МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Oksana Povidaychyk кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0048-6293
  • Mariana Popyk кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1693-7896

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.106-110

Ключові слова:

професійна підготовка, сфера гостинності, фахівці готельно-ресторанного бізнесу, методологічні підходи.

Анотація

Проблема підготовки фахівців сфери гостинності є однією з актуальних у теорії і методиці професійної освіти. Це зумовлено, насамперед, перспективами розвитку готельно-ресторанного господарства – важливого сектору вітчизняної економіки та потребою у висококваліфікованих управлінських кадрах. Означене зумовлює визначення теоретико-методологічні засад процесу підготовки фахівців сфери гостинності, зокрема, низки методологічних підходів, які забезпечують її ефективність. Мета статті – конкретизувати методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності. Методи дослідження: аналіз і синтез психолого-педагогічної літератури, освітніх програм – застосовувалися для з’ясування особливостей професійної підготовки фахівців сфери гостинності; узагальнення – для формулювання авторських висновків. Встановлено, що методологічними засадами професійної підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності в контексті сучасної освітньої парадигми є синтез компетентнісного, системного, культурологічного, інтегративного, особистісного та практикоорієнтованого підходів. Зазначені підходи дозволяють здійснювати професійну підготовку фахівців цілісно через формування в них не тільки професійно значущих знань, умінь і навичок, а й удосконалення важливих особистісних якостей, від сформованості яких залежать продуктивність і кінцевий результат їх професійного становлення як майбутніх фахівців індустрії гостинності.

Біографії авторів

Oksana Povidaychyk, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

доктор педагогічних наук, доцент

Mariana Popyk, кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

кандидат економічних наук

Посилання

Список використаної літератури

Ничкало Н.Г., Гончаренко С.У., Лук’янова Л.Б., Радкевич В.О. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика. Хмельницький: ТУП, 2002. 334 с.

Болотов В.А., Суриков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. №10. С.8–14.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа в УжНУ. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/26802 (дата звернення 11.09.2020).

Жижко Т. Педагогічна система один із чинників впровадження ідеї інтенсифікації у професійній підготовці майбутніх фахівців. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. 2017. №11. С.144–151.

Дудник І. Вступ до загальної теорії систем. Київ: Кондор, 2009. 205 с.

Ковальчук В.А. Системний підхід у дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження: монографія / ред. О.А.Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. С.279–296.

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Особистість як індивідуальний модус культури і як інтегративна якість особи. Горизонти освіти. 2011. №3. С.7–14.

Ляшенко О. І. Особистісно орієнтоване знання як сучасна парадигма проектування змісту освіти / Філософія освіти в сучасній Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні» (1–3 лют. 1996 року) / М-во освіти України, Нац. академія наук України, Академія пед. наук України. – Київ : Ін-т змісту і методів навчання, 1997. С.339–343.

References

Nychkalo, N.H., Honcharenko, S.U., Lukianova, L.B., & Radkevych, V.O. (2002). Derzhavni standarty profesiinoi osvity: teoriia i metodyka [State standards of professional education: theory and methodology]. TUP. [in Ukrainian].

Bolotov, V.A., & Surikov, V.V. (2003). Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatelnoj programme [Competence model: from idea to educational program]. Pedagogy, 10, 8–14. [in Russian].

Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky fakhivtsiv za spetsialnistiu 241 Hotelno-restoranna sprava v UzhNU [Educational and professional training programme for the specialty 241 Hotel and restaurant business in Uzhhorod National University]. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/26802. [in Ukrainian].

Zhyzhko, T. (2017). Pedahohichna systema odyn iz chynnykiv vprovadzhennia idei intensyfikatsii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv [The pedagogical system is one of the factors of introduction of the idea of intensification in professional training of future specialists]. Scientific journal of NPU named after M.P.Dragomanova. Sociology. Social work. Social pedagogy. Management, 11, 144–151. [in Ukrainian].

Dudnyk, I. (2009). Vstup do zahalnoi teorii system [Introduction to general systems theory]. Condor. [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.A. (2015). Systemnyi pidkhid u doslidzhenni problemy pidhotovky maibutnikh uchyteliv do roboty v umovakh variatyvnosti osvitno-vykhovnykh system [A systematic approach to the study of the problem of preparing future teachers for work in the context of the variability of educational systems]. In Dubaseniuk. O.A. (Ed.). Professional pedagogical education: systematic research (pp.279–296). I.Franko Zhytomyr State University Publishing House. [in Ukrainian].

Ball, H.O., & Miedintsev, V.O. (2011). Osobystist yak indyvidualnyi modus kultury i yak intehratyvna yakist osoby [Personality as an individual mode of culture and an integrative quality of person]. Horizons of education, 3, 7–14. [in Ukrainian].

Liashenko, O.I. (1996). Osobystisno oriientovane znannia yak suchasna paradyhma proektuvannia zmistu osvity [Personally oriented knowledge as a modern paradigm of designing the content of education]. Proceedings of All-Ukrainian. scientific-practical conference «Philosophy of modern education and the state of its development in Ukraine» (pp.339–343). Institute of Content and Methods of Teaching of NAES of Ukrain. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Povidaychyk, O., & Popyk, M. (2020). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 106–110. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.106-110

Номер

Розділ

Статті