СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ТА БІОБІБЛІОГРАФІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Iryna Rozman кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4951-0074

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.120-123

Ключові слова:

біобібліографія, бібліографія, педагогічна біографістика, дослідження.

Анотація

Актуальність проблеми полягає у тому, що тільки наприкінці ХХ століття розпочалось відновлення із небуття безліч імен відомих і менш знаних педагогів, учених, освітян, які спричинилися до розвитку національної освіти і педагогічної думки. Це активізувало переосмислення їхніх ідей і творчої спадщини та вивчення велетенського пласту знань і досвіду з національно-орієнтованих позицій, на основі нових методологічних підходів. У зв’язку з цим виникає можливість до створення умов використання фактографічних, бібліографічних та біобібліографічних матеріалів, теоретико-методологічних положень для розвитку педагогічної біографістики. Мета статті полягає у аналізі становлення педагогічної бібліографії та біобібліографії в Україні. Методологічну основу дослідження становлять науково-теоретичні аспекти, компоненти, концепти, які визначають стратегію, логіку, інструменти його організації і проведення: поняття і категорії педагогіки, загальної біографістики, інших галузей знань, які забезпечують предметне вивчення і адекватне трактування життєвого шляху, творчого доробку, суспільної діяльності педагогічних персоналій. Проблема, яка висвітлена у статті, ставить питання використання комплексу загальнонаукових, історико-педагогічних, міждисциплінарних, спеціальних біографічних методів: аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, ідеалізація і формалізація, узагальнення і порівняння. Як результат дослідження зазначено, що при формуванні різновидових матеріалів української педагогічної бібліографії і біобібліографії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. використано структурно-типологічний, проблемно-хронологічний та інституційний підходи. Саме вони орієнтують нас на створення структури та історико-тематичний аналіз різних видів педагогічних видань, розвиток основних жарів педагогічної біобібліографічної інформації. Вони дають можливість з’ясувати роль наукових і громадських чинників у цьому процесі.

Біографія автора

Iryna Rozman, кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет, м.Мукачево

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Доркену А.М. Інформаційний ресурс «Видатні педагоги України і світу» Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань». Українська біографістика зб. наук. пр. Київ, 2012. Вип. 9. С.365.

Макаренко А.С. К 100-летию со дня рождения: указ. лит. о жизни и деятельности / сост. А.В.Жилина и др. Москва: Педагогика, 1988. 56 с.

Педагогическая библиография. 1967–1995. Т. 1: 1924-1930 / сост. В.А.Ильина и др. Москва: Просвещение, 1967. 770 с.

Пономаренко Л. Аналіз системи бібліографічних видань України з питань педагогіки і психології (2005-2009 рр.). Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. Київ, 2011. Вип. 31. С.63.

Розман І.І. Українська педагогічна біографістика (друга половина ХХ-початок ХХІ століття): монографія. Ужгород : РІК-У, 2020. С.233-240.

Сухомлинский В.О.: библиогр. / сост. А.И.Сухомлинская, О.В.Сухомлинская. Київ: Радян. шк., 1987. 256 с.

Сухомлинский В.О.: библиогр. / сост. А.И.Сухомлинская, О.В.Сухомлинская. Київ: Четверта хвиля, 2008. Вип. 1. 402 с.

References

Dorkenu, A.M. (2012). Informatsiynyy resurs «Vydatni pedahohy Ukrayiny i svitu» Derzhavnoyi naukovo-pedahohichnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V.O.Sukhomlyns'koho v konteksti rozvytku suspil'stva znan'» [Information resource «Outstanding teachers of Ukraine and the world» of the State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine named after V.O.Sukhomlinsky in the context of the development of society of knowledge»]. Ukrainian biography, 9, 364−378. [in Ukrainian].

Makarenko, A.S., & Zhylyna, A.V. (Eds.). (1988). K 100-letyyu so dnya rozhdenyya: ukaz. lyt. o zhyzny y deyatel'nosty [To the 100th anniversary of his birth: decree. lit. about life and work]. Pedagogy. [in Russian].

Yl'yna, V.A. (Ed.). (1967). Pedahohycheskaya byblyohrafyya. 1967–1995. T. 1: 1924-1930 [Pedagogical bibliography. 1967-1995. Vol. 1: 1924-1930]. Prosvescheniye. [in Russian].

Ponomarenko, L. (2011). Analiz systemy bibliohrafichnykh vydan' Ukrayiny z pytan' pedahohiky i psykholohiyi (2005-2009 rr.) [Analysis of the system of bibliographic publications of Ukraine on pedagogy and psychology (2005-2009)]. Scientific works of Nat. Library of Ukraine named after V.I.Vernadsky, 31, 63−75. [in Ukrainian].

Rozman, I.I. (2020). Ukrayins'ka pedahohichna biohrafistyka (druha polovyna XX-pochatok XXI stolittya) [Ukrainian pedagogical biography (second half of the XX-beginning of the XXI century)]. RIK-U. [in Ukrainian].

Sukhomlynskaya, A.Y., & Sukhomlynskaya, O.V. (Eds.). (1987). Sukhomlynskyy V.O.: byblyohrafyya [Sukhomlinsky V.O.: bibliography]. Radyanska schkola. [in Russian].

Sukhomlynskaya, A.Y., & Sukhomlynskaya, O.V. (Eds.). (2008). Sukhomlynskyy V.O.: byblyohrafyya [Sukhomlinsky V.O.: bibliography]. Issue 1. Cgetverta Khvylya. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті