ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗЕМСЬКОЇ ЕМЕРИТУРИ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Olha Ivanchenko кафедра соціальної філософії та управління, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7148-0289

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.43-48

Ключові слова:

емеритура, земство, недержавна пенсійна система, соціальна захищеність.

Анотація

Відсутність уваги до земської емеритури з боку тих, хто розробляє концепцію сучасної пенсійної реформи в Україні непокоїть фахових істориків соціальної роботи, дослідників ґенези пенсійної справи, громадськість. Схожість принципів функціонування земських емеритальних кас кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та ідеї впровадження корпоративної пенсійно-страхової системи у сьогоденні уможливлює не лише проведення глибинного порівняльного аналізу, а й використання на практиці історичного досвіду. Саме таке бачення проблеми робить нашу статтю актуальною. Мета публікації полягає у дослідженні потенціалу інставрації досвіду функціонування земських емеритальних кас до концепції та практик реформування пенсійної системи сучасної України. Досягнення мети стало можливим завдяки використанню методів синтезу, порівняльного та контент-аналізу, логічного, типології, історико-генетичного, футоруспективного, ретроспективного, наративного, а також методу вторинної обробки інформації. Попри перерваність традиції та еволюційності, у розвитку вітчизняного недержавного пенсійного забезпечення можна виокремити два етапи – земський емеритальний (1883-1917 рр.) та сучасний (з 2010-х й до сьогодні). Визначено, що обидва вони мають схожі передумови та умови впровадження, цілі та завдання, механізми та принципи організації справи, актуарні методики та технології. Окреслено потенціал інставрації земського емеритального досвіду в публічно-управлінському, нормативно-правовому, інформаційно-комунікативному, соціальному спектрах підготовки та реалізації сучасної пенсійної реформи в Україні.

Біографія автора

Olha Ivanchenko, кафедра соціальної філософії та управління, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя

аспірантка, спеціальність 231 «Соціальна робота»

Посилання

Список використаної літератури

Горілий А.Г. Історія соціальної роботи. Тернопіль: Астон. 2004. 173 с.

Фурман А.В., Підгурська М.В. Історія соціальної роботи. Тернопіль: ТНЕУ. 2014. 174 с.

Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем. Ужгород, МПП «Гражда». 2000. 134 с.

Соколовский П.А. Деятельность земства по устройству ссудо-сберегательных товариществ. Санкт-Петербург. 1890. 369 с.

Ткач О. Уроки пенсійної історії. Пенсия. 2005, Березень. С.27−29.

Баранник Л.Б. Корпоративне страхування як перспективний напрямок розвитку захисту працюючого населення України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2012. Т. 1, №3. С.167−171.

Терещенко Г.М. Становлення та розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Наукові праці НДФІ. 2009. № 1(46). С.51-57.

Черных А.А. Корпоративное пенсионное обеспечение работников предприятия. Бизнес-образование в экономике знаний. 2016. № 2. С.115−119.

Кривицька О.Р., Гедзь О.В. Корпоративне страхування працівників як ефективний інструмент підвищення соціальної відповідальності бізнесу. Національний університет «Острозька академія». Науковий блог. 2017. URL: https://naub.oa.edu.ua/2017/корпоративне-страхування-працівникі/ (дата звернення: 08.09.2020)

Петрушка О.В., Шулюк Б.С. Корпоративне пенсійне страхування як елемент ефективного функціонування пенсійної системи України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674042:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.">Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 31. С.103−105.

Приймак О.М. Вектори та напрямки соціального призріння в південноукраїнських губерніях наприкінці ХІХ ст. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 2. С.34−42.

Половець В. Кооперативні аспекти в діяльності земств Лівобережної України (1861-1917 рр.). Сіверянський літопис. 2005. № 1. С.73−80.

References

Horilyi, A.G. (2004). Istoriia sotsialnoi roboty [The History of Social Work]. Aston. [in Ukranian].

Furman, A.V., & Pidgurska, M.V. (2014). Istoriia sotsialnoi roboty [The History of Social Work]. TNEU. [in Ukranian].

Popovych, G.M. (2000). Sotsialna robota v Ukraini i za rubezhem [Social Work in Ukraine and Abroad]. Grazhda. [in Ukranian].

Sokolovskyi, P.A. (1890). Deyatelnost zemstva po ustroystvu ssudo-sberegatelnyih tovarischestv [The Zemstvo Activity of Organizing Loan and Savings Associations]. St. Peterburg. [in Russian].

Tkach, O. (2005). Uroky pensiinoi istorii [The Lessons of Retirement History]. Pension, March, 27−29. [in Ukranian].

Barannyk, L.B. (2012). Korporatyvne strakhuvannia yak perspektyvnyi napriamok rozvytku zakhystu pratsiuiuchoho naselennia Ukrainy [Corporate Insurance as a Promising Area of Social Security Development for the Working Population in Ukraine]. Herald of Khmelnytskyi national university. Economic sciences, 1 (3), 167−171. [in Ukranian].

Tereshchenko, G.M. (2009). Stanovlennia ta rozvytok systemy nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia v Ukraini [The Formation and Development of the Private Pension System in Ukraine]. RFI Scientific Papers, 1 (46), 51−57. [in Ukranian].

Chernykh, A.A. (2016). Korporativnoe pensionnoe obespechenie rabotnikov predpriyatiya [The Corporate Pension Provision for Company Employees]. Business Education in Knowledge Economy, 2, 115−119. [in Russian].

Kryvytska, O.R., & Hedz, O.V. (2017, February 16). Korporatyvne strakhuvannia pratsivnykiv yak efektyvnyi instrument pidvyshchennia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu [The Corporate Insurance of Employees as an Effective Tool to Increase Corporate Social Responsibility]. https://naub.oa.edu.ua/2017/корпоративне-страхування-працівникі/ [in Ukrainian].

Petrushka, O.V., & Shulyuk, B.S. (2018). Korporatyvne pensiine strakhuvannia yak element efektyvnoho funktsionuvannia pensiinoi systemy Ukrainy [The Corporate Pension Insurance as an Element of the Effective Functioning of the Pension System in Ukraine]. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, 31, 103−105. [in Ukranian].

Priimak, O.M. (2010). Vektory ta napryamky sotsialʹnoho pryzrinnya v pivdennoukrayinsʹkykh huberniyakh naprykintsi XIX st [The Vectors and Directions of Social Care in the Southern Ukrainian Provinces in the late 19th century]. Science. Religion. Society, 2, 34−42. [in Ukranian].

Polovets, V. (2005). Kooperatyvni aspekty v diialnosti zemstv Livoberezhnoi Ukrainy (1861-1917 rr.) [The Cooperative Aspects in Zemstvo Activities on the Left Bank Ukraine (1861-1917)]. Severyansky Chronicle, 1, 73−80 [in Ukranian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Ivanchenko, O. (2020). ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗЕМСЬКОЇ ЕМЕРИТУРИ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 43–48. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.43-48

Номер

Розділ

Статті