ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Аnnа Сhаіkоvskа кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, м.Тернопіль, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4614-3843

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.138-142

Ключові слова:

професійна підготовка, сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, майбутні вчителі початкової школи, заклад вищої освіти.

Анотація

У статті окреслено актуальні питання вдосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку. Мета цього дослідження полягає в окресленні шляхів імплементації ідей сталого розвитку в освітній процес закладів вищої освіти (ЗВО) загалом, у підготовці студентів спеціальності «Початкова освіта» зокрема. Основу наукової розвідки склали теоретичні методи: аналіз психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел із порушеного питання; узагальнення, зіставлення, осмислення відомостей про умови підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку. У результаті проведеного дослідження встановлено організаційно-педагогічні умови професійної підготовки здобувачів вищої освіти на засадах сталого розвитку: єдність формальної, неформальної та інформальної освіти; міжпредметний характер освіти для сталого розвитку (ОСР), використання інтерактивних технологій та принципів емпауермент-педагогіки в підготовці майбутніх учителів початкової школи.

Біографія автора

Аnnа Сhаіkоvskа, кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, м.Тернопіль

кандидат біологічних наук, доцент

Посилання

Cписок використаної літератури

Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: науково-методичний посібник. Дніпропетровськ: Роял Принт, 2011. 200 с.

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38−39, ст. 380). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page (дата звернення: 27.08.2020)

Концепція Нової української школи. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf (дата звернення: 27.08.2020)

Коренева І. М. Освіта для сталого розвитку: реалії України. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2018. Вип. 36. С. 17–24.

Коренева І. М., Мерзляк М. О. Цінності суспільства сталого розвитку як орієнтири виховання у ЗВО. Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи: зб. наук. матеріал. ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Глухів, 10–11 жовтня 2019 року). Суми : Вінниченко М.Д., 2019. С. 67–71.

Левчук Н. В., Степанюк А. В. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до діяльності в галузі екологічної науки на засадах сталого розвитку. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2010. № 1. С. 20–24.

Миськова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань освіти для сталого розвитку. URL: https://vseosvita.ua/library/pidgotovka-majbutnih-vihovateliv-do-realizacii-zavdan-osviti-dla-stalogo-rozvitku-158907.html (дата звернення: 02.09.2020)

Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку. Навчально-методичні матеріали для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів та системи післядипломної педагогічної освіти: посібник / О. І. Пометун та ін. Київ : Педагогічна думка, 2015. 120 с.

Пометун О. І. Педагогічні засади освіти для сталого розвитку в Українській школі. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 171−182.

Пометун О. Що таке «емпауермент-педагогіка»? Надихаємо на дії. 2008. № 1(1). С. 10–12.

Січко І. О. Підготовка майбутнього вчителя до реалізації ідей освіти для сталого розвитку у початковій школі. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. Полтава, 2017. Вип. 19. С.290–296.

References

Vysotska, O.Ye. (2011). Osvita dlya staloho rozvytku: naukovo-metodychnyy posibnyk [Education for sustainable development: a scientific and methodical manual]. AUTDOR-SHARK [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2017. [Law of Ukraine «On Education»] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page [in Ukrainian].

Kontseptsiya Novoyi ukrayinskoyi shkoly [The concept of the New Ukrainian school] URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya. tf_APA.pdf [in Ukrainian].

Koreneva, I.M. (2018). Osvita dlya staloho rozvytku: realiyi Ukrayiny [Education for sustainable development: the realities of Ukraine]. Bulletin of Hlukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. 36, 17–24. [in Ukrainian].

Koreneva, I.M., Merzlyak, M.O. (2019). Tsinnosti suspil’stva staloho rozvytku yak oriyentyry vykhovannya u ZVO [Values of a society of sustainable development as guidelines for education in higher education]. In Pryrodnycha osvita i nauka dlya staloho rozvytku Ukrayiny: problemy i perspektyvy. [Natural education and science for sustainable development of Ukraine: problems and prospects]: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation (pp. 67–71). Vyd-vo Vinnichenko M.D. [in Ukrainian].

Levchuk, N.V., Stepanyuk, A.V. (2010). Pidhotovka maybutn’oho vchytelya pryrodnychykh dystsyplin do diyal’nosti v haluzi ekolohichnoyi nauky na zasadakh staloho rozvytku [Preparation of the future teacher of natural sciences for activity in the field of ecological science on the basis of sustainable development]. Scientific notes. Series: Pedagogy. 1, 20–24. [in Ukrainian].

Myskova, N.M. Pidhotovka maybutnikh vykhovateliv do realizatsiyi zavdan osvity dlya staloho rozvytku [Preparation of future educators for the implementation of educational tasks for sustainable development]. URL: https://vseosvita.ua/library/pidgotovka-majbutnih-vihovateliv-do-realizacii-zavdan-osviti-dla-stalogo-rozvitku-158907. tf_APA.pdf [in Ukrainian].

Pometun, O. (Ed.). (2015). Pidhotovka vchyteliv do vykladannya pytan staloho rozvytku. Navchal’no-metodychni materialy dlya vykladachiv vyshchykh pedahohichnykh navchal’nykh zakladiv ta systemy pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity: posibnyk [Training teachers to teach sustainable development. Educational and methodical materials for teachers of higher pedagogical educational institutions and the system of postgraduate pedagogical education: a guide]. Pedahohochna dumka. [in Ukrainian].

Pometun, O.I. (2015). Pedahohichni zasady osvity dlya staloho rozvytku v Ukrayins’kiy shkoli [Pedagogical principles of education for sustainable development in the Ukrainian school]. Ukrainian pedagogical journal. 1, 171−182. [in Ukrainian].

Pometun, O.І. (2008). Shcho take «empauerment-pedahohika»? [What is «empowerment pedagogy»?]. We inspire action. 1(1), 10–12. [in Ukrainian].

Sichko, I.O. (2017). Pidhotovka maybutnoho vchytelya do realizatsiyi idey osvity dlya staloho rozvytku u pochatkoviy shkoli [Preparing future teachers to implement educational ideas for sustainable development in primary school]. Origins of pedagogical skill: a collection of scientific works, 19, 290–296. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Сhаіkоvskа А. (2020). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 138–142. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.138-142

Номер

Розділ

Статті