СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ «ПРОСВІТ» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1921-1922 РР.: БЛАГОДІЙНІСТЬ

Автор(и)

  • Gennadiy Kucherov кафедра соціальної роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м.Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7979-0855
  • Oksana Palelulko кафедра соціальної роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9314-0461
  • Inna Humeniuk кафедра соціальної роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м.Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.70-76

Ключові слова:

благодійність, допомога, «Просвіта», товариство, радянський режим.

Анотація

Стаття присвячена цілісному аналізу практичного досвіду благодійної діяльності сільських «Просвіт» Правобережної України на початку 20-х років ХХ ст., основним напрямом якої була допомога голодуючим. Досліджено питання надання такої допомоги різним категоріям населення в цілому, а також відображена робота державних структур із правового врегулювання добродійної діяльності «Просвіт». Радянський режим, знаючи про народну популярність товариств, використовував їх можливості і ресурси, переклавши на них частину державних соціальних витрат. Мета статті: аналіз діяльності «Просвіт» в умовах радянського режиму, її значення та результати у 1921-1922 рр., висвітлення проблем і здобутків просвітницьких осередків у контексті надання благодійної допомоги. Методи дослідження: порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, структурно-системний, синхронний, статистичний, історико-порівняльний, аналіз доступних джерел і наукової літератури. З’ясовано, що діяльність «Просвіт» координував позашкільний відділ народної освіти при Народному комісаріаті освіти, який спрямовував їхню роботу у потрібному владі руслі, а саме – на допомогу голодуючим, проведення тижнів допомоги інвалідам війни, міліції, військовим тощо. Акцент був зроблений на допомогу голодуючим, визначенні конкретних напрямків і форм роботи для здобуття коштів нужденним. Встановлено, що благочинність сільських «Просвіт» носила як добровільно-примусовий, так і добровільний характер. Перший неофіційно ініціювала радянська держава, другий – власне товариства.

Біографії авторів

Gennadiy Kucherov, кафедра соціальної роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м.Кам’янець-Подільський

кандидат історичних наук, доцент

Oksana Palelulko, кафедра соціальної роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам’янець-Подільський

кандидат історичних наук, викладач

Inna Humeniuk, кафедра соціальної роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м.Кам’янець-Подільський

викладач

Посилання

Список використаної літератури

Кочнова О. А. Благодійність як соціокультурний феномен (культурологічний аналіз): автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01. Сімферополь, 2009. 23 с.

Дмитрієнко М., Ясь О. Благодійність як атрибут громадянського суспільства: історія і сучасність. Розбудова держави. К., 1994. № 6. С. 37-44.

Солнцев Е. Благотворительность. Большая Советская Энциклопедия. М., 1927. Т.6. С. 466-471.

Лаврушина Н. М. Етапи та тенденції діяльності товариств допомоги дітям в Україні (1918–1930-ті рр.). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 27. Том 3. С.186−192. DOI: 10.24919/2308-4863.3/27.203716

Загребельна Н. І., Коляда І. А. Велика війна: Українство і благодійність (1914-1917 рр.). К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Ін-т Історії України НАН України, 2006. 194 с.

Грибан О. Г. Діяльність Українського товариства Червоного Хреста (20-ті – 30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. К., 2015. 22 с.

Листування з товариствами «Просвіта» в містах України і Швейцарії про організацію «Просвіти», про відкриття шкіл, з фінансових і інших питань. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф.2582. Оп. 3. Спр. 22.

Місячні звіти повітвідділу наросвіти з січня 1921 р. по січень 1922 р. ДАЖО (Державний архів Житомирської області). Ф.р.-2524. Оп. 1. Спр. 121.

Листування з Київським повітовим відділом народної освіти про надання допомоги голодуючим Поволжя. ДАКО (Державний архів Київської області). Ф.р.-94. Оп. 1. Спр. 97.

Голодомор в Україні (1921-1923). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Голодомор_в_Україні_(1921-1923) (дата звернення: 4.10.2020)

Протоколи загальних зборів членів товариств «Просвіта» за січень-жовтень 1921 р. ДАКО (Державний архів Київської області). Ф.-р.-94. Оп. 1. Спр. 57.

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам товариств «Просвіта» Левківської волості, списки артистів драматичної та співочої секцій Лемківського товариства «Просвіта». ДАЖО (Державний архів Житомирської області). Ф.р.-1983. Оп. 1. Спр. 15.

Накази повітового виконкому і листування з установами наросвіти з питань охорони пам’ятників старовини, про ліквідацію неписьменності… ДАХмО (Державний архів Хмельницької області). Ф.р.-6. Оп. 1. Спр. 39.

Списки учнів. Заяви вчителів про надання роботи. Січень–травень 1921. ДАВО (Державний архів Вінницької області). Ф.р.-5009. Оп. 1. Спр. 21.

Копії протоколів засідань ради чоколовського товариства «Просвіта» і волосної конференції допомоги голодуючим за вересень і грудень 1921 р. ДАКО (Державний архів Київської області). Ф.р.-94. Оп. 1. Спр. 63.

Копія протоколів загальних зборів членів товариства «Просвіта» за жовтень 1921 р. ДАКО (Державний архів Київської області). Ф.р.-100. Оп. 1. Спр. 84.

Відомості Довжоцького волосного відділу народної освіти про допомогу голодуючим південних губерній. ДАХмО (Державний архів Хмельницької області). Ф.р-1013. Оп. 1. Спр. 95.

Річний звіт Ямпільського повітового відділу наросвіти. ДАВО (Державний архів Вінницької області). Ф.р.-254. Оп. 1. Спр. 162.

Місячні звіти про діяльність сільських товариств «Просвіта» Шпитковської волості за 1921 р. ДАКО (Державний архів Київської області). Ф.р.-1162. Оп. 1. Спр. 56.

Паращевіна О. Діти і голод 1921-1922 рр. в Україні. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. 2005. Вип. 14. С.137−146.

Виписи з протоколів засідань Колегії агітпрома ЦК КП(б)У, Наркомоса, Головполітосвіти УСРР, Всеукраїнської надзвичайної комісії по ліквідації неписьменності з питань культосвітньої роботи та матеріали до них. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 865.

Казенно-Мотовилівське товариство «Просвіта», Грінченко Марія Миколаївна. Листування з приводу обрання її почесним членом товариства, вітання. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Ф. 170. Спр. 37.

Звіти про роботу політико-просвітницьких закладів і товариств «Просвіта». ДАКО (Державний архів Київської області). Ф.р.-1156. Оп.1. Спр. 112.

Протоколи загальних зборів Садецького культурно-освітнього товариства (копії) про проведення культмасової роботи і влаштування вистав. Відомості про наявність драмгуртків, бібліотек, музикантів волості. ДАВО (Державний архів Вінницької області). Ф.р.-5035. Оп. 1. Спр. 28.

References

Kochnova, O.A. (2009). Blahodiynist' yak sotsiokul'turnyy fenomen (kul'turolohichnyy analiz) [Charity as a socio-cultural phenomenon (culturological analysis)] (Unpublished candidate dissertation). Tavriya National University named after V.I.Vernadsky. [in Ukrainian].

Dmytriyenko, M., Yas', O. (1994). Blahodiynist' yak atrybut hromadyans'koho suspil'stva: istoriya i suchasnist'. [Charity as an attribute of civil society: history and modernity]. Rozbudova derzhavy. 6, 37−44. [in Ukrainian].

Solntsev E. (1927). Blahotvorytel'nost'. Bol'shaya Sovetskaya Entsyklopedyya [Charity. The Great Soviet Encyclopedia], Vol. 6, 466-471.

Lavrushyna ,N.M. Etapy ta tendentsiyi diyal'nosti tovarystv dopomohy dityam v Ukrayini (1918–1930-ti rr.). [Stages and tendencies of activity of societies of help to children in Ukraine (1918-1930)]. Current issues of the humanities: interuniversity collection of scientific works of young scientists of Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko. 27, 186−192. DOI: 10.24919/2308-4863.3/27.203716 [in Ukrainian].

Zahrebel'na, N.I., Kolyada I.A. (2006). Velyka viyna: Ukrayinstvo i blahodiynist' (1914-1917 rr.) [The Great War: Ukraine and charity (1914-1917)]. Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. In-t Istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny. [in Ukrainian].

Hryban, O.H. (2015) Diyal'nist' Ukrayins'koho tovarystva Chervonoho Khresta (20-ti – 30-ti roky KhKh stolittya) [Activities of the Ukrainian Red Cross Society (1920s − 1930s)]. (Extended abstract of candidate’s thesis). M.Drahomanov national Pedagogical university. [in Ukrainian].

Correspondence with Prosvita societies in the cities of Ukraine and Switzerland about the organization of Prosvita, about the opening of schools, on financial and other issues., f.-r.-2582/3/22, 25 fols. TsDAVO of Ukraine (Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine). [in Ukrainian].

Monthly reports of the county department of education from January 1921 to January 1922., f.-r.-2524/1/121, 65 fols. DAJO (State Archives of Zhytomyr region).

Correspondence with the Kyiv County Department of Public Education on providing assistance to the starving in the Volga region., f.-r.-94/1/97, 5 fols. DAKO (State Archives of Kyiv Region).

Holodomor v Ukraini (1921-1923). https://uk.wikipedia.org/wiki/Holodomor_v_Ukraini_(1921-1923)

Minutes of the general meeting of members of the Prosvita societies for January-October 1921., f.-r.-94/1/57, 14 fols. DAKO (State Archives of Kyiv Region).

Demand information for the payment of salaries to employees of the Prosvita societies of the Levkiv volost, lists of artists of the drama and singing sections of the Lemkiv prosvita society., f.-r-1983/1/15, 21 fols. DAJO (State Archives of Zhytomyr Region).

Orders of the county executive committee and correspondence with educational institutions on the protection of ancient monuments, on the elimination of illiteracy…, f.-r-6/1/39, 286 fols. DAHmO (State Archives of Khmelnytsky region).

Lists of students. Teachers' applications for work. January – May 1921., f.-r-5009/1/21, 262 fols. DAVO (State Archives of Vinnytsia Region).

Copies of the minutes of the meetings of the board of the Chokolov society "Prosvita" and the parish conference to help the starving in September and December 1921., f.-r-94/1/63, 21 fols. DAKO (State Archives of Kyiv region).

A copy of the minutes of the general meeting of members of the society "Prosvita" for October 1921., f.-r-100/1/84, 17 fols. DAKO (State Archives of Kyiv region).

Information of Dovzhotsky volost department of public education about the help to starving people of southern provinces., f.-r-1013/1/95, 23 fols. DAHmO (State Archives of Khmelnytsky region).

Annual report of the Yampil district department of education., f.-r-254/1/162, 100 fols. DAVO (State Archives of Vinnytsia region).

Monthly reports on the activities of rural societies "Prosvita" Shpytkovsky volost for 1921., f.-r-1162/1/56, 121 fols. DAKO (State Archives of Kyiv region).

Parashchevina, O. (2005). Dity i holod 1921-1922 rr. v Ukraini [Children and starvation of 1921-1922 in Ukraine. Problems of Ukrainian history: facts, judgments, searches]. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky, 14, 137−146.

Extracts from the minutes of meetings of the Board of agitation of the Central Committee of the CP (b) U, the People's Commissariat, the Main Political Education of the USSR, the All-Ukrainian Emergency Commission for the Elimination of Illiteracy on Cult Education and materials to them., f. 166/2/865, 416 fols. Central State Archives of Ukraine (Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine).

State-Motovyliv Society "Prosvita", Grinchenko Maria Mykolayivna. Correspondence on the occasion of her election as an honorary member of the society, congratulations., f. 170/37, 1 fols. Manuscript Institute of the Vernadsky National Library of Ukraine.

Reports on the work of political and educational institutions and societies "Prosvita"., f.-r-1156/1/112, 290 fols. DAKO (State Archives of Kyiv Region).

Minutes of the general meeting of the Sadetsky cultural and educational society (copies) about carrying out cult mass work and the arrangement of performances. Information about the presence of drama groups, libraries, musicians of the parish., f.-r-5035/1/28, 113 fols. DAVO (State Archives of Vinnytsia region).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kucherov, G., Palelulko, O., & Humeniuk, I. (2020). СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ «ПРОСВІТ» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1921-1922 РР.: БЛАГОДІЙНІСТЬ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 70–76. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.70-76

Номер

Розділ

Статті