МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧАЛЬНОГО ЧИТАННЯ В КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА»

Автор(и)

  • Olena Pasichna кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5209-3646

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.96-100

Ключові слова:

методика навчання української мови як іноземної, вивчальне читання, суспільно-політична сфера спілкування, мовні паралелі, система роботи з вивчення пасивних дієприкметників.

Анотація

Опанування іноземними студентами української мови передбачає вивчення її структурних особливостей та оволодіння навичками нормативного вживання частин мови. Засвоєння граматичних ознак пасивних дієприкметників є актуальною проблемою лінгводидактики, що передбачає набуття іноземними студентами ґрунтовних теоретичних знань про цю форму дієслова, формування практичних умінь розпізнавати дієприкметники з-поміж інших частин мови, визначати їхні морфологічні особливості, виробляти навички використання пасивних дієприкметників у текстах різного функціонального призначення. Мета дослідження полягає в описі системи роботи з вивчення пасивних дієприкметників у процесі вивчального читання тексту суспільно-політичної сфери. Для досягнення мети було використано такі методи дослідження: вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, спостереження й аналізу, пояснення. Доведено, що лексико-граматична робота у процесі вивчального читання тексту означеної сфери сприяє формуванню в іноземних студентів мовної та мовленнєвої компетентностей. Дієвими формами аудиторної роботи із засвоєння програмового матеріалу є такі: ознайомлення з теоретичними відомостями щодо граматичних особливостей пасивних дієприкметників, проведення міжмовних паралелей нових слів, тематичне групування лексики, словотвірна робота, складання конспекту, знаходження пасивних дієприкметників у тексті, утворення пасивних дієприкметників від поданих слів, складання з ними словосполучень тощо. Виконання окреслених завдань сприятиме засвоєнню студентами-іноземцями теоретичного матеріалу та забезпечить формування умінь і навичок комунікативно доцільного використання пасивних дієприкметників в усному та писемному мовленні.

Біографія автора

Olena Pasichna, кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Бойко І. О., Бондар М. В. Практичний курс української мови для іноземців : навч. посіб. Київ : КНЛУ, 2012. 228 с.

Вовк П. С., Радченко В. В., Крик Т. М. Українська мова : на матеріалі економічних текстів : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2007. 215 с.

Волкова О. М., Ворона Н. О., Голованенко Є. О. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2010. 415 с.

Зайченко Н. Ф., Воробйова С. А. Практичний курс української мови для іноземців : усне мовлення. Київ : Знання України, 2005. 324 с.

Лисенко Н. О, Кривко Р. М., Світлична Є. І., Цапко Т. П. Українська мова для іноземних студентів: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 240 с.

Чистякова А. Б., Селіверстова Л. І., Лагута Т. М. Українська мова для іноземців : підруч. для іноземних студ. вищ. навч. закл. Харків : ІНДУСТРІЯ, 2008. 384 с.

Мартинова І. Є. Сучасні підходи до вивчення української мови. Інновації та традиції у мовній підготовці студентів : тези доп. міжнар. наук.-практ. семінару, 13 груд. 2018 р.). Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. С. 149–152.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Пентилюк М. І. та ін.; за ред. М. І. Пентилюк. Київ: Ленвіт, 2005. 400 с.

References

Boiko, I. O. & Bondar, M. V. (2012). Praktychnyi kurs ukrainskoi movy dlia inozemtsiv [Ukrainian for Foreigners practical course]. KNLU.[in Ukrainian].

Vovk, P. S., Radchenko, V. V., & Kryk, T. M. (2007). Ukrainska mova: na materiali ekonomichnykh tekstiv [Ukrainian: on the basis of economic texts]. Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

Volkova, O. M., Vorona, N. O., & Holovanenko, Ye. O. (2010). Vstupnyi kurs z ukrainskoi movy dlia studentiv-inozemtsiv pidhotovchoho viddilennia [Introductory course of Ukrainian for foreign students of the preparatory department]. Universytetska knyha. [in Ukrainian].

Zaichenko, N. F., & Vorobiova, S. A. (2005). Praktychnyi kurs ukrainskoi movy dlia inozemtsiv: usne movlennia [Ukrainian for Foreigners practical course: speaking]. Znannia Ukrainy. [in Ukrainian].

Lysenko, N. O, Kryvko, R. M., Svitlychna, Ye. I., & Tsapko, T. P. (2010). Ukrainska mova dlia inozemnykh studentiv [Ukrainian for foreign students]. Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Chystiakova, A. B., Seliverstova, L. I., & Lahuta, T. M. (2008). Ukrainska mova dlia inozemtsiv [Ukrainian for foreigners]. INDUSTRIIA. [in Ukrainian].

Martynova, I. Ye. (2018, December 13). Suchasni pidkhody do vyvchennia ukrainskoi movy [Modern approaches to learning Ukrainian]. In Proceedings of International scientific-practical seminar − Innovatsii ta tradytsii u movnii pidhotovtsi studentiv (pp. 149–152.). Vyd-vo Ivanchenka I. S. [in Ukrainian].

Pentyliuk, M. I. (Eds.). (2005) Metodyka navchannia ukrainskoi movy v serednikh osvitnikh zakladakh [Methods of teaching Ukrainian at secondary educational institutions]. Lenvit [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Pasichna, O. (2020). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧАЛЬНОГО ЧИТАННЯ В КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 96–100. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.96-100

Номер

Розділ

Статті