ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Olena Maksimova кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1590-4339

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.77-80

Ключові слова:

екологічна компетентність, природодіяльна мотивація, природодоцільна поведінка, природоохоронні вчинки.

Анотація

Проблеми екології непокоять людство вже не перше десятиліття, піднімаючи питання можливості існування життя людини на планеті Земля в майбутньому. Дошкільний вік є сензитивним періодом для закладання базових ціннісних ставлень до природного довкілля та екологічно доцільної поведінки. Метою нашої статті є висвітлення дослідження рівнів сформованості екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку. Нами було використано такі методи дослідження, як спостереження, бесіда, дидактична гра, вирішення проблемних ситуацій, метод незавершених речень, читання оповідань та робота з піктограмами, а також загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння. Проведена експериментальна робота дозволила визначити рівні сформованості екологічної компетентності у дітей старшої групи (високий − 25% дітей, середній − 50%, низький − 25%). Було з’ясовано, що переважна більшість дошкільників мають прагматичну (споживацьку) або емоційно-афективну мотивацію дій у природі, і лише п’ята частина – пізнавальну. Найгірше сформований ціннісний компонент та поведінковий,  дитина рідко сама є ініціатором допомоги природі.  

 

Біографія автора

Olena Maksimova, кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Гавриш Н., Саприкіна О., Пометун О. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку: навч.-метод. посіб. для дошкільних навч. закладів / за заг. ред. О. Пометун. Дніпро : ЛІРА, 2014. 120 с.

Шмалєй С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу: дис. доктора пед. наук: 13.00.01 / Світлана Вікторівна Шмалєй. Київ, 2005. 479 с.

Пустовіт Н.А. Особистісно орієнтовані технології екологічного виховання підлітків. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2001. Випуск 5. С.59−62.

Максимова О.О. Формування екологічної компетентності як складової готовності дитини до школи. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.], 2018. Випуск 24. Ч.1. С.329–334.

References

Havrysh, N., Saprykina, O., & Pometun, O. (2014). Doshkil'niatam – osvita dlia staloho rozvytku [Preschoolers − education for sustainable development]. Lira. [in Ukrainian].

Shmaliej, S.V. (2005). Systema ekolohichnoi osvity v zahal'noosvitnij shkoli v protsesi vyvchennia predmetiv pryrodnycho-naukovoho tsyklu [The system of environmental education in secondary school in the process of studying the subjects of the natural science cycle] (Unpublished doctoral dissertation). M. Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Pustovit, N.A. (2001). Osobystisno oriientovani tekhnolohii ekolohichnoho vykhovannia pidlitkiv [Personally oriented technologies of ecological education of teenagers]. Naukovì zapiski Vìnnicʹkogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Mihajla Kocûbinsʹkogo, 5, P.59-62. [in Ukrainian].

Maksymova, O.O. (2018). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti iak skladovoi hotovnosti dytyny do shkoly [Formation of ecological competence as a component of a child's readiness for school]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 24, Part 1, P.329–334. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Maksimova, O. (2020). ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 77–80. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.77-80

Номер

Розділ

Статті