УРОК ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Автор(и)

  • Svіtlana Pomyrcha кафедра теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м.Слов’янськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.111-115

Ключові слова:

гендерний аспект, гендерне виховання, критичне мислення, гендерна рівність, гендерний стереотип.

Анотація

Гендерне мислення, гендерний світогляд формуються на основі гендерних знань. Засвоюючи основи наук, сповнених гендерним підходом до висвітлення всіх сфер життя людини, учні самі і за участю педагогічних працівників формують світогляд. Тому дуже важливо долучати молодь до вивчення гендерних аспектів у неформальній діяльності, щоб уникнути у майбутньому дискримінації, як щодо жінок, так і щодо чоловіків, а, передусім − стимулювали критичне осмислення з урахуванням гендерного аспекту суспільного процесу в усіх галузях знань і самого життя. Актуальність дослідження визначається тим, що впровадження гендеру, дасть змогу подолати ситуацію гендерної дезорієнтації в освітньому процесі взагалі та з’ясувати наскільки час і зміни в суспільстві впливають на гендерні стереотипи українців. Мета статті – дослідити особливості використання в закладах середньої освіти уроків гендерної рівності з урахуванням визначених в сучасній науці гендерних стереотипів. Застосовано такі методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; узагальнення інформації для визначення теоретико-методологічних основ дослідження; емпіричні:педагогічне спостереження за позанавчальною діяльністю учнів, бесіди; проведення тренінгу щодо формування гендерної культури. У подальшому планується розробити методичні рекомендації щодо проведення гендерного тренінгу для вчителів, які працюють у закладах середньої освіти, із застосуванням матеріалу, який сприятиме розвитку гендерної свідомості хлопців і дівчат.

Біографія автора

Svіtlana Pomyrcha, кафедра теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м.Слов’янськ

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Васютинський В.О. Про деякі закономірності формування статеворольових особливостей хлопчиків і дівчаток у сім’ї. Психологія. 1990. Вип. 34. С.73–80.

Говорун Т.В. Стать та сексуальність: психологічний ракурс: навч. посіб. Тернопіль: Богдан, 1999. 384 с.

Говорун Т. Засвоєння ґендерних ролей дітьми в контексті зарубіжних психологічних шкіл: монографія. Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2009. С. 5–19.

Городнова Н.М. Статеворольові стереотипи на сторінках шкільних підручників гуманітарного циклу. Психологія. 2004. № 21–22 (117–118). С.114–128.

Кікінежді О. Соціально-педагогічні чинники становлення ґендерної ідентичності дітей молодшого шкільного віку. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.">Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія: Психологічні науки. 2016. № 1. С.86-92.

Голубєва М., Ковальчук О. Гендерна культура та гендерна чутливість. URL: http://ekmaіr.ukma.edu.ua/bіtstream/handle/123456789/13147/Holubіeva_Henderna_kultura_pedahoha_ta_henderna_chutlyvіst.pdf? (дата звернення: 09.10.2020).

Каширская И.Л. Социально-психологический анализ основних источников информации и процесс гендерной социализации. Вопросы психологии. 2003. № 6. С.56–63.

Штылева Л.В. Педагогика и гендер : развитие гендерных подходов в образовании. URL: http://www.psymanіa.іnfo/gend/polwosp/pedagogіka.php. (дата звернення: 08.10.2020).

References

Vasyutіnskyі, V.O. (1990). Pro deyaki zakonomirnosti formuvannya statevorolʹovykh osoblyvostey khlopchykiv i divchatok u simʺyi [About some regularities of formation of gender-role features of boys and girls in a family]. Psychology, 34, 73–80. [in Ukrainian].

Hovorun, T.V. (1999). Statʹ ta seksualʹnistʹ: psykholohichnyy rakurs [Gender and sexuality: a psychological perspective]. Bogdan. [in Ukrainian].

Hovorun, T. (2009). Zasvoyennya gendernykh roley ditʹmy v konteksti zarubizhnykh psykholohichnykh shkil [Assimilation of gender roles by children in the context of foreign psychological schools]. TzOV «VydavnyctvoAston». [in Ukrainian].

Horodnova, N. (2004). Statevorolʹovi stereotypy na storinkakh shkilʹnykh pidruchnykiv humanitarnoho tsyklu [Gender stereotypes in the pages of school textbooks of the humanities]. Psyhology, 21–22 (117–118), 114–128. [in Ukrainian].

Kіkіnezhdі, O. (2016). Sotsialʹno-pedahohichni chynnyky stanovlennya gendernoyi identychnosti ditey molodshoho shkilʹnoho viku [Socio-pedagogical factors of formation of gender identity of children of primary school age]. Scientific Bulletin of Mykolaiv National University named after VO Sukhomlinsky. Series: Psychological Sciences,1, 86–92. [in Ukrainian].

Golubіeva, M., & Kovalchuk, O. (2020). Henderna kulʹtura ta henderna chutlyvist [Gender culture and gender sensitivity]. http://ekmaіr.ukma.edu.ua/bіtstream/handle/123456789/13147/Holubіeva_Henderna_kultura_pedahoha_ta_henderna_chutlyvіst.pdf [in Ukrainian].

Kashyrskaya, І. (2016). Sotsyalʹno-psikhologicheskiy analiz osnovnykh istochnikov informatsii i protsess gendernoy sotsialyzatsii [Socio-psychological analysis of the main sources of information and the process of gender socialization. Voprosy psykholohyy, 6, 56–63. [in Russian].

Shtyleva, L. ( 2020). Pedagogika i gender: razvitiye gendernykh podkhodov v obrazovanii [Pedagogy and gender: development of gender approaches in education]. http://www.psymanіa.іnfo/gend/polwosp/pedagogіka.php. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Pomyrcha, S. (2020). УРОК ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 111–115. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.111-115

Номер

Розділ

Статті