ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

  • Tetiana Grabovska кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2006-1690
  • Oleksandr Grabovskyy кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5035-5171

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.154-159

Ключові слова:

дистанційне навчання, післядипломна педагогічна освіта, методи організації дистанційного навчання, інформаційні технології, навчальні платформи.

Анотація

Дистанційне навчання є сучасним, системоутворюючим видом навчання, який охоплює елементи очного навчання, а також сучасне науково-методичне забезпечення, доступ до якого здійснюється через використання сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж тощо. Метою статті є розкриття особливостей дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті Закарпаття через застосування навчальних платформ, месенджерів, соціальних мереж тощо. У статті використано такі методи дослідження як аналіз наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; синтез та узагальнення теоретичних положень, розкритих у науковій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду у підвищення кваліфікації педагогів Закарпатської області. Проведено аналіз різних методик і форм сучасного освітнього процесу з використанням інформаційних технологій. Обґрунтовано можливість і ефективність підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання. Доведено актуальність застосування різних методів організації дистанційного навчання в умовах перебудови системи навчання та викладання, надання навчальної інформації та використання доступних і ефективних засобів комунікації.

Біографії авторів

Tetiana Grabovska, кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Oleksandr Grabovskyy, кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород

кандидат біологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Триндаде А.Р. Информационные и коммуникационные технологии и развитие человеческих ресурсов. Дистанционное образование. 2000. №2. С.5−9.

Ляхоцька Л. Дистанційне навчання як педагогічна технологія неперервної освіти. Педагогічні науки: збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. 2014. Випуск 61−62. С.33−39.

Колос К.Р. Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти: дис. кан. пед. наук: 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Житомир, 2011. 238 с.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. К.: Атіка, 2008. 684 с.

Шуневич Б.І. Популяризація дистанційного навчання в освітніх закладах України. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць. 2013. № 7.С. 299–303.

Кухаренко В.М. Дистанційне навчання та умови застосування. Харків: НТУ «ХПШ», «Торсінг», 2002. 320 с.

Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: організаційно-педагогічне дослідження. К.: ЦІППО, 2001. 47 с.

Антропова Т. Дистанционное образование: взвесим «за» и «против. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/25.pdf (дата звернення: 23.09.2020).

References

Tryndade, A.R. (2000). Informatsionnye i kommunykatsionnye tekhnolohii v razvytie chelovecheskikh resursov [Information and Communication Technology and Human Resource Development]. Distance education, 2, 5−9. [in Russian].

Lyakhots’ka, L. (2014). Dystantsiyne navchannya yak pedahohichna tekhnolohiya neperervnoyi osvity [Distance learning as a pedagogical technology of continuing education]. Pedagogical sciences: a collection of scientific works of Poltava Pedagogical university, 61−62, 33−39. [in Ukrainian].

Kolos, K.R. (2011). Systema MOODLE yak zasib rozvytku predmetnykh kompetentnostey uchyteliv informatyky v umovakh dystantsiynoyi pisliadyplomnoyi osvity [MOODLE system as a means of developing subject competencies of computer science teachers in the conditions of distance postgraduate education] (Unpublished candidate dissertation) I.Franko Zhytomyr Stae University. [in Ukrainian].

Bykov, V.Yu. (2008). Modeli orhanizatsiynykh system vidkrytoyi osvity [Models of organizational systems of open education]. Atika. [in Ukrainian].

Shunevych, B.I. (2013). Populiaryzatsiya dystantsiynoho navchannya v osvitnikh zakladakh Ukrainy [Popularization of distance learning in educational institutions of Ukraine]. Bulletin of Lviv State University of Life Safety: a collection of scientific papers, 7, 299–303. [in Ukrainian].

Kukharenko, V.M. (2002). Dystantsiyne navchannya ta umovy zastosuvannya [Distance learning and application conditions]. NTU «KhPS», «Torsing». [in Ukrainian].

Oliynyk, V.V. (2001). Orhanizatsiyno-pedahohichni osnovy dystantsiynoyi osvity i navchannya [Organizational and pedagogical foundations of distance education and training]. TsIPPO. [in Ukrainian].

Antropova, T. (2020). Distantsionnoye obrazovaniye: vzvesim «za» i «protiv [Distance education: weighing the «pros» and «cons»]. http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/25.pdf [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Grabovska, T., & Grabovskyy, O. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ЗАКАРПАТТЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 154–159. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.154-159

Номер

Розділ

Статті