СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Nataliia Shepelieva кафедра психології та педагогіки, Харківська державна академія культури, м.Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0212-8820

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.143-147

Ключові слова:

формування соціальної активності, студентська молодь, дозвіллєва діяльність.

Анотація

Інформатизація всіх сфер життєдіяльності призводить до формування нових викликів (Інтернет залежність, кібертероризм, споживацтво, інформаційне навіювання та ін.), що стоять перед сучасними молодими людьми, зокрема студентами. Враховуючи провідні види діяльності студентської молоді (навчальна й дозвіллєва), актуальності набуває організація позанавчального середовища закладу вищої освіти з метою формування соціально активної особистості, що здатна подолати означені виклики суспільства. Метою статті є дослідження та аналіз сучасного стану формування соціальної активності студентської молоді у дозвіллєвій діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Для досягнення поставленої мети було обрано та використано наступні теоретичні методи дослідження: аналіз наукових джерел щодо стану дослідженості проблеми; теоретичне узагальнення та порівняння українського та зарубіжного підходів щодо формування соціальної активності студентів засобами дозвіллєвої діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. Результатом порівняльного аналізу українського та зарубіжного досвіду формування соціальної активності студентської молоді у дозвіллєвій діяльності є визначення доцільності застосування стимулюючих механізмів (фінансових, рейтингових) у залученні студентів до реалізації соціально корисної діяльності, що є проявом формування їх соціальної активності.

Біографія автора

Nataliia Shepelieva, кафедра психології та педагогіки, Харківська державна академія культури, м.Харків

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

OECD: PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices, Volume IV. Pisa: OECD Publishing, 2013.

Swain R. The importance of extra-curricular activities. Prospects, 2017. URL: https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/applying-for-jobs/the-importance-of-extra-curricular-activities. (дата звернення: 29.04.2020).

Асеева О.В. Виртуализация социальной активности молодежи в сетевых сообществах: дис. канд. социолог. наук: 22.00.04 / ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». Белгород, 2015. 176 с.

Дорохина Р.В. Этические принципы и ценностные установки студенческих корпораций Европы и Северной Америки: монографія. Москва: Проспект, 2015. 128 с.

Косовець В.І. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. Київ, 2009. 23 с.

Кулінченко О.С. Формування соціальної активності студентів в умовах діяльності органів самоврядування вищого навчального закладу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. Київ, 2015. 23 c.

Максимовська Н.О. Теоретичні і методичні засади соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля: дис. докт. пед. наук: 13.00.05 / Харківська державна академія культури. Харків, 2015. 559 с.

Сайт Alpha Phi Omega. URL: https://apo.org (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт Академії англійської мови у Келті. URL: https://www.celticenglish.co.uk (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт Економіко-гуманітарного університету у Варшаві. URL: http://ufm.vizja.pl (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт коледжу Беллербіс. URL: https://www.bellerbys.com (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт Оксфордського університету. URL: https://www.ox.ac.uk (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт Річмондовського університету. URL: https://www.richmond.ac.uk (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт СумДПУ ім. А.С. Макаренка. URL: https://sspu.edu.ua (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт Тілбургського університету. URL: http://www.tilburguniversity.edu (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт ХГУ «НУА». URL: http://www.nua.kharkov.ua (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт ХДАК. URL: http://www.ic.ac.kharkov.ua (дата звернення: 29.04.2020).

Сайт ХНУМ ім. І.П. Котляревського. URL: http://num.kharkiv.ua (дата звернення: 29.04.2020).

Шакирова Э.Ф. Формирование социальной активности студентов педагогического колледжа во внеучебной деятельности: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Московский городской психолого-педагогический університет. Москва, 2010. 197 с.

References

OECD. (2013). PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices. Volume IV. OECD Publishing.

Swain, R. (2017, June). The importance of extra-curricular activities. Prospects. https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/applying-for-jobs/the-importance-of-extra-curricular-activities

Aseeva, O.V. (2015). Virtualizatsiya sotsial'noy aktivnosti molodezhi v setevykh soobshchestvakh [Virtualization of social activity of young people in online communities] (Unpublished candidate dissertation). Belgorod State National Research University. [in Russian].

Dorohina, R.V. (2014). Eticheskiye printsipy i tsennostnyye ustanovki studencheskikh korporatsiy Yevropy i Severnoy Ameriki [Ethical principles and values of student corporations in Europe and North America]. LLC «Prospekt». [in Russian].

Kosovets, V.I. (2009). Rozvytok sotsialʹnoyi aktyvnosti molodi v umovakh sotsiokulʹturnoho seredovyshcha sela [Development of social activity of young people in the condtitions of the social and cultural environment of a village] (Extended abstract of candidate dissertation). M.P.Dragomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Kulinchenko, O.S. (2015). Formuvannya sotsialʹnoyi aktyvnosti studentiv v umovakh diyalʹnosti orhaniv samovryaduvannya vyshchoho navchalʹnoho zakladu: [Formation of the social activity of students in the conditions of activities of the self-governing bodies of institution of higher education]. M.P.Dragomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Maksimovska, N.O. (2015). Teoretychni i metodychni zasady sotsialʹno-pedahohichnoyi diyalʹnosti zi student·sʹkoyu moloddyu u sferi dozvillya [Theoretical and methodical basis of social and pedagogical activity among the student youth in the sphere of education]. Kharkiv State Academy of Culture. [in Ukrainian].

Official website of Alpha Phi Omega. https://apo.org

Official website of Celtic English Academy. https://www.celticenglish.co.uk

Official website of University of Economics and Human Sciences in Warsaw. http://ufm.vizja.pl

Official website of Bellerbys College. https://www.bellerbys.com

Official website of University of Oxford. https://www.ox.ac.uk

Official website of Richmond University. https://www.richmond.ac.uk

Official website of A.S.Makarenko Sumy State Pedagogical University. https://sspu.edu.ua

Official website of Tilburg University. http://www.tilburguniversity.edu

Official website of Kharkiv University of Humanities «People’s Ukrainian http://www.nua.kharkov.ua

Official website of Kharkiv State Academy of Culture. http://www.ic.ac.kharkov.ua

Official website of I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts. http://num.kharkiv.ua

Shakirova, E.F. (2010). Formirovaniye sotsial'noy aktivnosti studentov pedagogicheskogo kolledzha vo vneuchebnoy deyatel'nosti [Formation of social activity of students of pedagogical college in extracurricular activities]. Moscow City Psychological and Pedagogical University. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Shepelieva, N. (2020). СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 143–147. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.143-147

Номер

Розділ

Статті