ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ВИМИСЕЛ УЧЕНИХ?

Автор(и)

  • Oleksandra Yankovych кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль кафедра ранньої освіти, спеціальної педагогіки і ресоціалізації, Куявсько-Поморська вища школа, м.Бидгощ, Poland https://orcid.org/0000-0003-4253-5954
  • Vita Hychka кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6572-784X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.148-152

Ключові слова:

освітня технологія, педагогічна технологія, заклад дошкільної освіти, критерії, метод, методика.

Анотація

Неоднозначність поглядів науковців на понятійно-категоріальний тезаурус, критерії педагогічних технологій у закладах дошкільної освіти спонукає до обґрунтування їхніх теоретичних аспектів, що дасть змогу уникнути плутанини щодо розуміння й застосування цієї інновації вихователями. Мета дослідження: виявити й узагальнити підходи вчених до трактування поняття «технології дошкільної освіти» та здійснити прогнозування їх використання в освітньому процесі у перспективі. Для досягнення мети і вирішення завдань дослідження було використано низку теоретичних методів: ретроспективний аналіз – для відображення історичних аспектів педагогічних технологій, порівняльно-педагогічні – для порівняння підходів учених до тлумачення понять «технологія», «методика», «метод» у сфері дошкільної освіти, узагальнення – для формулювання висновків щодо доцільності використання терміна «педагогічна технологія», прогнозування – для обґрунтування перспектив реалізації педагогічних технологій у галузі дошкільної освіти. З’ясовано, що на сучасному етапі домінує підхід до трактування технології як інновації дошкільної освіти. Акцетовано увагу на гарантії результату як вимозі до педагогічної технології. Складність у її дотриманні (на досягнення цілей технологій впливають індивідуальні особливості дітей, педагогічна майстерність вихователів тощо) зумовлює неоднозначність відповідей щодо реальності існування педагогічних технологій. На основі аналізу освітнього процесу в європейській педагогічній теорії та практиці дошкільної освіти здійснено прогнозування розвитку педагогічної технології в Україні. Обґрунтовано доцільність заміни сучасного терміна «технологія» на традиційні «методика», «метод».

Біографії авторів

Oleksandra Yankovych, кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль кафедра ранньої освіти, спеціальної педагогіки і ресоціалізації, Куявсько-Поморська вища школа, м.Бидгощ

доктор педагогічних наук, професор

Vita Hychka, кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Крутій К.Л. Місце едьютейнменту в ігровій діяльності дошкільників. URL: http://ukrdeti.com/wp-content/uploads/2018/02/Едьютейнмент-та-ігрові-технології-Стаття-К.Крутій.pdf

Шульга Л. Ігрова технологія як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2015. № 11 (42). С. 25–27.

Інноваційні технології в дошкільній освіті: збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2018 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. 266 с.

Кошель А.П. Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. № 135. С.41–45.

Дука Т.М. Збереження та зміцнення психічного здоров’я дітей дошкільного віку засобами інноваційних технологій. Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті»: за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. / [гол. ред. проф. Л. В. Іщенко]. Умань: АЛМІ, 2017. Вип. IV. С. 15–19.

Марко М.М. Сутність навчально-ігрових технологій. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2016. Вип.11. С.58–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2016_11_13

Андросович К. Проектна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2014. Вип. 1. С.23–30.

Янкович О.І., Романишина Л.М., Бойко М.М., Лупак Н.М., Паламарчук Л.М. Освітні технології у коротокому викладі: навчально-методичний посібник для вчителів, вихователів та студ. пед. закл. освіти. Тернопіль: Астон, 2013. 160 с.

Kuzma I.I. Technologies and methods of training prospective teachers at the universities of Poland for educational work. Journal of Education, Health and Sport. 2020. 10 (2). P. 291–297. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.034.

Мажец Б.Х. Модернізація дошкільної освіти у Польщі (1989–2017 рр.): дис. … докт. пед. наук, спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич, 2019. 551 с.

References

Krutii, K.L. (2017). Mistse ediuteinmentu v ihrovii diialnosti doshkilnykiv [The place of edutainment in the play activities of preschoolers]. http://ukrdeti.com/wp-content/uploads/2018/02/Едьютейнмент-та-ігрові-технології-Стаття-К.Крутій.pdf [in Ukrainian].

Shulha, L. (2015). Ihrova tekhnolohiia yak zasib rozvytku tvorchykh zdibnostei ditei doshkilnoho viku na zaniattiakh z maliuvannia [Game technology as a means of developing the creative abilities of preschool children in drawing classes]. Education and development of a gifted personality, 11 (42), 25–27. [in Ukrainian].

Kalmykova L.O., & Havrysh, N.V. (Eds.). (2018, March, 28–29). Innovatsiini tekhnolohii v doshkilnii osviti [Innovative technologies in preschool education: a collection of abstracts of the]. Proceedings of International scientific-practical Internet conference. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Koshel, A.P. (2016). Vykorystannia zdorov’iazberezhuvalnykh tekhnolohii u doshkilnomu zakladi [Using health keeping technologies at a preschool educational institution]. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, 135, 41–45. [in Ukrainian].

Duka, T.M. (2017). Zberezhennia ta zmitsnennia psykhichnoho zdorov’ia ditei doshkilnoho viku zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii [Preserving and strengthening the mental health of preschool children by means of innovative technologies]. Bulletin of the scientific laboratory «Preschool education: history, prospects for development in the XXI century», IV, 15–19. [in Ukrainian].

Marko, M.M. (2016). Sutnist navchalno-ihrovykh tekhnolohii [The essence of educational and game technologies]. Vocational education: problems and prospects, 11, 58–64. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2016_11_13 [in Ukrainian]

Androsovych, K. (2014). Proektna diialnist u suchasnomu doshkilnomu navchalnomu zakladi [Project activities at a modern preschool educational institution]. Pedagogical innovations: ideas, realities, prospects, 1, 23–30. [in Ukrainian].

Yankovych, O.I., Romanyshyna, L.M., & Palamarchuk, L.M. (2013). Osvitni tekhnolohii u korotokomu vykladi [Educational technologies nutshell]. Aston. [in Ukrainian].

Kuzma, I.I. (2020). Technologies and methods of training prospective teachers at the universities of Poland for educational work. Journal of Education, Health and Sport, 10 (2), 291–297. http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.034.

Mazhets, B.Kh. (2019). Modernizatsiia doshkilnoi osvity u Polshchi (1989–2017 rr.) [Modernization of preschool education in Poland (1989–2017)] (Unpublished doctoral dissertation). Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Yankovych, O., & Hychka, V. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ВИМИСЕЛ УЧЕНИХ?. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 148–152. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.148-152

Номер

Розділ

Статті