СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Kateryna Kopniak кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м.Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0618-0359

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.54-58

Ключові слова:

компетентність, управлінська компетентність, структурно-функціональна модель, майбутні економісти, фахова підготовка.

Анотація

Структура професійної компетентності економіста є складною та розгалуженою. Відповідно до вимог ринку праці все більш актуальним є формування управлінської компетентності майбутнього економіста, яка необхідна йому для подальшого успішного професійного розвитку та кар’єрного зростання. Мета лослідження: розробити та дослідити таку модель процесу формування управлінської компетентності майбутнього економіста, яка б дозволила підвищити ефективність цього процесу відповідно до сучасних вимог ринку праці. Використані методи дослідження: аналіз нормативної бази, психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; синтез та узагальнення багаторічного досвіду, у тому числі і власного, підготовки економістів у закладах вищої освіти України; проектування та моделювання процесу формування управлінської компетентності майбутнього економіста. Результати дослідження: уточнено зміст поняття «управлінська компетентність економіста»; розроблено та описано структурно-функціональну модель формування управлінської компетентності майбутнього економіста, в якій виділено п’ять взаємопов’язаних блоків: мотиваційно-цільовий, змістовий, організаційно-процесуальний, контрольно-оціночний та результативний. Побудована модель є комплексною, оскільки включає основні етапи формування управлінської компетентності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки.

Біографія автора

Kateryna Kopniak, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м.Вінниця

старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Болюбаш Н. М. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів. Наукові праці. Серія: Педагогіка. 2009. Т. 112, Вип. 99. С.88−95.

Грушева А. А. Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: теорія і практика: монографія. Ірпінь: Вид-во НУДПС України, 2015. 202 с.

Перевознюк Н. М. Професійна компетентність економіста: сутність та структура. Наука і освіта. 2012. № 1. С.41−45.

Щучка Т. А. Формирование управленческой компетентности будущего информатика-экономиста в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08; Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. Елец, 2015. 25 с.

Сікора Я. Б. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2009. Вип. 47. С.171−175.

Токарчук О. М. Модель формування професійної математичної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 4 (73). С.324−335.

References

Boliubash, N. M. (2009). Teoretychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv [Theoretical bases of formation of professional competence of future economists]. Scientific works. Series: Pedagogy, 112 (99), 88−95. [in Ukrainian].

Hrusheva, A. A. (2015). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi profesiinoi pidhotovky: teoriia i praktyka [Formation of managerial competence of future economists in the process of professional training: theory and practice]. NUDPS Ukrainy. [in Ukrainian].

Perevozniuk, N. M. (2012). Profesiina kompetentnist ekonomista: sutnist ta struktura [Professional competence of the economist: essence and structure]. Science and Education, 1, 41−45. [in Ukrainian].

Shchuchka, T. A. (2015). Formirovaniye upravlencheskoy kompetentnosti budushchego informatika-ekonomista v vuze [Formation of managerial competence of the future informatics-economist in high school] (Abstract of the Candidate’s Dissertation). Yelets State University named after I.A. Bunin. [in Russian].

Sikora, Ya. B. (2009). Strukturno-funktsionalna model formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia informatyky [Structurally-Functional Model of Forming of Professional Competence of Future Teacher of Informatics]. Zhytomyr State University Journal. Pedagogical Sciences, 47, 171−175 [in Ukrainian].

Tokarchuk, O. M. (2014). Model formuvannia profesiinoi matematychnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu u protsesi vyvchennia matematychnykh dystsyplin [Model professional formation mathematical competence of future specialists in economics in study of mathematical disciplines]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical and Psychological Sciences, 4 (73), 324−335. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kopniak, K. (2020). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 54–58. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.54-58

Номер

Розділ

Статті