia zdiisnennia sotsialno-pedahohichnoi pidtrymky ditei z obmezhenymy mozhlyvostiamy [Formation of special ethical competence of social and pedagogical workers for the provision of socio-pedagogical support to children with disabilities]. Social pedagogy: theory and practice, 3, 78–85. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Zozulyak-Sluchyk, R. (2020). CУЧАСНІ РЕАЛІЇ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 39–42. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.39-42

Номер

Розділ

Статті