ОСВІТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ З ПІДГОТОВКИ МАРКЕТОЛОГІВ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.59-63

Ключові слова:

маркетолог, професійна кваліфікація, професійні організації, освітні пропозиції, Великобританія.

Анотація

У статті здійснено аналіз освітніх пропозицій з підготовки фахівців з маркетингу у Великобританії. Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей освітніх пропозицій з підготовки маркетологів у Великобританії. Розв’язання визначених завдань здійснювалося із застосуванням таких дослідницьких методів: аналізу − для вивчення інформації із сайтів різних освітніх установ Великобританії та літературних джерел, систематизації − для визначення освітніх пропозицій, узагальнення – для обґрунтування особливостей освітніх пропозицій та формулювання висновків. Наукова новизна полягає у дослідженні особливостей кваліфікаційних пропозицій у підготовці маркетологів в професійних організаціях у Великобританії. Представлено перелік кваліфікацій з маркетингу, які здобувачі можуть отримати в професійних організаціях Великобританії та визначено особливості професійних кваліфікацій, які можуть здобути студенти в рамках маркетологічної підготовки. Зроблено висновок, що освітні пропозиції переважно спрямовані на організацію підготовки фахівців до практичної діяльності, вдосконалення якісного їх навчання, що дає можливість максимально гнучко будувати кар’єру маркетолога та забезпечувати конкурентоздатність фахівця на ринку праці.

Біографія автора

Tetiana Kravchenko, Мукачівський державний університет, м.Мукачево

аспірант спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Список використаної літератури

Вачевський М.В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійних компетенцій: автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Київ, 2008. 41 с.

Горбуліч І. О. Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до ділового спілкування засобами професійно-орієнтованої технології: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2016. 22 с.

Лашук Н.М. Педагогічні умови формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки. Молодий вчений. 2018. № 2.1(54.1). С.74-77.

Лощилова М.А. Профессиональное и высшее образование Великобритании. Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. Вып. 2 (10). С.55−59.

Ромащенко І. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу сфери управління у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. / І.В.Ромащенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. К., 2010. 20 c.

Сергеєва О.В. Особливості професійної освіти у Великобританії. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2010. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_5_15 (дата звернення: 20.09.2020).

th Definitive Guide Final. URL: https://www.marketingcollege.com/ publications/wp-content/uploads/2010/04/7th_DefinitiveGuideFinal.pdf. (дата звернення: 20.09.2020).

Professional marketing standards. URL: https://www.cim.co.uk/media/7013/professional-marketing-competencies-2019.pdf. (дата звернення: 20.09.2020).

UCAS Data and analysis Postgraduate statistics and reports. UCAS Undergraduate releases. URL: https://www.ucas.com/data-and-analysis/postgraduate-statistics-and-reports/ucas-postgraduate-releases/ucas-postgraduate-applicant-releases-2020-cycle. (дата звернення: 20.09.2020).

UCAS Data and analysis Undergraduate statistics and reports. UCAS Undergraduate releases. URL: https://www.ucas.com/data-and-analysis/undergraduate-statistics-and-reports/ucas-undergraduate-releases/ucas-undergraduate-applicant-releases-2020-cycle. (дата звернення: 20.09.2020).

References

Vachevsky, M.V. (2008). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia u maibutnikh marketolohiv profesiinykh kompetentsii [Theoretical and methodological principles of formation of professional competencies of future marketers] (Unpublished doctoral dissertation). Institute of Pedagogics of APS of Ukraine. [in Ukrainian].

Horbulich, I.O. (2016). Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z marketynhu do dilovoho spilkuvannia zasobamy profesiino-oriientovanoi tekhnolohii [Training of future specialists in marketing for business communications by means of professionally-oriented technology]. T.Shevchenko Luhansk National University. [in Ukrainian].

Lashuk, N.M. (2018). Pedahohichni umovy formuvannia mediakompetentnosti maibutnikh marketolohiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Pedagogical conditions for the formation of media competence of future marketers in the process of professional training]. Molodyi vchenyi, 2.1(54.1), 74−77. [in Ukrainian].

Loshchilova, M.A. (2013). Profesionalnoe i vyshsshee obrazovanie Velykobrytanii [Further and Academic Education in Great Britain]. Topical problems of professional pedagogics, 2(10), 55−59. [in Russian].

Romashchenko, I.V. (2010). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z marketynhu sfery upravlinnia u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Formation of professional competence of future specialists in marketing in the field of management in the process of studying professional disciplines] (Extended abstract of unpublished candidate dissertation). M.Drahomanov National pedagogical University. [in Ukrainian].

Serheieva, O.V. (2010). Osoblyvosti profesiinoi osvity u Velykobrytanii [Features of vocational education in the UK]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, 5. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_5_15 [in Ukrainian].

th Definitive Guide Final (2010). https://www.marketingcollege.com/ publications/wp-content/uploads/2010/04/7th_DefinitiveGuideFinal.pdf.

Professional marketing standards. (2019). https://www.cim.co.uk/media/7013/professional-marketing-competencies-2019.pdf.

UCAS Data and analysis Postgraduate statistics and reports. (2020). https://www.ucas.com/data-and-analysis/postgraduate-statistics-and-reports/ucas-postgraduate-releases/ucas-postgraduate-applicant-releases-2020-cycle.

UCAS Data and analysis Undergraduate statistics and reports. (2020). https://www.ucas.com/data-and-analysis/undergraduate-statistics-and-reports/ucas-undergraduate-releases/ucas-undergraduate-applicant-releases-2020-cycle.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kravchenko, T. (2020). ОСВІТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ З ПІДГОТОВКИ МАРКЕТОЛОГІВ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 59–63. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.59-63

Номер

Розділ

Статті