СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ

Автор(и)

  • Oksana Oksenyuk кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2172-860X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.92-95

Ключові слова:

соціальна робота, пенітенціарна система, професійний розвиток, інноваційні методики.

Анотація

Соціальна робота в пенітенціарній системі – професійна проблема, яка до сьогодні залишається на етапі реформування. Актуальність питання професійного розвитку соціальних працівників пенітенціарної служби обумовлена специфікою роботи, значною кількістю автентичних особливостей служби. Мета статті: з’ясувати складові професійного розвитку соціальних працівників у пенітенціарній системі та виокремити його перспективні напрями. Застосовано наступні методи дослідження: метод узагальнення незалежних характеристик, порівняльний аналіз – з’ясовано поточний стан проблеми професійного розвитку соціальних працівників у пенітенціарній системі; систематизація, інтегрування, зіставлення – теоретично обґрунтовано складові професійного розвитку соціальних працівників пенітенціарної системи та розроблено пропозиції щодо вдосконалення цього розвитку. Установлено, що основними напрямами роботи з персоналом виправних колоній є формування й розвиток у співробітників необхідних знань щодо особливостей роботи із засудженими різної категорії і різного віку; налагодження контактної взаємодії у професійному середовищі співробітників, оптимізація здорового морально-психологічного клімату; профілактика психологічної стійкості персоналу виправних установ у професійній діяльності; відпрацювання типових ситуації емоційно насиченого характеру. Водночас, самоосвіта працівників, поглиблення бази знань керівництва закладу з освітнього менеджменту, налагодження моніторингу якості освіти працівників, збереження за працівником права особистого освітнього вибору, стимулювання до проектної діяльності, розширення простору освітніх можливостей працівника закладу, консолідація колективу на основі співробітництва – це основа професійного розвитку кожного (і соціального зокрема) працівника виправного закладу та й самого закладу на перспективу.

Біографія автора

Oksana Oksenyuk, кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу – головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_40797 (дата звернення: 12.09.2020).

Інформаційні матеріали сайту Управління Державної пенітенціарної служби в Рівненській області. URL: https://www.kvs.gov.ua/peniten (дата звернення: 12.09.2020).

Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора. Ужгород: УжНУ, 2016. 230 с.

Лучко С.В. Соціальна робота із засудженими як напрям функціонування пенітенціарних систем зарубіжних країн. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Вип. 4. 166–169.

Білецький В. В. Дослідження пенітенціарного психолога. Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. 40 с.

References

Formuvannia povnotsinnoi systemy pidhotovky penitentsiarnoho personalu – holovna umova praktychnykh zmin u Derzhavnii penitentsiarnii sluzhbi Ukrainy. [The Formation of a Full-fledged System of Penitentiary Staff’s Training is the Main Condition for Practical Changes in the State Penitentiary Service of Ukraine]. https://minjust.gov.ua/m/str_40797 [in Ukrainian].

Informatsiini materialy saitu Upravlinnia Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby v Rivnenskii oblasti [Information Materials of the Site the State Penitentiary Service Department in Rivne Region]. https://www.kvs.gov.ua/peniten../ [in Ukrainian].

Kozubovska, I. V. , & Shandor, F.F. (Eds.). (2016). Aktualni problemy suchasnoi sotsiolohii, sotsialnoi roboty ta profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv [Current Issues of Modern Sociology, Social Work and Professional Training]. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference «Topical problems of modern sociology, social work and professional training of specialists». UzhNU. [in Ukrainian].

Luchko, S. V. (2014). Sotsialna robota iz zasudzhenymy yak napriam funktsionuvannia penitentsiarnykh system zarubizhnykh krain [Social Work with the Convicts as a Direction of Functioning of Foreign Countries’ Penitentiary Systems]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Legal Sciences, 4, 166−169. [in Ukrainian].

Biletskyi, V. V. (2013). Doslidzhennia penitentsiarnoho psykholoha [Research of Penitentiary Psychologist]. Skhidnyi vydavnychyi dim. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Oksenyuk, O. (2020). СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 92–95. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.92-95

Номер

Розділ

Статті