ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Tetyana Telychko Гуманітарно-педагогічний коледж, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6916-2273

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.124-127

Ключові слова:

педагогічні умови, фахова компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, виховна діяльність, суб’єкт, міждисциплінарний підхід.

Анотація

У сучасних умовах реорганізації всієї виховної роботи в закладах дошкільної освіти необхідною стає якісно нова система підготовки вихователів. У зв’язку з цим особлива увага приділяється професійним якостям педагогів дошкільної освіти (вихователів), що реалізують програми дошкільної освіти в дошкільних та інших освітніх організаціях. Спостерігаються якісні зміни в поглядах на підготовку і перепідготовку педагогічних кадрів, їхню подальшу підтримку і супровід у здійсненні професійної педагогічної діяльності. Метою статті є виокремити та обґрунтувати педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу. Застосовані такі теоретичні методи: вивчення наукових літературних джерел (дисертаційних досліджень, методичних посібників та рекомендацій, словників, енциклопедій, наукових статей та тез конференцій), узагальнення отриманих наукових даних. Представлено основні педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу як суб’єкта виховної діяльності. Розглядаючи педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу, в статті наголошено, що від реалізації комплексу відповідних педагогічних умов, передусім, залежить ефективність освітнього процесу.

Біографія автора

Tetyana Telychko, Гуманітарно-педагогічний коледж, Мукачівський державний університет, м.Мукачево

викладач дошкільного відділення

Посилання

Список використаної літератури

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E$">Мисик О. Педагогічна практика як чинник формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624982">Молодь і ринок. 2014. Вип.11. С.121–126.

Машкіна Л.А. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вихователів дітей дошкільного віку. Навчальна програма та методичні рекомендації щодо її реалізації. Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2002. 58 с.

Гуцан Л.А. Компетентнісний підхід в освіті. Проблеми, поняття, інструментарій. Зарубіжна література. 2006. Вип.27. С.16–28.

Чаговець А. Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Теоретичний аспект. Обрії. 2015. Вип. 1. С.99–102.

Бєлєнька Г.В. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти. Психолого-педагогічні науки. 2012. Вип. 4. С. 17–22.

Абашина В.В. К вопросу о профессиональной компетентности педагога дошкольного образования в современных условиях. Интернет-журнал «Мир науки». 2017. № 1 (5). URL: http://mir-nauki.com/PDF/49PDMN117.pdf (дата звернення: 02.09.2020)

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

Сурудина Е.А. Профессиональная компетентность педагога дошкольного образования. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2015. № 11. URL: http://e.stvospitatel.ru (дата звернення: 02.09.2020)

Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / уп. К.Л.Крутій, О.О.Фунтікова. Запоріжжя: «ЛІПС» ЛТД, 2010. 324 с.

References

Mysyk, O. (2014). Pedahohichna praktyka yak chynnyk formuvannya fakhovoyi kompetentnosti u maybutnikh vykhovateliv ditey doshkilʹnoho viku [Pedagogical practice as a factor in the formation of professional competence in future educators of preschool children]. Molodʹ i rynok, 11, 121–126. [in Ukrainian].

Mashkina, L.A. (2002). Pedahohichna praktyka v systemi stupenevoyi pidhotovky vykhovateliv ditey doshkilʹnoho viku. Navchalʹna prohrama ta metodychni rekomendatsiyi shchodo yiyi realizatsiyi [Pedagogical practice in the system of step-by-step training of educators of preschool children. Curriculum and guidelines for its implementation]. Publishing House of Khmelnytsk Humanitarian and Pedagogical Institute. [in Ukrainian].

Hutsan, L.A. (2006). Kompetentnisnyy pidkhid v osviti. Problemy, ponyattya, instrumentariy [Competence approach in education. Problems, concepts, tools.]. Zarubizhna literatura, 27, 16–28. [in Ukrainian].

Chahovetsʹ, A. (2015). Suchasna profesiyna pidhotovka maybutnikh vykhovateliv doshkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv. Teoretychnyy aspekt [Modern professional training of future educators of preschool educational institutions. Theoretical aspect]. Obriyi, 1, 99–102. [in Ukrainian].

Byelyenʹka, H.V. (2012). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh vykhovateliv ditey doshkilʹnoho viku v umovakh universytet·sʹkoyi osvity [Formation of professional competence of future educators of preschool children in the conditions of university education]. Psykholoho-pedahohichni nauky, 4, 17–22. [in Ukrainian].

Abashyna, V.V. (2017). K voprosu o professyonalʹnoy kompetentnosty pedahoha doshkolʹnoho obrazovanyya v sovremennykh uslovyyakh [To the issue of professional competence of preschool educators in modern conditions]. Myr nauky, 1 (5). http://mir-nauki.com/PDF/49PDMN117.pdf [in Russian].

Rashkevych, Yu. M. (2014). Bolonsʹkyy protses ta nova paradyhma vyshchoyi osvity [Bologna process and a new paradigm of higher education]. Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky. [in Ukrainian].

Surudyna, E.A. (2015). Professyonalʹnaya kompetentnostʹ pedahoha doshkolʹnoho obrazovanyya [Professional competence of a preschool teacher]. Spravochnyk starsheho vospytatelya doshkolʹnoho uchrezhdenyya, 11. http://e.stvospitatel.ru. [in Russian].

Krutiy, K.L., & Funtikova, O.O. (2010). Doshkilʹna osvita: slovnyk-dovidnyk: ponad 1000 terminiv, ponyatʹ ta nazv [Preschool education: dictionary: more than 1000 terms, concepts and names]. TOV «LIPS» LTD. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Telychko, T. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 124–127. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.124-127

Номер

Розділ

Статті